Bisdom Haarlem-Amsterdam


Week van gebed voor eenheid

gepubliceerd: zondag, 21 januari 2024
Week van gebed voor eenheid

Van 21 t/m 28 januari wordt in Neder­land weer de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen gehou­den. Het ma­te­ri­aal voor de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen is voor­be­reid door een oecu­me­nisch team van chris­te­nen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecu­me­nische vie­ring en het gebeds­boekje en schreven daar de inlei­dende teksten voor.

Thema

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barm­har­tige Samari­taan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Chris­te­nen van het katho­lie­ke aarts­bis­dom Ouagadougou, van pro­tes­tantse kerken en oecu­me­nische organi­sa­ties in Burkina Faso werkten eens­ge­zind samen bij het maken van het ma­te­ri­aal. Ze hebben deze samen­wer­king ‘ervaren als een weg van oecu­me­nische beke­ring.’ Tegen de ach­ter­grond van de sterke reli­gi­euze ver­deeld­heid in Burkina Faso was deze samen­wer­king niet van­zelf­spre­kend.

Meer in­for­ma­tie

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Neder­land geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op de speciale web­si­te ontdekt u hoe u en uw pa­ro­chie kunnen meedoen met meer in­for­ma­tie, banners en andere ma­te­ri­alen voor uw parochiële web­si­te of weblog, maar ook kunt uw ma­te­ri­alen be­stel­len (webshop) voor bij­een­komsten, vie­rin­gen of gebe­den­boekjes om pa­ro­chi­anen meer te betrekken bij deze be­lang­rijke week voor de oecumene.

His­to­rische toe­na­de­ring

Het is dezer dagen (4 en 5 januari) zes­tig jaar gele­den dat de heilige paus Paulus VI tij­dens een bezoek aan het Heilig Land in Jeru­za­lem de oecu­me­nisch patriarch van Con­stan­ti­no­pel, Athenagoras I, ontmoette. Een ont­moe­ting tussen Rome en Con­stan­ti­no­pel welke sinds 1054 niet meer had plaatsgehad. Via de link kunt u een mooie, Engels­ta­lige, bijdrage lezen van de hui­dige Latijnse patriarch, Pierbattista kar­di­naal Pizzaballa, over dit his­to­rische bezoek.

Aanbeveling voor voor­bede

Tenslotte bevelen we dit gebed aan om voor zon­dag 21 januari als zon­dag 28 januari 2024 in uw parochiële voor­bede (uiter­aard ook de rest van de Week) en zo aan­dacht te schenken aan de Week voor gebed en de oecu­me­nische toe­na­de­ring.

Voor­bede

In deze inter­na­tio­nale Week van gebed
voor de een­heid van chris­te­nen
bid­den we als broe­ders en zusters in Christus
dat we God in alles lief­heb­ben en de naaste
- wie hij of zij ook is - als ons­zelf,
opdat de vrede in de wereld mag groeien,
en juist daar waar vrede en ge­rech­tig­heid
ver­der weg zijn dan ooit.

Laat ons bid­den.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose