Bisdom Haarlem-Amsterdam


Doof de Geest niet uit

Boekje met dialoograpport oecumene

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

Katho­lie­ken en pinksterchris­te­nen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeen­schap­pe­lijk belang. De zesde inter­na­tio­nale dialoo­gronde (2011-2015) ging over de cha­risma’s in de zen­ding en het leven van de Kerk en resul­teerde in het do­cu­ment ‘Doof de Geest niet uit’.

Dit do­cu­ment is nu in het Neder­lands in druk ver­sche­nen, voor­zien van aanbevelingen door ver­te­gen­woor­digers van de twee betrokken kerk­ge­noot­schappen: Machiel Jonker, voor­zit­ter van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evan­ge­lie­ge­meen­ten (VPE) en van mgr. dr. J. van den Hende, bis­schop-referent voor oecumene.

Mgr. dr. J. van den Hende ziet in het rapport “een stimulans en uit­no­di­ging om in ver­trouwen op de wer­king van de Heilige Geest de oecu­me­nische dialoog op weg naar zicht­ba­re een­heid voort te zetten, ge­sterkt door de opdracht van de Heer (cf Joh. 17) vergezeld van ons voort­du­rende gebed, indach­tig de belofte dat de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8).”

Machiel Jonker is en­thou­siast over dit rapport dat hij aan­prijst als een vrucht van oprechte dialoog: “‘Doof de Geest niet uit’ is een weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de klassieke pinkster­be­we­ging. Bij het lezen ervan proef je de sfeer van oprecht spreken met en luis­te­ren naar elkaar. Daar­naast zal de lezer van het rapport onder de indruk raken van de veel­heid van bruik­ba­re in­for­ma­tie, zowel theo­lo­gisch, kerk­his­to­ri­sch als pas­to­raal.”

Titel en inhoud

De titel van het rapport is ontleend aan de brief van Paulus aan de chris­te­nen van Tessalonica: 'Doof de Geest niet uit!' (1 Tess. 5,19).

Na een algemene inlei­ding en een hoofd­stuk over cha­risma's in het leven en de zen­ding van de Kerk volgt een re­flec­tie op drie spe­ci­fie­ke cha­risma's: profetie, gene­zing en de onder­schei­ding van geesten. Het vierde hoofd­stuk is gewijd aan het pas­to­raal toe­zicht op de beoefe­ning van de cha­risma's. In het vijfde hoofd­stuk wordt de balans van deze zesde dialoo­gronde opgemaakt.

Het studie­do­cu­ment is door de opdrachtgevers vrijge­ge­ven voor publi­ca­tie met het oog op een brede dis­cus­sie. Het is geen gezag­heb­bende ver­kla­ring van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk of van een van de Pinkster­kerken die aan de dialoog hebben deel­ge­no­men.

Ge­za­men­lijke uitgave

Deze uitgave van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene is tot stand geko­men in samen­wer­king met de Verenigde Pinkster- en Evan­ge­lie­ge­meen­ten en de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) in Neder­land en Vlaan­de­ren. Het betreft een herziene versie van de eer­dere digitale versie. Ook deze herziene versie is geplaatst op www.oecumene.nl en www.stucom.nl.

Be­stel­len

Het boekje is te be­stel­len via se­cre­ta­riaat@oecumene.nl en info@kcv-net.nl. Het kost slechts € 5 excl. verzend­kos­ten. Bij be­stel­lingen vanaf 10 exemplaren kost het boekje slechts € 4 per stuk.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose