Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecteschema 2011

gepubliceerd: woensdag, 8 december 2010

Collecten voor missie, vrede, dialoog en geloofsop­bouw in de Neder­landse Bis­dom­men

Ieder jaar wordt door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een rooster vast­ge­steld met verplichte en vrij­wil­lige collecten voor lan­de­lijk missie, vredes, dialoog en geloofsop­bouw­werk. Vast­stel­ling gebeurt in overleg met de bis­schop­pe­lijke com­mis­sie voor missie en ont­wik­ke­ling en na advies van het economen­col­lege.

Hoe gaat u in uw pa­ro­chie met het collecteschema om?

Verplichte collectes

De verplichte collectes kunt u on­der­schei­den in twee soorten: een zon­dags­col­lec­te en een actie­tijd.

Collecteschema 2011Bij een verplichte zon­dags­col­lec­te zorgt u dat uw pa­ro­chi­anen op voor­hand weet hebben dat een collecte voor het dan bepaalde doel gehou­den zal wor­den. U kunt zelf de wijze van collec­te­ren bepalen: een tweede collecte tij­dens de vie­rin­gen, een deur­col­lec­te of een ver­van­ging van de gewone. De opbrengst van de collecte komt altijd in zijn geheel ten goede van het doel. U stort de opbrengst op het aange­ge­ven bank of giro­num­mer binnen twee weken. De opbrengst en de stor­ting verant­woord u in de reke­ning en verantwoor­ding onder “collectes voor der­den.” Als u kosten heeft gemaakt mag u die in rede­lijk­heid van de opbrengst aftrekken, bij­voor­beeld als u extra in­for­ma­tie­ma­te­riaal heeft laten maken.

Er zijn drie verplichte actietij­den: de Veer­tig­da­gen­tijd, de Pinksterweek en de Advent. Voor deze tij­den wordt u ma­te­ri­aal toegezon­den dat u kunt gebruiken om uw pa­ro­chi­anen te in­for­meren en te sti­mu­leren deel te nemen aan de geldinzameling. Het ma­te­ri­aal dient ook een edu­ca­tief en bewustwor­dingsdoel en is dus een pas­to­raal instru­ment. De wijze waarop u de inzameling laat gebeuren kunt u zelf bepalen. De voor­keur verdient het plaatsen van een offerkist op een geschikte plaats in uw kerk­ge­bouw en het publiceren van een bank of giro­num­mer dat correspon­deert met de actie. U kunt ook kiezen voor een herhaalde collecte. De totale opbrengst in deze perio­den maakt u over op het aange­ge­ven bank of giro­num­mer, binnen drie weken na afloop van de actie. Gemaakte onkosten kunt u in rede­lijk­heid aftrekken van de opbrengst.

Op zon­da­gen met een verplichte collecte en binnen de actietij­den mogen geen geldinzamelingen voor andere doelen gehou­den wor­den anders dan de eigen pa­ro­chie. Als u om een goede reden hier­van wilt afwijken vraagt u tevoren toestem­ming. U doet dit door een ge­mo­ti­veerd verzoek te richten aan de missie­secre­taris/econoom. De verkregen toestem­ming vermeldt u in uw reke­ning en verantwoor­ding.

De niet verplichte collectes

Deze collectes zijn bedoeld om het missie en opbouw­werk in onze katho­lie­ke ge­meen­schap te onder­steunen. U bent vrij een keuze te maken.

Pa­ro­chie eigen collectes

Indien u voor­ne­mens bent om geld in te zamelen voor andere organi­sa­ties of lokale ini­tia­tie­ven bent u daar buiten de zon­da­gen met een verplichte collecte en de actietij­den vrij in. De collectes moet u wel altijd verant­woor­den in uw reke­ning en verantwoor­ding.

 

Het Collecteschema 2011

Verplichte collectes

9 maart tot en met 24 april: Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie
Deze actie wordt in opdracht van het bestuur van de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie uitge­voerd door Cordaid. In 2011 staan de Filippijnen centraal. U kunt bij Vas­ten­ac­tie ook lokale projecten voordragen: www.vastenaktie.nl De opbrengst van de actie maakt u over naar: giro nummer 5850 t.n.v. Vas­ten­ac­tie, Den Haag

11-19 juni: Pinksteractie
Uitge­voerd onder verant­woor­de­lijk­heid van het curatorium van de Week Neder­landse Mis­sio­na­rissen. Met de opbrengst van deze actie wordt aller­eerst voor­zien in de mate­rië­le noden van mis­sio­na­rissen, hun ver­dere oplei­ding en scholing en bijstand in bij­zon­dere kosten. De opbrengst komt ook ten goede van de uitzen­ding van missio­naire werkers en de onder­steu­ning van mensen met een bij­zon­dere vaar­dig­heid of opdracht ten dienste van missie en evangeli­sa­tie binnen bevol­kings­groepen in Neder­land en daar­bui­ten. www.weekne­derlandsemis­sio­na­ris.nl De opbrengst van de actie maakt u over naar: giro nummer 676 t.n.v. Neder­landse Mis­sio­na­ris. Den Haag

24 no­vem­ber – 24 de­cem­ber: bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie
Deze actie is bedoeld om kerken in ont­wik­ke­lings­lan­den te helpen hun missio­naire en diaconale opdracht uit te voeren. De doel­stel­ling van de actie en de projecten wor­den jaar­lijks gekozen in overleg met de missio­naire organi­sa­ties in Neder­land. www.ad­vents­ac­tie.nl.  De opbrengst van de actie maakt u over naar: bank­num­mer 65.31.00.000 Ad­vents­ac­tie. Den Haag

Verplichte zon­dags­col­lec­tes

Zondag 24 ok­to­ber: Wereld­mis­sie­dag
Organi­sa­tie door Missio Neder­land. De opbrengst komt ten goede aan de Pau­se­lijke Missie­werken die daar­mee de kosten van kerken in ont­wik­ke­lings­lan­den en de oplei­ding van dio­ce­sane pries­ters aldaar dekt. www.missio.nl De collecte maakt u over naar giro 1566 t.n.v. Wereld­mis­sie­maand. Den Haag.

6 no­vem­ber: Wil­li­brord­zon­dag
De collecte komt ten goede aan de het werk voor de oecumene op lan­de­lijk en dio­ce­saan niveau.  De opbrengst maakt u over op giro 43509 t.n.v. RK Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Haar­lem

Vrij­wil­lige collectes:

8 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken
Collecte opbrengst wordt gebruikt voor de onder­steu­ning van kleine samen­wer­kings­pro­jecten door de Katho­lie­ke Vereni­ging van Oecumene en bevor­de­ren van kennis en samen­wer­king met Oosterse Kerken. De opbrengst maakt u over op giro­num­mer: 1087628 t.n.v. Kath. Ver. voor Oecumene,  Athanasius en Wil­li­brord, ’s-Hertogen­bosch.

15 mei: Roepingen­zon­dag
De opbrengst wordt gebruikt voor de oplei­ding van pries­ters, diakens en cate­chisten. De opbrengst maakt u over op giro­num­mer: 5464 t.n.v. Het Groot­semi­narie. Vo­ge­len­zang.

26 juni: Sint Pieterspen­ning
De opbrengst komt ten goede aan de Heilige Stoel die daar­mee de lopende kosten voor het dienst­werk van de Romeinse Curie en andere instanties dekt. De opbrengst maakt u over op giro­num­mer: 43509 t.n.v. RK. Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Haar­lem

28 au­gus­tus: Missie Verkeers­mid­de­len Actie/Miva
Deze organi­sa­tie bekos­tigt ver­voer en kleine onkosten voor mis­sio­na­rissen en ker­ke­lijke werkers in de ont­wik­ke­lings­lan­den. De opbrengst maakt u over op: giro­num­mer 2950 t.n.v. M.I.V.A. Breda.

18 of 25 sep­tem­ber: Vredesweek
Collecte ten behoeve van het vredes­werk door IKV/Pax Christi en het Natio­naal Katho­liek Thuisfront (pas­to­rale zorg voor mili­tai­ren en oud-mili­tai­ren) De opbrengst maakt u over op: giro­num­mer 306090 t.n.v. Vredesweek­col­lec­te. Utrecht.

2/3 ok­to­ber: Wereld­mis­sie­maand van/voor kin­de­ren
Wereld­mis­sie­maand van/voor de kin­de­ren (niet verplicht): 11020 t.n.v. Missio Wereld­mis­sie­dag v/d kin­de­ren, Den Haag

23/34 ok­to­ber Wereld­mis­sie­maand
Wereld­mis­sie­maand (Missio) verplicht: giro 1566 t.n.v. Missio Wereld­mis­sie­maand, Den Haag

13 no­vem­ber: Radboud­zon­dag
Met de opbrengst bekos­tigt de Thomas More­stich­ting leer­stoelen aan de ver­schil­lende uni­ver­si­teiten die stu­den­ten bekend maken met het katho­lie­ke theo­lo­gische, filo­so­fische en sociale denken. De opbrengst maakt u over op: giro­num­mer 5541 t.n.v. Radboud­stich­ting. Vught.

20 no­vem­ber: Nationale Jeugd en Jon­ge­ren­col­lec­te
De opbrengst komt ten goede aan het nationale jon­ge­ren­werk. Website: www.jongkatho­liek.nl. De opbrengst maakt u over op 2784498 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jeugd­col­lec­te.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose