Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start van de Bisschoppelijke Adventsactie 2010

gepubliceerd: dinsdag, 16 november 2010

Zondag 28 no­vem­ber start de nieuwe bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie. Tien­tal­len pa­ro­chies hebben al laten weten dat zij volop actie willen voeren om de kracht en de nood van de kerken in ont­wik­ke­lings­lan­den onder de aan­dacht te brengen. Ad­vents­ac­tie is uniek in Neder­land omdat zij bestaande organi­sa­ties verbindt en voor de uit­voe­ring van de actie steunt op de mede­wer­king op het bestaande ker­ke­lijke net­werk.

Adventsactie 2010Het ligt mis­schien niet voor de hand om aan de katho­lie­ke kerk te denken als een we­reld­wijde ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­tie. Met tien­dui­zen­den scholen, zieken­hui­zen, zorg­posten, vor­mings- en oplei­dings­cen­tra draagt de katho­lie­ke kerk direct bij aan de verwezenlij­king van de mil­len­niumdoelen. Ze doet dit omdat het past bij haar bele­ving van het Evan­ge­lie als dienst aan God en dienst aan de mensen. De katho­lie­ke kerk is duur­zaam aanwe­zig in de samen­le­vingen en kan ook voor andere ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­ties een ef­fec­tieve partner zijn door haar inter­na­tio­nale organi­sa­tie.

De bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie laat het licht vallen op deze kant van de kerk door vijf­tien projecten bij­zon­der voor te stellen. Ieder project wordt gedragen door een man of vrouw, een pries­ter, reli­gi­eus of leek die een verschil maakt in zijn of haar eigen omge­ving. Missie en ont­wik­ke­lings­werk is altijd samen­wer­king in weder­zijds respect en met ver­trouwen op elkaars kunde en in­te­gri­teit. Pa­ro­chies kunnen zelf een voor­keurs­pro­ject kiezen om zich meer verbon­den te weten met een doel­stel­ling of een ge­meen­schap. In de zon­da­gen van de Advent wordt voor de Ad­vents­ac­tie geld in gezameld via acties, collectes en inzamelingen na de vie­rin­gen.

Meer in­for­ma­tie: www.ad­vents­ac­tie.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose