Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Groot denken, klein doen

Nieuwe opzet Bisschoppelijke Adventsactie

gepubliceerd: maandag, 25 oktober 2010

De katho­lie­ke Kerk in Neder­land spant zich ieder jaar in om de weken voor Kerst­mis aan­dacht te geven aan min­der­bedeel­den, ‘de Ad­vents­ac­tie.’ Dit jaar is deze actie geheel nieuw van opzet. Gekozen is om de vragen en ini­tia­tie­ven van de Kerk en ker­ke­lijk werkers in min­der welvarende lan­den als uitgangs­punt te nemen. Pa­ro­chies in Neder­land kunnen ver­vol­gens kiezen welk ini­tia­tief zij steunen.

De projecten waaruit kan wor­den gekozen zijn eigen ini­tia­tie­ven van kerken in de ont­wik­ke­lings­lan­den of projecten waar die plaat­se­lijke kerken nauw mee samen­wer­ken. Het accent ligt op het ont­wik­ke­lingsaspect, maar de keuze is bre­der. Onder­steu­ning kan ook betekenen uit­bouw van de eigen organi­sa­tie van de lokale kerk (zoals oplei­dingen en ge­meen­schapsop­bouw), maar hulp bij onder­wijs, zorg, vor­ming en eco­no­mische weer­baar­heid is primair.

Concrete projecten

AdventsactieDe vijf­tien projecten zijn direct uit­voer­baar en verspreid over de gehele wereld: van onder­steu­ning van de bouw van een keuken voor school­kin­de­ren in Tanzania tot een project preventieve ge­zond­heids­zorg voor kin­de­ren in Togo. Van de bouw van een kapel voor een afkickkliniek in Uruguay tot een opvanghuis voor kansarme meisjes op de Filippijnen. Alle projecten wor­den uit­ge­breid be­schre­ven op de web­si­te www.ad­vents­ac­tie.org.

Een lange ge­schie­de­nis

In 1967 ontstond naast de bis­schop­pe­lijke vas­ten­ac­tie de bis­schop­pe­lijke ad­vents­ac­tie voor Latijns Amerika. Een tijd waarin nog duizen­den mannen en vrouwen als mis­sio­na­ris in alle delen van de wereld werkten. De ad­vents­ac­tie werd snel een oecu­me­nisch project onder de naam Solidaridad. Na ruim veer­tig jaar heeft Solidaridad het mandaat voor de organi­sa­tie van de Ad­vents­ac­tie aan de bis­schop­pen terugge­ge­ven om zich anders (inter­na­tio­naal) te kunnen or­ga­ni­se­ren.

Nieuwe tij­den vragen om een andere aanpak

De kerken in het zui­den hebben zich ondertussen ont­wik­keld tot vitale geloofs­ge­meen­schappen met eigen pries­ters, eigen theo­lo­gische, spi­ri­tu­ele en pas­to­rale visies binnen een wereld waarin de ver­hou­dingen tussen “noord en ‘’zuid” ingrijpend zijn veran­derd. Missie­werk is nu veel meer samen­wer­king gewor­den gebaseerd op wederkerig­heid. Leidend zijn de keuzes van de lokale kerk. De katho­lie­ke kerk als we­reld­wijd net­werk van met elkaar verbon­den ge­meen­schappen is een be­lang­rijk instru­ment om de lokale bevol­king zelf te bereiken en te activeren om verant­woor­de­lijk­heid te nemen voor hun ont­wik­ke­ling. Kern van het katho­lie­ke missie en ont­wik­ke­lings­werk is de on­mid­del­lijke ver­bon­den­heid, basis voor een duurzame ver­trouwens­band. Uit deze over­we­gingen is het principe “kerken helpen kerken” voort­ge­ko­men. Ze is bedoeld als een correctie op een te eenzij­dige bena­dering van missie en ont­wik­ke­ling als door Westerse organi­sa­ties en over­he­den bepaalde (anonieme) ont­wik­ke­lings­mo­dellen. Dit sluit aan bij be­lang­rijke con­clu­sies van het WRR rapport over de effec­ti­vi­teit van ont­wik­ke­lings­hulp, “Minder pre­tenties, meer ambities.”

Organi­sa­tie Ad­vents­ac­tie

Ad­vents­ac­tie is een ini­tia­tief van de bis­schop­pe­lijke com­mis­sie voor missie en ont­wik­ke­ling, het lan­de­lijk coör­di­ne­rend beleidsor­gaan van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Een van de doel­stel­lingen van de Ad­vents­ac­tie is om

nut en nood­zaak van lan­de­lijke acties binnen de katho­lie­ke ge­meen­schap te com­mu­ni­ce­ren. Door samen de sch­ou­ders er onder te zetten is meer moge­lijk en kan de katho­lie­ke Kerk in Neder­land ef­fec­tiever haar visie op een sociaal recht­vaar­dige en humane samen­le­ving over­bren­gen. Als organi­sa­tie benut de Ad­vents­ac­tie de voor­de­len van het ker­ke­lijk net­werk en kan daardoor kostenef­fec­tief opereren.

Zie ook www.ad­vents­ac­tie.org
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose