Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië

Wereldmissiemaand 2010 steunt gelovigen in Afrika

gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2010

Wereldmissiemaand 2010

Oktober is in de katho­lie­ke kerk tra­di­tio­neel Wereld­mis­sie­maand. Pa­ro­chies zetten zich dan in om plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen elders in de wereld te onder­steunen. De campagne voor Wereld­mis­sie­maand wordt geor­ga­ni­seerd door Missio/Pau­se­lijke Missie­werken in Den Haag. Onder het motto ‘Steun pa­ro­chies we­reld­wijd’ stelt Missio deze maand de kerk in Ethiopië centraal.

Dit Oost-Afrikaanse land is bij veel mensen vooral bekend als land van droogte en hon­gers­nood. Maar Ethiopië is óók een land met vrucht­ba­re hoog­vlak­tes, met een rijke cultuur en een eeuwen­oude chris­te­lijke traditie. Ethiopië is ook het enige land in Afrika dat nooit gekoloniseerd werd. Het is kortom een land met veel gezichten. Tijdens Wereld­mis­sie­maand wil Missio geloofs­ge­meen­schappen in Neder­land kennis laten maken met de veelzij­dig­heid van dit bij­zon­dere Afrikaanse land.

Ethiopië is bij­voor­beeld een door en door chris­te­lijk land, met een ge­schie­de­nis die teruggaat tot de vierde eeuw. Ruim 60% van de bevol­king is christen en het meren­deel behoort tot de Ethiopisch-orthodoxe kerk. De rooms-katho­lie­ke kerk vormt een kleine min­der­heid (0,7%).

Het bij­zon­dere van de rooms-katho­lie­ke kerk in Ethiopië is dat ze twee li­tur­gische tradities heeft: in het noor­den viert men de li­tur­gie volgens orthodoxe ritus en pa­ro­chies in het zui­den volgen de (in Europa gebruike­lijke) zogeheten Latijnse ritus.

Sociale projecten

De katho­lie­ke ge­meen­schap in Ethiopië mag dan klein zijn, ze is wel zeer dienst­baar aan de samen­le­ving. Onder meer op het gebied van voedselzeker­heid. Naast het verlenen van nood­hulp heeft de kerk een speciaal pro­gram­ma voor de lan­gere termijn. Er zijn trai­ningen voor boeren en men werkt aan het ver­ster­ken van de plaat­se­lijke ge­meen­schappen, zodat de mensen niet af­han­ke­lijk blijven van nood­hulp.

Veel pa­ro­chies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water and Sanitation): veilig drink­wa­ter en een goede riole­ring zijn van levens­be­lang. Juist omdat deze projecten door de plaat­se­lijke pa­ro­chies opgepakt wor­den, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de meest kwets­ba­re zoals vrouwen en kin­de­ren.

Neder­landse bis­schop

Om de slogan ‘Steun pa­ro­chies we­reld­wijd’ in praktijk te brengen, voert Missio in ok­to­ber Wereld­mis­sie­maand actie voor pa­ro­chies in Ethiopië. In bisdom Nekemte bij­voor­beeld, waar de Neder­landse pater Laza­rist Theo van Ruijven sinds kort bis­schop is, zijn tal van projecten uit­ge­werkt op het gebied van onder­wijs, ge­zond­heids­zorg en de toerus­ting van vrij­wil­li­gers. In alle paro­chie­kerken in Neder­land wordt zon­dag 24 ok­to­ber – Wereld­mis­sie­dag –ge­col­lec­teerd voor deze en andere projecten van pa­ro­chies in Ethiopië. Een bijdrage overmaken kan ook op giro 1566 t.n.v. Missio Wereld­mis­sie­maand Den Haag. 

Om de campagne van Wereld­mis­sie­maand te onder­steunen heeft Missio een speciaal thema­num­mer uit­ge­bracht van haar magazine Missio We­reld­wijd. Daarin onder andere een reportage over de kerk in Ethiopië, ach­ter­grondin­for­ma­tie over de chris­te­lijke ge­schie­de­nis van het land en een inter­view met de in Neder­land werkende Ethiopische pries­ter Kaleab Shiferaw. Voor pa­ro­chies, groepen en scholen is ook campagne­ma­te­riaal be­schik­baar. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.missio.nl

Klik hier om het pers­be­richt te down­loa­den (PDF)
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose