Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen schrijven parochies brief over Solidaridad

gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2010
De Neder­landse bis­schop­pen hebben over de kwestie-Solidaridad een brief gestuurd aan de pa­ro­chies. De in­te­grale tekst volgt hier­on­der.


Geacht bestuur,Vorige week heeft u een brief ont­van­gen van Solidaridad. Deze heeft grote veront­waar­diging gewekt, niet alleen bij de bis­schop­pen maar bij velen in het missie­veld. Daarover later meer. Eerst wil ik u, welis­waar voortij­dig - het overleg loopt nog - kort in­for­meren over de stand van zaken. Uit de media­be­richten alleen kunt u zich onmoge­lijk een goed beeld vormen.

Ver­an­de­ringen in het missio­naire veld

Al geruime tijd is het missio­naire veld in de katho­lie­ke Kerk volop in bewe­ging. De afgelopen decennia hebben ver­schil­lende missie­orga­ni­sa­ties ver­gaande ont­wik­ke­lingen doorgemaakt: schaalvergro­ting, fusies en grotere over­heidspar­ti­ci­pa­tie. Vaak leidde dit ook tot statutaire ver­an­de­ringen of aanpas­sing van de doel­stel­lingen, waardoor de spe­ci­fiek ker­ke­lijke iden­ti­teit vervaagde. Door de samen­wer­king met nieuwe partners ver­te­gen­woor­digt het ‘ker­ke­lijke geld’ bij de grote missie­orga­ni­sa­ties nog maar een klein deel van het totale budget. Op zich is deze ont­wik­ke­ling be­grij­pe­lijk. Maar de missio­naire zicht­baar­heid van de kerk is er door in het gedrang geraakt. Om deze te waar­bor­gen en de relatie naar de Kerk nieuw te formu­le­ren, is Mgr. Dr. J. Punt, als referent voor Missie & Ontwikkeling, in overleg getreden met de verschillende missieorganisaties aan de hand van de volgende criteria:

  1. Transparantie
    Door de invoeging van de kerkelijke missieactie in grotere organisaties voor hulpverlening en ontwikkeling, ervaren veel parochies de eigen missieactie vaak als te weinig doorzichtig. De bisschoppen streven ernaar, in goed overleg met de uitvoeringsorganisaties, de eigen gelovigen openheid en transparantie te kunnen bieden over projecten, de besteding van de gelden, overheadkosten en de bereikte resultaten.

  2. Kerken helpen kerken
    Hiermee wil gezegd zijn dat we zoveel mogelijk de eigen kerkelijke kanalen voor hulpverlening willen gebruiken. De Kerk heeft tenslotte een uniek mondiaal netwerk met zeer korte lijnen via missionarissen, bisdommen, congregaties, kerkelijke instellingen, partnerparochies etc., dat adequate en snelle hulp mogelijk maakt. Vele parochies maken hier al volop gebruik van. Het gaat erom de kerken in het Zuiden in staat te stellen hun eigen prioriteiten te stellen, zelf armen te helpen en noden te lenigen, in plaats van dat wij dat voor hen bepalen. Juist deze werkwijze voorkomt dat organisaties vanuit westers paternalisme of ideologie dicteren wat de mensen in het Zuiden nodig hebben. Voortdurend worden aan ons door kerken uit ontwikkelingslanden projecten aangereikt, niet alleen op het gebied van kerkopbouw, maar vooral van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw etc.

  3. Zeggenschap
    Hier gaat het om de vraag hoe deze uitgangspunten concreet te maken in nieuwe afspraken en een nieuwe structuur. Tenslotte gaat het om de inzet van gelovigen en parochies en om de gelden die in en door de kerken zijn ingezameld. De nieuwe structuur voorziet in de oprichting van een ‘Bisschoppelijke Commissie voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking’. Deze heeft als opdracht om een evenwichtige campagne of projectenlijst te waarborgen. Zij zal dat doen in goed overleg met de betreffende uitvoeringsorganisatie, maar behoudt wel het laatste woord. Waar zou dat tenslotte anders moeten liggen? Waarin ligt de logica, zoals Solidaridad nu verlangt, dat de directie van een onafhankelijke hulporganisatie de volledige zeggenschap zou moeten hebben over de besteding van kerkelijke gelden?

In goed overleg

De bovenstaande uitgangspunten worden door de missieorganisaties zeker herkend. Het overleg hierover – dat nog gaande is – heeft steeds in constructieve sfeer plaatsgevonden. Ook Solidaridad begreep de noodzaak van vernieuwing. Voor zichzelf zag zij evenwel een andere toekomst en juist een verdere verbreding van identiteit en nam daartoe concreet initiatief. Op 11 no­vem­ber 2009 ver­zocht het bestuur van Solidaridad de bis­schop­pen per brief om de laatste bepa­lin­gen die haar nog aan de katho­lie­ke Kerk bin­den te mogen laten vallen. Het vermeldt daarbij dat de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land al eer­der haar band met Solidaridad heeft opge­ge­ven. De brief van het bestuur beschrijft dit als een win - win situatie: “Van onze kant de teruggave van het mandaat van uit­voe­rings­orga­ni­sa­tie voor de Ad­vents­ac­tie, en van uw kant de afgifte van een ver­kla­ring van geen bezwaar voor het laten passeren van de nieuwe statuten. Naar ons inzicht is het creëren van weder­zijdse ruimte de beste bena­dering”. Het is zijn uit­druk­ke­lijke streven om als onaf­han­ke­lijke, niet kerkgebon­den organi­sa­tie ver­der te gaan. De kerk zou zo de ruimte krijgen om de Ad­vents­ac­tie een vernieuwde missio­naire structuur te geven.

Solidaridad haakt af

Nadat de bis­schop­pen met dit voorstel had­den ingestemd, wor­den op 10 februari in een dra­ma­tisch pers­be­richt van Solidaridad de rollen plot­se­ling omgedraaid. Solidaridad valt ineens de bis­schop­pen aan met ver­dachtma­kingen en sug­ges­ties. De bedoeling lijkt dui­de­lijk: Solidaridad wil ener­zijds volle­dig los zijn van de bis­schop­pen en ander­zijds de pa­ro­chies daarin mee­ne­men om zo het geld van pa­ro­chies en gelo­vi­gen te behou­den. Dit is voor de bis­schop­pen uiter­aard on­ac­cep­ta­bel. Ook het com­men­taar in Dagblad Trouw van 13 februari ver­baast zich hierover: “Het is merk­waar­dig dat Solidaridad de pa­ro­chies oproept om gelovig onge­hoor­zaam te zijn en de nieuwe Ad­vents­ac­tie van de bis­schop­pen te negeren. Laat, voor de dui­de­lijk­heid, dit inzamelings­ka­naal dan ook los”.

Wij laten het aan uw eigen wijs­heid over om uw pa­ro­chi­anen nu of te zijner tijd zorg­vul­dig te in­for­meren over het ver­dwij­nen van Solidaridad van het collecteschema, zon­der hen nodeloos met details te belasten. Zodra er over de nieuwe invulling van de Ad­vents­ac­tie iets bekend is zullen we u daarover in­for­meren.

U een vrucht­ba­re Vasten­tijd wensend,
Met vrien­de­lijke groet,
Namens de bis­schop­pen van Neder­land,

Drs. G.H.A. Kruis, se­cre­ta­ris-generaal a.i.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose