Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Willibrordzondag in teken van Laudato Sií

Zondag 8 november 2015

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2015

De encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus is door de werdeld­wijde oecumenische beweging met enthou­siasme ontvangen. Metropoliet John Zizioulas, die namens patriarch Bartholomeus bij de presentatie aanwezig was, zei dat de uitgave van Laudato Si’ “een aange­legen­heid is van grote vreugde en tevreden­heid voor orthodoxen”.

Olav Fyske Tveit liet in een verklaring namens de Wereldraad van Kerken weten dat deze encycliek laat zien dat de zorg voor het milieu tot het hart van het christelijk geloof behoort en dat we deze als christenen aan de orde moeten stellen samen met alle mensen die zorg hebben voor onze gezamenlijke toekomst.

Zondag 8 november 2015 - WillibrordzondagOok in ons land is vanuit de oecume­ni­sche beweging met waar­dering en enthou­siasme op de ency­cliek gerea­geerd. De inleiding die mgr. dr. Gerard de Korte bij de presen­tatie van de encycliek op 18 juni 2015 hield in het milieu­klooster Stouten­burg verscheen nog diezelfde dag op de website van de Raad van Kerken.

Mgr. De Korte zei over de encycliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zakelijk te corrigeren. Velen in met name de Westerse wereld hebben een ‘ecologische bekering’ nodig (par. 26-221). In dat kader spreekt de paus ook over het belang van een ecologische spiritua­liteit en een verandering van levens­stijl (hoofdstuk 6). De encycliek vormt een moreel kompas voor politici, onder­nemers, weten­schappers en technici om bij alle grote beslis­singen een duurzame sociale gerechtig­heid centraal te stellen.”

Ons Gemeen­schap­pe­lijk Huis - Een Gezamenlijke Zorg

Bij de viering van Wil­li­brord­zondag sluiten we dit jaar aan bij deze belangrijke encycliek van paus Franciscus. Voor de poster die begin oktober aan alle parochies zal worden gestuurd, hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het schilderij het Zonnelied van p. Jan Scheffers ofm.cap (1936-2013). De Encycliek begint niet voor niets met een citaat uit het Zonnelied van St. Franciscus met wie de paus zich zeer verbonden weet. In de Katholieke Kerk van Nederland zijn het vooral religieuzen die steeds opnieuw de aandacht vestigen op het belang van de zorg voor de schepping en de noodzaak van een nieuwe levensstijl.

Bij de presentatie van de encycliek op Stoutenburg noemde Gerard Moorman (mede­wer­ker KNR) een aantal voor­beelden van kloosters en religieuze gemeen­schappen die hierin een voor­trek­kersrol vervullen. Naast het genoemde milieu­klooster van de Franscis­caanse beweging noemde hij de Sint-Adelbert abdij in Egmond-Binnen, de kloosters van de Clarissen en Francis­canen in Megen (Noord-Brabant) en dat van de Dominicanen in Huissen. Ook in parochies groeit de aandacht voor duurzaamheid, aldus Moorman.

Preekschets en voorbede

Preekschets en voorbede zijn dit jaar gemaakt door de voorzitter van de vereniging, diaken prof. dr. Marcel Sarot. U kunt ze hier downloaden.

Voor publicatie in het parochieblad bieden we u graag het artikel Laudatio Si’, encycliek van paus Franciscus over óns gezamenlijke Huis, de aarde aan van pastoor drs. Eric van Teijlingen, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het verscheen in het bisdomblad SamenKerk nr 6, 2015. Het artikel geeft de kern van de encycliek op een toegankelijke en heldere wijze weer.

Andere initiatieven

In de komende maanden zullen er op weg naar de VN-klimaat­top in Parijs (dec. 2015) diverse ac­ti­vi­teiten en bijeen­komsten rondom de encycliek worden geor­ga­ni­seerd.

In opdracht van de Konferentie Neder­landse Religieuzen en de Bis­schop­pen­conferentie heeft het Titus Brandsma Instituut een gespreks­hand­leiding gemaakt om de katholieke gemeen­schap te stimuleren actief met de nieuwe encycliek aan de slag te gaan.

Eind augustus is een speciaal tijd­schrift verschenen rond de encycliek met daarin de gespreks­hand­leiding, achter­grond­verhalen over de gevolgen van klimaatverandering en de encycliek, maar ook praktische voor­beelden van werk­groepen, parochies en anderen die op een of andere manier werken aan duur­zaam­heid. Ook staan hierin liturgische hand­reikingen die geloofs­gemeen­schappen kunnen gebruiken voor diensten waarin zorg voor de schepping centraal staat. De special is toege­zonden aan alle abonnees van de Missio­naire Agenda en het Bulletin van de KNR en aan de parochies.

Op 6 september 2015 begint, met de viering van Scheppings­zondag, de landelijke campagne Klimaat­loop voor een recht­vaardig klimaat­beleid. Vanuit verschil­lende Europese landen (Duitsland, Nederland, België en Frankrijk) worden oecumenische pelgrimage-etappes georga­niseerd. Op 24 oktober vindt in Utrecht een landelijke mani­fes­ta­tie plaats: een pelgrims­tocht in één dag langs vijf kerken in Utrecht.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose