Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe structuur kerkelijke missiecollectes in ontwikkeling

Solidaridad geeft mandaat aan bisschoppen terug

gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2010
Solidaridad geeft met ingang van Advent 2010 haar mandaat om de bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie uit te voeren, aan de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie terug. In de bekendma­king hier­van door Solidaridad zelf zijn de redenen helaas onjuist en onvolle­dig weerge­ge­ven. Mgr. dr. J. Punt, binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent voor Missie & Ontwikkeling, hecht eraan het door Solidaridad geschetste beeld te corrigeren.

Al geruime tijd heeft Solidaridad een proces van 'veralgemenisering' doorgemaakt, en haar oorspronkelijk specifiek christelijke identiteit verruimd. Om die reden heeft de Protestantse Kerk Nederland zich al eerder statutair van Solidaridad losgemaakt. Recentelijk heeft Solidaridad ook de Bisschoppenconferentie verzocht om de laatste bepalingen die haar nog aan de Katholieke Kerk binden te mogen laten vallen. Mgr. Punt, bisschop-referent voor Missie & Ontwikkeling heeft daarop geantwoord dat indien Solidaridad de Adventsactie blijft verzorgen, er twee mogelijkheden zijn: ofwel zij ziet af van statutenverandering en versterkt juist haar identiteit, ofwel zij gaat verder als 'uitvoeringsorganisatie' en accepteert dat daarbij de uiteindelijke zeggenschap over de campagne bij een nog op te richten 'Bisschoppelijke Commissie voor Missie en Ontwikkeling' (BCMO) komt te liggen.

Mgr. Punt: “Ten dienste van parochies en gelovigen moeten de bisschoppen uiteraard deze voorwaarde stellen om hun toezichtplicht na te komen en volledige transparantie over de besteding van de Adventsactie opgehaalde gelden te waarborgen. Solidaridad heeft er echter voor gekozen zich verder volledig los van de kerken te ontwikkelen. De bisschoppen respecteren deze keuze, en zullen aan de Adventsactie een nieuwe invulling geven”.

Het persbericht van Solidaridad van 10 februari, maar ook hun brief aan de pa­ro­chies, stelt incorrect het motto 'kerken helpen armen' tegen­over het bis­schop­pe­lijk uitgangs­punt 'kerken helpen kerken'. Uiter­aard wil hiermee alleen gezegd zijn dat zoveel moge­lijk de eigen ker­ke­lijke kanalen voor hulp­ver­le­ning gebruikt wor­den. Doel is de kerken in het Zuiden in staat te stellen hun eigen priori­teiten te stellen in de zorg voor de armen en in hun diaconale zen­ding, in plaats van dat wij dat voor hen bepalen. Veel pa­ro­chies hebben daar al goede erva­ring mee en dragen soms ook zelf projecten aan. De Katho­lie­ke Kerk heeft immers een uniek mondiaal net­werk met zeer korte lijnen, - via mis­sio­na­rissen, bis­dom­men, con­gre­ga­ties, partner­paro­chies etc.- dat snelle, goedkope en betrouw­ba­re hulp­ver­le­ning moge­lijk maakt.

Met de andere missio­naire organi­sa­ties wordt momenteel con­struc­tief overleg gevoerd om tot goede nieuwe afspraken en pro­ce­dures to komen. De publicitaire 'uitglij­der' van Solidaridad, door voorbarige en eenzij­dige publi­ci­teit, heeft helaas wel de geplande zorg­vul­dige in­for­ma­tiever­strek­king naar gelo­vi­gen en pa­ro­chies door­kruist. Wanneer de nieuwe structuur in goed overleg met de missie­orga­ni­sa­ties gereed is, zal ver­dere in­for­ma­tie volgen. (SRKK/pers­dienst bisdom)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose