Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaarlijkse Jongerencollecte op 21 en 22 november

gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2009
Dit jaar staat voor de vierde keer op rij de Jon­ge­ren­col­lec­te op het collecteschema van de katho­lie­ke pa­ro­chies. In het weekend van 21 en 22 no­vem­ber a.s. wordt in het gehele land ge­col­lec­teerd voor de jon­ge­ren. De opbrengsten wor­den gebruikt om ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in ons bisdom en om lan­de­lijke ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren, als DiaconAction, de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, moge­lijk te maken.

Waarom de Jon­ge­ren­col­lec­te?

De Jon­ge­ren­col­lec­te is een in­ves­te­ring: in de jon­ge­ren, in de Kerk én in de samen­le­ving en deze is daarom van groot belang. Uit erva­ringen in de afgelopen jaren is gebleken dat jon­ge­ren hun en­thou­sias­me niet voor zich­zelf willen hou­den. Ze zoeken naar wegen om ermee aan de slag te gaan binnen hun eigen leef­we­reld en/ of pa­ro­chie en in de maat­schap­pij.

Met de opbrengsten van de Jon­ge­ren­col­lec­te zullen ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in het bisdom onder­steund wor­den (onder andere het tiener­kamp, het ver­der ont­wik­ke­len van de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl en betaal­baar busver­voer naar de jaar­lijkse katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag) en lan­de­lijke ac­ti­vi­teiten zoals DiaconAction (even­eens 21 en 22 no­vem­ber a.s) de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (8 no­vem­ber a.s. in Den Bosch), de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (in 2011 in Madrid) en ont­wik­ke­ling van ma­te­ri­aal voor tiener/jon­ge­ren­groepen, zoals bij­voor­beeld Rock Solid. Op www.jong­bis­domhaarlem.nl kunt u meer lezen over de ver­schil­lende jon­ge­ren­acti­vi­teiten in het land en in ons bisdom.

Pa­ro­chie­besturen

Alle pa­ro­chie­besturen van het bisdom Haar­lem hebben inmiddels een brief over en poster van de Jon­ge­ren­col­lec­te ont­van­gen met de vraag om deze collecte zo goed moge­lijk onder de aan­dacht te brengen van hun pa­ro­chi­anen. Mocht u deze in­for­ma­tie gemist hebben, dan kunt u hier­on­der gegevens vin­den waar u als nog in­for­ma­tie over deze collecte kunt aan­vra­gen.

Overige in­for­ma­tie

De opbrengst van de ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’ kan overgemaakt wor­den naar reke­ning­num­mer: 2784498, t.n.v. Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Het SRKK zorgt ervoor dat een deel van de opbrengst bij het bisdom terecht komt.

Voor vragen over de Jon­ge­ren­col­lec­te kunt u met de dienst Jon­ge­ren­pas­to­raat contact opnemen, tel: 023-511 26 35 of info@jong­bis­domhaarlem.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose