Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2019

Vlak vóór Kerst­mis kwam de benoe­ming af van mgr. Jan Hendriks tot Bis­schop-Coad­ju­tor. Dit betekent dat hem nu offi­cieel het recht is toegekend om de bis­schop t.z.t. op te volgen.

Intern was dit ini­tia­tief van de bis­schop na­tuur­lijk lan­ger bekend, en werd in pro­ce­dure gezet door het ka­the­draal kapit­tel. Extern kwam het voor velen als een verras­sing, maar heeft toch vooral veel begrip ontmoet. In een brief aan het bisdom van 22 de­cem­ber 2018 heeft de bis­schop toe­ge­licht dat met name ge­zond­heid en leef­tijd hem tot deze stap hebben gebracht. Hij is net 73 jaar gewor­den en moet meer en meer dele­geren. Ook is voor ie­der­een nu dui­de­lijk hoe straks de opvol­ging gere­geld is. Dat geeft rust en con­ti­nuï­teit in het bestuur en beleid, en maakt een gelei­de­lijke overgang moge­lijk. De eerste reacties zijn vrijwel allemaal posi­tief.

Eric Fennis vroeg de bis­schop in een kort inter­view naar zijn visie op verle­den en toe­komst.

Hoe kijkt u terug op de jaren als bis­schop tot nu toe?

“Het is nu twin­tig jaar gele­den, na de plot­se­linge dood van mgr. Hennie Bomers in sep­tem­ber 1998, dat ik de eindverant­woor­de­lijk­heid voor ons bisdom kreeg. Het waren boeiende, maar ook ener­ve­rende jaren, vooral in het begin. We kwamen uit een tijd van hef­tige polari­sa­tie en botsende kerk­vi­sies. Som­mi­gen zagen door mijn komst hun visie over een Kerk van en door leken, ook in de li­tur­gie en pas­to­raat, ver­der in gevaar komen. Ik heb toen heel wat moeten incasseren. Tege­lijk begreep ik het wel. Ik heb inder­daad veel veran­derd in struc­tu­ren, oplei­dingen en li­tur­gie, maar steeds ge­pro­beerd, met steun van goede mede­wer­kers, dat zo respect­vol moge­lijk te doen.

Een nieuw jaar en een nieuwe benoemingGelukkig ligt dit alles nu achter ons, en is er bij alle ver­schei­den­heid toch veel saam­ho­rig­heid in ons bisdom. Overigens deel ik de visie over de grotere rol van de gelo­vi­ge leek in de na-Con­ci­liaire Kerk ten volle. Maar we zijn aller­eerst een ge­meen­schap van Christus, en alleen door Hem ook met elkaar. Hij moet centraal staan. De band met Hem in Woord en Sacra­ment blijft de basis, waar­door Hij het ook in ons leven kan en moet zijn.

Daarvoor is het gewijde ambt onmis­baar, en het vieren van de heilige Eucha­ris­tie het hart. Het maakt mij dank­baar dat ik in die twin­tig jaar zo’n zes­tig pries­ters en tweeën­vijf­tig per­ma­nente diakens heb mogen wij­den. Dat doet evenwel niets af aan de be­lang­rijke rol die de leken­ge­lo­vigen in deze tijd hebben. Het is vooral aan hen om de Kerk zicht­baar te doen zijn in de maat­schap­pij, en de Blijde Bood­schap in missio­naire actie, catechese en diaconie met leven te vullen. Juist daarvoor heb ik ook het ambt en de oplei­ding van cate­chisten in ons bisdom inge­voerd.”

Hoe zal naar uw mening de toe­komst van de Kerk en van ons bisdom eruit zien?

“We staan, naar mijn mening, voor grote spi­ri­tu­ele en struc­tu­rele uit­dagingen. Het eerste is uiter­aard verreweg het be­lang­rijk­ste, maar het tweede moet ook gebeuren. Het proces van samen­wer­king in grotere pa­ro­chie­ver­ban­den is al een tijd lang gaande. We komen uit bij zo’n vijf­tien tot twin­tig een­he­den met meer­dere kerklo­ca­ties, waar de aanwe­zige pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten een echt team vormen, en ieder met name datgene kan doen waar hij of zij goed in is of een cha­risma voor heeft.

Wat de spi­ri­tu­ele uit­daging betreft zien we dat het aantal kern­ge­lo­vigen die trouw de vie­rin­gen bezoekt, vergrijst en afneemt, maar dat het aantal zoekende mensen enorm toeneemt. Veel mensen voelen de leegte van een cultuur zon­der God, en be­zin­nen zich weer op hun gees­te­lij­ke wor­tels. Ik verwacht dat de ont­wik­ke­lingen in de wereld dit proces in de ko­men­de jaren nog zeer zullen ver­ster­ken. Juist voor hen zullen we als bisdom en pa­ro­chies nieuwe vormen moeten opzoeken van waar ze zijn; op scholen, op het werk, op straat, in het café, of waar dan ook. De sociale media zullen daarbij een steeds grotere rol gaan spelen. Ik ben daar zelf niet zo han­dig in, maar de bis­schop-coad­ju­tor en vele andere pries­ters en diakens kunnen daar zeer goed mee overweg”.

Welke rol ziet u daarbij voor de kleiner en ouder wor­dende lokale ge­meen­schappen?

“Kerk is ge­meen­schap. Het is essentieel dat mensen geloof en leven daad­wer­ke­lijk met elkaar delen, ook al is het een kleine groep. Maar ge­meen­schap is niet auto­ma­tisch iden­tiek met een kerk­ge­bouw. Wat velen over het hoofd zien is dat inmiddels bijna net zoveel mensen zon­dags de Eucha­ris­tie via de tele­vi­sie volgen dan de fysieke kerk­gan­gers in heel Neder­land. In de laatste beleidsnota heb ik de pa­ro­chies de sug­ges­tie mee gegeven om op die locaties waar het aantal kerk­gan­gers klein en oud gewor­den is, moge­lijk­he­den te creëren om ge­za­men­lijk de heilige Mis op een groter scherm te volgen. Dit kan de vie­ring zijn van de centrale paro­chie­kerk, van het bisdom of de lan­de­lijke vie­ring. Een bui­ten­ge­woon be­die­naar kan dan vanuit de pa­ro­chie de heilige Communie brengen. Hetzelfde gebeurd al in ver­schil­lende zorg­cen­tra. Het schept ge­meen­schap, ook voor velen die nu alleen thuis voor de tele­vi­sie zitten, en het heeft theo­lo­gisch zelfs een meer­waarde. De gelo­vi­gen zijn verbon­den met de Eucha­ris­tie die op dat moment wordt opgedragen, ook al is men fysiek wat ver­der weg.

Op 22 de­cem­ber werd in Rome bekend ge­maakt dat paus Fran­cis­cus mgr. J.W.M. Hendriks heeft benoemd tot Bis­schop-Coad­jutor. Hij zal te gelegener tijd mgr. Jos Punt als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam op­volgen.

Mgr. Jan Hendriks: “Ik ben paus Fran­cis­cus dank­baar voor het ver­trouwen dat hij door deze benoe­ming in mij heeft gesteld. Ik zal mijn best doen dit ver­trouwen niet te be­scha­men en mij in te zetten voor de Kerk in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ik besef goed dat het gaat om een dienst aan de ge­meen­schap, aan het Volk van God, niet om een eer of een positie voor mij­zelf. Ik heb de benoe­ming dan ook in deze geest aan­vaard. Het is een grote verant­woor­de­lijk­heid en het vraagt veel inzet. Ik bid de goede God dat Hij me de kracht en genade zal geven om deze missie goed te vol­brengen en om echt dienst­baar te kunnen zijn aan de mensen.”

Tege­lijk zien we dat som­mi­ge centrale kerken juist een nieuwe vitali­teit tonen. Al met al gaat het erom dat we creatieve nieuwe vormen vin­den voor jong en oud om de band met Christus in hun leven gestalte te geven, en kracht te vin­den in de immense liefde van God de kracht vin­den om hun wegen te richten naar Zijn woord en wet. Ik ben ervan overtuigd dat ook het zo be­vrij­dende Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning een nieuwe rol zal gaan spelen. We zien het overigens al gebeuren, met name in Am­ster­dam en in het hei­lig­dom van O.L.V. ter Nood in Heiloo. Ook daarvoor zijn ove­ri­gens pries­ters nodig.”

Wat verwacht u voor uzelf van de benoe­ming van de bis­schop-coad­ju­tor?

“Dit jaar ben ik veer­tig jaar pries­ter. Omdat ik bij de wij­ding al wat ouder was en af­ge­stu­deerd econoom, ben ik bijna vanaf het begin steeds terecht geko­men in sterk bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­he­den en vaak in gepola­riseerde situaties. Als deken van Heerlen, als voor­zit­ter van vijf samen­wer­kende de­ke­na­ten, als bis­schop­pe­lijk vica­ris in Roermond, als leger­bis­schop, als referent voor het justitie­pas­to­raat en voor missie­zaken, als hulp­bis­schop van Haar­lem, apos­to­lisch admini­strator en later als dio­ce­saan bis­schop.

Een groot deel van mijn pries­ter­le­ven ben ik bezig geweest met het oplossen van problemen, het ver­an­de­ren van struc­tu­ren, het slechten van con­flic­ten, naast na­tuur­lijk ook de vele mooie momenten in vieren, pas­to­raat en ver­kon­di­ging. Nu ik ouder word en de ge­zond­heid nalaat voel ik een sterk verlangen om de jaren die ik nog heb wat meer gees­te­lijk door te brengen. Daar ik het bisdom bestuur­lijk bij mgr. Hendriks in goede han­den weet, heb ik het plan opgevat om mij, waar­schijn­lijk in de Veer­tig­da­gen­tijd, geruime tijd terug te trekken om mij spi­ri­tu­eel op te laden, om daarna in woord en geschrift ook weer meer te kunnen geven.

Zes jaar gele­den heb ik dat al eens ge­pro­beerd door me enkele weken in een grot in Spanje terug te trekken om te bid­den en te vasten. Ik had mezelf daarbij echter wat over­schat. Het werd meer een ‘survival’ dan een be­zin­ning. Nu wil ik het op een wat rea­lis­tischer manier proberen te doen. Ook de Maria­de­vo­tie, vooral die van Am­ster­dam, heeft mijn hart. Maar na­tuur­lijk blijf ik voorlopig nog volop betrokken bij het wel en wee van ons dier­ba­re bisdom, ook bestuur­lijk, al is het iets meer vanaf de zijlijn.

Aan het contact met de pas­to­rale krachten in ons bisdom en de andere gelo­vi­gen hoop ik wat meer tijd te kunnen geven, en alles en ie­der­een breng ik als bis­schop vooral elke dag bij de Heer in gebed en het vieren van de Eucha­ris­tie.”+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brandBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose