Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

gepubliceerd: donderdag, 1 februari 2018

Kort voor de jaar­wis­se­ling heb ik als Bis­schop met een brief willen terug­blik­ken op het jaar 2017, en bovenal oprecht dank willen uit­spre­ken naar onze vele pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers, cate­chisten, pa­ro­chie­besturen en vrijwillig(st)ers voor hun grootse inzet in het afgelopen jaar.

Een nieuw jaar ligt voor ons, waar­van met de ver­schij­ning van dit nummer van SamenKerk al weer een maand achter ons ligt. De vroege vie­ring van Pasen in 2018 zorgt ook voor een vroege start van de veer­tig­da­gen­tijd. Het leek mij goed ook met u als lezers van ons bisdom­blad te delen waar wij als Kerk van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam momenteel staan en welke uit­dagingen het nieuwe jaar ons biedt.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

We leven in ener­ve­rende tij­den, in de wereld, in de Kerk en ook in ons eigen bisdom. We hebben toe­ne­mende vergrij­zing en krimp gezien, maar ook verrassende tekenen van hoop. Voorlopig wor­den we nog wel wat kleiner als Kerk, maar – en daar­van ben ik overtuigd – tege­lijk ook sterker en bewuster als gelo­vi­gen.

Onze pa­ro­chie­besturen hebben we gevraagd een plan te maken dat vitaal en rea­lis­tisch is, gericht op de toe­komst. We hebben hen gevraagd onbe­vangen te kijken naar kerkgang, evangeli­sa­tie, samen­wer­king in grotere ver­ban­den, maar ook naar gebouwen en fi­nan­ciën. Als bisdom hebben we in enkele nota’s de criteria en doel­stel­lingen daartoe gegeven. Het is aan de besturen om binnen deze kaders lokaal en regio­naal beleid te maken. Wat we van de pa­ro­chies vragen, daarin moeten we na­tuur­lijk zelf ook voor­gaan. We hebben ons gebouwen­volume geredu­ceerd. Een ‘bis­schop­pe­lijk paleis’ is in mijn ogen niet meer van deze tijd. Zoals u weet hebben we het verkocht. Helaas ontkwamen we ook niet aan enige reductie van ons personeel bij onze bisdom­diensten. We hebben ge­pro­beerd het zo zorg­vul­dig moge­lijk te doen. Ook onze opgave is het om ons aan te passen aan een nieuwe reali­teit, en tege­lijk de essentiële taken waarvoor een bisdom staat zo goed moge­lijk te vervullen. Wat die taken precies zijn – zo hebben we gemerkt – is niet ie­der­een altijd even dui­de­lijk. Het lijkt me goed hier een paar woor­den aan te wij­den.

Voor welke taken staat het bisdom nu eigen­lijk?

Aller­eerst fi­nan­ciert het bisdom uit de parochiële afdrachten vele zaken ten dienste van de pa­ro­chies. Ik noem de sila-leden­ad­mi­ni­stra­tie, het ipal-com­puter­sys­teem, de buma- auteurs­rechten (wegens de kerk­lie­de­ren), de jaar­lijkse kaski-rapportage (be­tref­fen­de ker­ke­lijke sta­tis­tie­ken), de afdrachten aan Rome en Kerk­pro­vin­cie. Via het bisdomon­der­deel Regionale Centrale Fi­nan­cie­ring neemt het bisdom de zorg van het werk­ge­ver­schap en de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie van de pa­ro­chies over. Ook onder­steunt het pa­ro­chies in juri­dische pro­ce­dures en contacten met over­he­den. Pa­ro­chies in fi­nan­ciële moei­lijk­he­den wer­den geholpen met rente­loze leningen. Dit wordt wel moei­lijker. Driekwart van het bisdom­ver­mo­gen is hieraan al opge­gaan. Ker­ke­lijk en wette­lijk moet een bisdom toe­zicht hou­den op het fi­nan­ciële beleid van pa­ro­chies, jaarreke­ningen goed­keu­ren, bouw­plannen beoor­de­len, machti­gingen ver­strek­ken et cetera. Het Offi­cia­laat (ker­ke­lijke recht­bank – red.) moet voldoende zijn toe­gerust om mensen te be­ge­lei­den in huwe­lijks­zaken. Jeugd­werk, caritas en missie wor­den op bisdom­ni­veau ge­coör­di­neerd. Voor besturen en pastores wor­den studie­da­gen en toerus­ting aan­ge­bo­den. En dan na­tuur­lijk algemene zaken en benoe­mingen. Enorm veel post moet wor­den ver­werkt. Aanvragen voor dispen­sa­ties en onder­schei­dingen verstrekt, statuten van katho­lie­ke in­stel­lingen opge­steld en ge­con­tro­leerd. Het benoemen van be­stuurs­le­den behoort tot de centrale verant­woor­de­lijk­heid van een bis­schop, en meer nog het voor­zien en benoemen van pries­ters en pas­to­raal personeel. Deze komen niet uit de lucht vallen. Voordat bij­voor­beeld een pries­ter in een pa­ro­chie kan wor­den benoemd, gaan er vele jaren van oplei­ding en stages aan vooraf, met alle kosten van dien. En als pa­ro­chies te maken krijgen met ziekte of arbeids­on­ge­schikt­heid, dan is opnieuw het bisdom aan zet.

‘De vel­den staan wit voor de oogst’

Maar we doen dit allemaal graag en met inzet. En bovenal moeten we onze ze­ge­ningen tellen. In natio­naal verge­lijk mogen we ons verheugen over een zeer goede pas­to­rale en pries­ter­lijke bezet­ting. Onze oplei­dingen floreren. Aan ons Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut (in Vo­ge­len­zang) stu­de­ren zo’n zes­tig kan­di­da­ten om een bachelor graad in de gods­dienst­we­ten­schap­pen te behalen. Uit theo­lo­gische in­te­res­se, of om opgeleid te wor­den tot pries­ter, diaken of cate­chist. Ons semi­na­rie (in Heiloo) is dit jaar ver­sterkt met zes nieuwe se­mi­na­risten, waarbij drie van eigen bodem. En dan wil ik onze tien­dui­zen­den vrij­wil­li­gers niet vergeten. Zonder hen zou onze Kerk snel stilvallen. Ik ben hen allen zeer dank­baar dat zij trouw, en vaak ongezien, zo veel werk ver­rich­ten in deze zware tij­den voor geloof en Kerk.

Tot slot wil ik nog een laatste zorg met u delen. We verkeren welis­waar in een krimp, maar tege­lijker­tijd zien we ook dat ‘de vel­den wit staan voor de oogst’ (zie Joh. 4:35). Zovele mensen zoeken weer naar ori­ën­ta­tie en zin­ge­ving voor hun leven, ten diepste naar God. Hoe kunnen we hen bereiken? Ook zij hebben het recht Christus te kennen, te weten dat ze intens bemind wor­den, en dat er door Hem ook voor hen een weg is naar ver­ge­ving en verlos­sing, naar inner­lijke vrede en vreugde, en eens naar eeuwig leven en geluk. We zullen ons moeten be­zin­nen op creatieve nieuwe wegen voor evangeli­sa­tie en catechese. Dit is een opdracht voor ons allemaal, voor pries­ters en pas­to­raal werken­den, maar ook voor pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en gelo­vi­gen.

Moge dit nieuwe jaar 2018 ons hier­voor de kracht en de in­spi­ra­tie geven. Ik wens u allen van harte een hele gezegende Veer­tig­da­gen­tijd toe en een goede voor­be­rei­ding op Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aardeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose