Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Een Bijbelse les over vrede

gepubliceerd: dinsdag, 13 december 2016

Met de voort­du­rende chaos en ver­deeld­heid in de wereld biedt de Bijbel de verlossende kerst­bood­schap.

Kerst­mis is het feest van de vrede. We vieren dat we een God hebben die mens gewor­den is om ons verlos­sing, ver­ge­ving en vrede te brengen. De wereld hunkert naar vrede, maar die lijkt ons steeds weer door de vin­gers te glippen. Waar gaan we in de fout? De heilige Schrift kan ons veel leren. In het boek Genesis lezen we al hoe in oude tij­den de mens vanuit het oosten afdaalde naar de vlakte van Sinear. Afdalen vanuit het oosten betekent in Bijbelse symboliek zich verwij­de­ren van God, van de waar­heid en van de liefde. En daar, ver van God, vatte de mens het plan op om op eigen kracht een stad van vrede te bouwen, met een toren die tot de hemel moest reiken, de beroemde toren van Babel. We weten hoe het afgelopen is. Het ein­digde in totale chaos en ver­deeld­heid. De Bijbelse les is dui­de­lijk: alleen op eigen kracht, helemaal los van God, valt de mens on­her­roe­pe­lijk ten prooi aan de ver­nie­ti­gende krachten van haat en tweespalt. Zijn we inmiddels wijzer gewor­den?

The One World Tower

Toen op 11 sep­tem­ber 2001 het World Trade Centre in New York was ingestort, zwierf een foto­graaf door de puinhopen. Hij zag een ver­scheurde bijbel liggen en maakte een foto. Thuis­ge­ko­men keek hij nog eens goed. De foto liet dui­de­lijk de tekst zien: “Kom laten we voor ons­zelf een toren bouwen”. Het zijn de woor­den die de mens sprak toen hij de toren van Babel ging bouwen. Ook in New York is op deze plek een nieuwe toren gebouwd, ‘The One World Tower’, de hoogste toren van het hele continent.

Toren van Babel
De toren van Babel, Pieter Bruegel, olieverf op paneel, circa 1568, col­lec­tie Museum Boijmans Van Beuningen

De Ameri­kaanse Rabbi Jonathan Cahn schreef er een boek over, The Harbin­ger. Wat in het Neder­lands zoiets betekent als ‘teken, waar­schu­wing’. Hij ziet een won­der­lijke parallel tussen het Amerika van nu, en het oude Israël van 2700 jaar gele­den. Het volk had zich van God af­ge­keerd, en het verbond met Hem verbroken. Ze waren vervallen tot immorali­teit, en bogen zich voor de afgod Baal. Ook toen onheil hen trof, bleven ze hals­star­rig en wil­den ze zich niet bekeren van hun heil­loze wegen. De Bijbel schrijft: “In hun hoogmoed en de trots van hun hart beweer­den ze: de bak­ste­nen muren zijn ingestort, wij her­bou­wen met harde steen. De vijge­bo­men zijn geveld, wij zetten er ceders voor in de plaats” (Jes. 9, 10). Het is de prelude van hun ondergang.

Bij de inhul­diging van de nieuwe toren in New York gebruikt een senator plech­tig precies die­zelfde woor­den: “De muren zijn ingestort. We zullen her­bou­wen met harde steen.” Ook op Ground Zero stond een vijge­boom, die door het vallende puin werd geveld. Fees­te­lijk wordt een nieuwe sterkere boom geplant. Jonathan Cahn ziet in deze Bijbelse parallel een profe­tisch teken, een waar­schu­wing tegen de gevolgen van men­se­lijke trots en overmoed, maar bovenal een oproep terug te keren naar God, naar Hem die niets liever wil dan onze zwak­heid aan te vullen, en ons door zijn Geest te sterken.

Maranatha

Meer dan ooit heeft onze wereld God nodig, zijn liefde, zijn Geest, zijn ver­ge­ving, zijn lei­ding. Juist in onze tijd zien we in ongekende mate ver­deeld­heid groeien tussen volken, culturen, religies, en poli­tieke ideeën. Een wer­ke­lijke Babylo­nische spraakver­war­ring. Paus Fran­cis­cus noemde het kort­ge­le­den een virus. “Een virus van polari­sa­tie en vijand­schap dat binnen­dringt in het denken, het voelen en han­de­len van mensen.” Het geldt, zegt Fran­cis­cus, niet alleen in het groot, maar even­zeer in het klein, voor onze ge­meen­schappen, families, ja zelfs voor onze kerk. Wat te doen? De Bijbel richt onze blik op de gees­te­lij­ke dimensie van haat en ver­deeld­heid. In en door men­se­lijke tegen­stel­lingen en belangen werkt ook de geest van de Boze, die steeds weer probeert volken, groepen en in­di­vi­duele mensen tegen elkaar op te zetten. Hij laat je vooral de fouten van de ander zien, vergroot die uit, en vult je hart met woede, wrok en geweld. Gods Geest doet precies het om­ge­keerde. Hij laat je eer­der je eigen fouten zien, en juist het goede in de ander, en vult je hart met liefde, ver­ge­ving en vrede. De paus spreekt hier vaak over. Christus leert ons de geesten te herkennen. Hij geeft ons de kracht om te over­win­nen. En waar wij vastlopen en onze onmacht en schuld durven erkennen, zal Hij het overnemen, en langs won­der­lijke wegen red­ding brengen, in ons eigen leven en in de wereld.

Vrede­vorst

2700 jaar gele­den had Jesaja al over Hem ge­pro­fe­teerd: “Het volk dat rond­dwaalt in het donker ziet een hel­der Licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op... Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heer­schap­pij rust op zijn sch­ou­ders. Men noemt Hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vrede­vorst.” Hij zou ‘Jeshua’ genoemd wor­den, ‘Jezus’, het He­breeuwse woord voor vei­lig­heid. Ooit kwam Hij weerloos en klein. Eens zal Hij weder­ko­men in macht en majes­teit. Zoals in het duister van de nacht de mor­gen­ster de nieuwe dag aankon­digt, zo licht aan de horizon van de tijd de dageraad op van het Ko­nink­rijk Gods, dat door­heen crisis en chaos geboren gaat wor­den. Kerst­mis nodigt ons uit om door ons leven, ons gebed en ons ge­tui­ge­nis, hoop­vol uit te zien naar die dag van de Heer. De eerste chris­te­nen verlang­den vurig naar dat moment, en baden ‘Maranatha... Kom Heer Jezus’. Bidden ook wij zoals zij: ‘Maranatha... Kom Heer Jezus, kom spoe­dig’. Ik wens u van harte een gezegend kerst­feest.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021GeÔnspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose