Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Terugkeren tot de Bron

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2016

Albert Einstein is we­reld­be­roemd om zijn relativi­teitstheorie. Maar in zijn brieven schreef hij over een ‘mach­tige onzicht­ba­re kracht’ die hij zelf veel be­lang­rijker vond.

De onbekende Einstein

Op de nieuw­jaars­re­cep­tie kreeg ik van een van de gasten een tekst van Albert Einstein. Het was de inhoud van één van de 1400 brieven die zijn dochter Lieserl in de jaren tach­tig, ruim 25 jaar na zijn dood, aan de He­breeuwse Uni­ver­si­teit had gedo­neerd. Zij vervulde daar­mee de wens van haar vader die haar had gevraagd “de brieven zo lang te bewaren als nodig zou zijn, jaren, decennia, totdat de maat­schap­pij voldoende ont­wik­keld is om te ac­cep­teren, wat ik hierin uitleg... Toen ik de relativi­teitstheorie voor­stelde, waren er maar weinigen die mij begrepen. Wat ik nu onthul om over te brengen aan de mens­heid, zal ook botsen met mis­ver­stan­den en vooroor­de­len in de wereld”.

Het ver­kla­rings­prin­ci­pe van alles

Hij schrijft in de brief over een geheim dat aan het hele universum ten grond­slag ligt, en dat veel be­lang­rijker is dan zijn relativi­teitstheorie. “Er is een extreem mach­tige kracht waarvoor de weten­schap tot nu toe geen formele ver­kla­ring heeft. Het is een kracht die alle andere omvat en beheerst, en zelfs ten grond­slag ligt aan elk ver­schijn­sel in het universum, en toch door ons nog niet is herkend. Deze uni­ver­se­le kracht is Liefde.

Terugkeren tot de bronToen weten­schappers zochten naar een alom­vat­tende theorie van het universum, vergaten ze de meest mach­tige onzicht­ba­re kracht.” Einstein bedoelde dit niet als een vrome gedachte of een morele waar­heid, maar als wer­ke­lijke ‘energie’ die het hele universum draagt, als het ultieme weten­schap­pe­lijk ver­kla­rings­prin­ci­pe van alles. Hij was zich er terdege van bewust dat de rationalis­tische ma­te­ria­lis­tische geest van zijn tijd niet open was om dit geheim te vatten, maar hoopte dat toe­koms­tige erva­ringen van de mens­heid en de voor­uit­gang van de weten­schap hier wellicht ver­an­de­ring in zou­den brengen. Inmiddels zijn we zes­tig jaar ver­der. Nog steeds viert een naïef ma­te­ria­lis­tisch denken hoogtij, maar het lijkt op z’n grenzen te stuiten.

Geest en materie

Hoe dieper de weten­schap door­dringt in het wezen van de materie, hoe raad­sel­ach­tiger alles wordt. Uit­ein­de­lijk is alles opge­bouwd uit atomen, die weer bestaan uit protonen, elektronen en neutronen, die op hun beurt weer zijn terug te brengen tot zo­ge­naamde kleinste deeltjes, ook wel ‘Higgs deeltjes’ of ‘God partikels’ genoemd. En daar­mee zijn we op won­der­baar­lijk terrein. Deze ‘deeltjes’ of trillingen lijken hun eigen leven te lei­den en te rea­geren op het denken. Hoe dieper we door­drin­gen in de materie, hoe dichter we komen bij de geest. “Alles is geest”, zei Boeddha al, en ook Jezus zelf sprak vaak over de geest die zoveel sterker is dan de materie en het bio­lo­gisch leven, en in vele tekenen liet Hij het ook zien. In de materie drukt de geest zich uit, en de hoogste mani­fes­ta­tie van geest is de liefde.

Voor Einstein is dit de grote uni­ver­se­le kracht, die alles verk­laart en bete­ke­nis geeft. “Dit is de variabele die we al te lang hebben gene­geerd, mis­schien omdat we bang waren dat dit de enige energie is in het universum, die de mens niet heeft geleerd te beheersen.” En dan vat hij alles samen: “Liefde is God, en God is Liefde.” Ik schreef het al eer­der. Liefde is geen energie die je in een potje kunt stoppen. Het is een bewe­ging tussen twee harten. Liefde ver­on­der­stelt een persoon die liefheeft. De liefde is eeuwig, en heeft geen begin en einde. Zonder het besef van een lief­heb­bende God die er was vóór de oerknal en zich daarin mani­fes­teert, en door zijn Geest alle bewe­ging en ont­wik­ke­ling in het universum draagt, is alle ver­dere ver­kla­ring onzin.

De toe­komst van schoon­heid

Aan dit besef hangt de toe­komst van de mens­heid. “Als we als species willen overleven; als we zin willen vin­den in het leven; als we de aarde willen red­den en elk wezen dat daar woont,” schrijft Einstein, “dan is liefde het enige en ultieme ant­woord.” Want waar geen liefde is, daar ontkiemt haat. Meer dan ooit is dit een oproep voor onze tijd. We voelen dat het kil wordt in onze wereld, dat agressie, haat en geweld ongekende vormen aannemen. Politici zoeken naars­tig naar oplos­singen, maar vergeten - in de woor­den van Einstein - de be­lang­rijk­ste “variabele”, de “mach­tigste onzicht­ba­re kracht”, de liefde.

Ook poli­tiek, economie en de betrek­kingen tussen mensen en volkeren kunnen uit­ein­delijk niet zon­der liefde. We lijken soms op mensen die rond een elektrische kachel zitten die lang­zaam afkoelt. We doen alles om de warmte vast te hou­den, maar vergeten dat we als samen­le­ving de stekker uit het stop­con­tact hebben gehaald. De bron van alle licht, leven en liefde is God. Er is geen andere.

Het is tijd ons weer aan te sluiten op de Bron, als we door onver­schil­lig­heid of om een andere reden de band met Hem hebben verbroken. Hij wacht op ons met immense teder­heid. Er is door het offer van Christus altijd een weg terug, maar we moeten wel zelf bereid zijn die weg te gaan. Verge­ving vragen voor alles wat niet goed was, en onze wegen richten naar de liefde tot God en de naaste. De Kerk heeft daarvoor een prach­tig sacra­ment. Dan kan Gods kracht en liefde weer in ons leven stromen. Je moet eerst liefde ont­van­gen, om het te kunnen geven.

Het was de in­spi­ra­tie van paus Fran­cis­cus om in dit jaar van de barm­har­tig­heid de deuren van de genade wijd open te zetten. De toe­komst is onzeker, en de tijd is kort. Moge dit jaar van barm­har­tig­heid en de ko­men­de veer­tig­da­gen­tijd ons bemoe­digen een nieuw begin te maken: Liefde, ver­ge­ving en vrede van God ont­van­gen, en dan uit­de­len aan de wereld om ons heen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuwBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose