Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis in een wereld vol geweld

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2015

Na de aan­slagen in Parijs en in Amerika houdt de wereld de adem in. Hoe nu ver­der? Politici spreken ferme taal, maar hebben geen wer­ke­lijke oplos­sing. Deze strijd is niet met mili­tai­re mid­de­len alleen te winnen. Dit is vooral een gees­te­lij­ke en ideo­lo­gische strijd. Hoe moeten we die voeren? Aller­eerst is het, denk ik, een strijd die gevoerd moet wor­den binnen de Islam zelf. De radi­ca­li­sering is als een virus dat deze religie van binnenuit aanvreet. Maar tege­lijk is een brede en eer­lijke dialoog nodig om samen met de moslim­ge­meen­schap te zoeken naar oplos­singen en wegen van vrede. De paus roept hiertoe op. En een respect­volle dialoog sluit ge­tui­ge­nis niet uit. In een artikel las ik overigens dat de moslim­ge­meen­schap in deze tijd ook spi­ri­tu­eel sterk in bewe­ging is.

De nauwe deur naar de hemel

God de Vader bij Maria met kind, Giovanni Benedetto Castiglione, 1645-1647. (Collectie Rijksmuseum)
God de Vader bij Maria met kind, Giovanni Benedetto Castiglione, 1645-1647. (Col­lec­tie Rijks­mu­seum)

De Pakistaanse arts Nabeel Qureshi schreef er een boek over: ‘Seeking Allah, fin­ding Jesus’. Hij ver­telt daarin hoe hij ook zelf westerse immora­li­teit iden­ti­fi­ceerde met het christen­dom, en slechts min­ach­ting voelde voor dit zwakke geloof, maar wel met open hart de Bijbel las. De Heer ant­woordde Nabeel met een droom. In zijn droom stond hij voor een nauwe deur. Daar­achter was een ruimte waar een groot feest aan de gang was. Hij wilde naar binnen, maar kon niet. Hoe­zeer hij het ook pro­beerde, het lukte niet. De vol­gende dag ver­telde hij een chris­te­lijke vriend over de droom. Deze was vol­doende bijbel­vast om hem meteen te wijzen op Lucas 13, waar Jezus zelf zegt: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen...”. De Heer wil ons hiermee niet ont­moe­digen, maar duide­lijk maken dat niemand op eigen kracht alleen de hemel kan bereiken. Goede daden en het volgen van Gods gebo­den zijn essen­tieel, maar niet genoeg. “Nie­mand is zon­der zonde”, zegt de Schrift, “niet één”. Een Ver­los­ser is nodig.

Zoon van de Aller­hoog­ste

En daar­mee ben ik bij Kerst­mis. God is mens gewor­den, zegt de Schrift, om “ons te verlossen door de ver­ge­ving van onze zon­den”. Door zijn lij­den en dood heeft Jezus alle con­se­quenties van onze zon­den op zich geno­men, en is er ver­ge­ving en verlos­sing voor ieder die zijn kwaad oprecht berouwt. Maar dat wijst de Islam af. Het erkent Jezus wel als een van de grootste profeten. Het getuigt van zijn maag­de­lijke geboorte, en heeft diepe vere­ring voor Miriam, zijn Moeder. Het erkent dat Hij blin­den deed zien, doven deed horen, en zelfs doden tot leven wekte. Maar het aanvaardt Hem niet als de mens gewor­den Zoon van God, de Redder, die voor onze zon­den stierf aan het kruis, en weer opstond uit de dood. Moslims zien dat als een soort veelgo­den­dom. Maar dat is het niet. Met hen geloven ook wij dat er slechts één God is, maar tege­lijker­tijd dat Hij geen eenzame Almacht is, maar liefde en relatie in Zich­zelf. Simpel gezegd: Wie zou Hij hebben kunnen lief­heb­ben vóór de schep­ping van engelen en mensen. Liefde is geen energie die je in een potje kunt stoppen. Het is een bewe­ging tussen twee harten. Dat is de kern van Gods Drieëne wezen. Door Christus mogen ook wij God ‘Abba’, Vader, noemen, en ons bemind weten met een eeuwige liefde. Dat alleen is de basis van onze hoop op red­ding, ver­ge­ving en eeuwig leven.

Boko Haram en het gebed

Dat vieren we met kerst­mis. De “Zoon van de Aller­hoog­ste”, zoals de engel Gabriël Hem bij de aan­kon­di­ging aan Maria noemt, is geko­men in de ge­schie­de­nis, en zal weder­ko­men in de ge­schie­de­nis. Tot die tijd is Hij onder ons in de kracht van Zijn Geest. Het is aan ons om Zijn hulp in te roepen of niet. Al eer­der heb ik het mooie voor­beeld genoemd van bis­schop Doeme uit Nigeria, die worstelt met de gruwelen van Boko Haram. Op een nacht bad hij om inzicht. In een visioen verscheen Jezus hem en reikte hem een zwaard aan. Toen hij het aannam ver­an­der­de het in een rozen­krans. Hij begreep dat de Heer hem dui­de­lijk maakte dat het gebed en de bemid­de­ling van Maria alle strijd van mensen moet steunen en zuiveren. Hier raken we aan de essentie van de gees­te­lij­ke strijd, waarin zowel chris­te­nen als moslims verkeren. Als we dat met ver­trouwen doen in de dra­ma­tiek van deze tijd zullen we Gods hulp ervaren, in de wereld en in ons eigen leven. In die zin wens ik u allen van harte een gezegend kerst­feest.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de BronBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose