Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2015

Graag wil ik u informeren over enkele nieuwe ont­wik­ke­lingen bij onze opleidingen, alsook over het ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ dat de paus heeft afgekondigd.

Het bisschopshuis - Nieuwe Gracht 80

Zoals u wel weet loopt er een procedure om het bisschopshuis in Haarlem, samen met de belendende kantoorpanden, te verkopen. Wanneer dat z’n beslag heeft gekregen is het niet de bedoeling om nieuwe panden te kopen of te huren, maar in het kader van versobering, alleen gebruik te maken van reeds bestaande en beschikbare ruimtes.

De plebanie van de kathedraal, die inmiddels is gerestaureerd, kan naast pastorie ook prima als bisschopshuis dienen, terwijl ver­schil­lende kantoren van het bisdom op de Tiltenberg kunnen worden gehuisvest. Dit brengt me bij enkele veranderingen inzake onze diocesane opleidingen.

Een nieuwe opzet van de priester­oplei­ding

Op dit moment zijn zowel ons diocesaan priester­semi­narie (het Wil­li­brordhuis), alsook onze diaken - en catechisten­oplei­ding (het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut), op de Tiltenberg gehuisvest. Het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut is een weekend­oplei­ding, waar ook enkele andere bisdommen gebruik van maken. Ruim zestig studenten volgen deze opleiding tot diaken of catechiste. Voor dit nieuwe studiejaar hebben zich tot mijn vreugde weer zestien nieuwe kan­di­da­ten gemeld, grotendeels uit ons eigen bisdom. Op 14 november a.s. zullen drie kan­di­da­ten tot permanent diaken worden gewijd.

Nieuw is dat we deze weekend opleiding nu ook hebben opengesteld voor priesterkan­di­da­ten. De reden is dat zich in deze tijd vaak wat oudere kan­di­da­ten melden, die nog een baan hebben, of – zoals dit jaar – ook jonge mannen die pas katho­liek geworden zijn, en graag eerst parttime aan hun priester­oplei­ding beginnen. Zij kunnen nu via het Bo­ni­fa­tius instituut in vier jaar tijd hun ‘bachelor’ in de godsdienst­weten­schap halen, en dan vervolgens enkele jaren intern in het seminarie hun opleiding afronden. Deze maand zijn drie nieuwe priesterkan­di­da­ten voor ons bisdom via deze weg aan hun opleiding begonnen.

Heilig Jaar van de BarmhartigheidIn totaal zijn nu eenentwintig priester­stu­denten voor ons bisdom in opleiding. Eén studeert in Rome. Twee doen stage in de parochie. Zes volgen hun filosofische of theologische studies in het Wil­li­brordhuis of aan het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, en twaalf verblijven er in het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Daarnaast zijn hier nog enkele kan­di­da­ten in een voor­be­rei­dende fase. Behalve op de Tiltenberg in Vogelenzang worden de colleges nu ook gegeven in ons missio­nair centrum in Heiloo, waar ook enkele se­mi­na­risten zullen gaan wonen. De idee is dat ze dan tijdens hun opleiding al kunnen participeren in het jon­ge­ren­werk, de gezinspastoraal en de andere missio­naire taken van het Heiligdom. Het is voor hen een mooie manier om ervaring op te doen. Het retraiteaanbod in Heiloo zal gewoon doorgang kunnen vinden. Op de Tiltenberg ontstaat tevens nieuwe ruimte voor de curie. Verder is er vanuit Rome interesse om op de Tiltenberg een inter­nationale ‘Summer course’ voor pastoraal ‘management’ te vestigen, uiteraard op hun kosten. We houden u op de hoogte.

Het Jaar van Barm­har­tig­heid

Zoals u weet heeft paus Franciscus een ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ afgekondigd. Het gaat in op 8 december 2015, het Hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, en tevens de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. De zondag erop zal de paus de heilige deur van zijn kathedraal in Rome, de St. Jan van Lateranen, openen als ‘Deur van Barm­har­tig­heid’. Op diezelfde zondag zullen wereldwijd alle bis­schop­pen één of meerdere ‘Deuren van Barm­har­tig­heid’ openen in hun eigen diocees. De deur staat symbool voor Christus, door wiens lijden, dood en verrijzenis er voor ons vergeving is voor alle wat nog kwaad en donker is in ons leven, en door Wie wij toegang hebben tot Gods eeuwig Vaderhuis.

In ons bisdom zullen we naast de deur van de Kathedraal in Haarlem, ook de deur van de St. Nicolaas­basi­liek in Amsterdam en de deur van het Maria Heiligdom in Heiloo als ‘Deuren van barm­har­tig­heid’ openen. Zoals de paus gevraagd heeft zullen vooral op deze plaatsen het hele door jaar regelmatig priesters be­schik­baar zijn om als ‘apostelen van barm­har­tig­heid’ mensen het sacrament van boete en verzoening, de biecht, aan te bieden als moge­lijk­heid om zich diepgaand met God te verzoenen en volledige vergeving te ontvangen. Voor de duur van dit jaar zullen zij uit Rome de volmacht ontvangen om van alles vrij te spreken, zelfs van vormen van kwaad en zonde die tot nu toe waren voorbehouden aan een bisschop of aan Rome. Ik hoop van harte dat velen deze unieke kans willen benutten. Over concrete tijden en vieringen zult u vanuit deze plaatsen, en via SamenKerk, verder geïnformeerd worden.

Heilige deurDe term ‘Deur van Barm­har­tig­heid’ heeft de paus overigens geleend van de Poolse zuster Faustina Kowalska, naar wie hij in zijn bul ‘Misericordia vultus’ verwijst. Zij leefde van 1905 tot 1938 en is later zalig verklaard. Zij mocht ver­schil­lende open­ba­ringen van de Heer zelf ontvangen. In een interview licht de paus dat toe. Toen hij als dertienjarige op school een opstel moest maken, gaf zijn moeder hem de dagboeken van zuster Faustina. Het werd het eerste boek dat hij ooit gelezen heeft, zegt hij, en het heeft zijn leven beslissend beïnvloed. Het bevat prachtige gedachten over de onpeilbare diepte van Gods barm­har­tig­heid. Ik heb er al eens eerder naar verwezen. “Verkondig aan de wereld mijn grote, ondoorgrondelijke barm­har­tig­heid”, zegt Jezus haar, “Bereid de wereld voor op mijn tweede komst. Voordat Ik kom als Rechter, wil Ik eerst de ‘deur van mijn barm­har­tig­heid’ nog heel wijd open zetten. Geen enkele zonde, ook al was zij een afgrond van slechtheid, kan mijn barm­har­tig­heid uitputten...”.

Wie meer van haar leven en haar open­ba­ringen wil weten, moet het zelf maar eens opzoeken. Op 8 september 2015 hebben ook de RK bis­schop­pen van Nederland b.g.v. ‘het heilig Jaar van Barm­har­tig­heid’ een brief ge­schre­ven. De tekst vindt u op de website van ons bisdom en op die van de kerkprovincie. Van harte aanbevolen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose