Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2015

Graag wil ik u in­for­meren over enkele nieuwe ont­wik­ke­lingen bij onze oplei­dingen, alsook over het ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ dat de paus heeft af­ge­kon­digd.

Het bisschopshuis - Nieuwe Gracht 80

Zoals u wel weet loopt er een pro­ce­dure om het bis­schops­huis in Haar­lem, samen met de belen­dende kantoorpan­den, te verkopen. Wanneer dat z’n beslag heeft gekregen is het niet de bedoeling om nieuwe pan­den te kopen of te huren, maar in het kader van versobe­ring, alleen gebruik te maken van reeds bestaande en beschik­ba­re ruimtes.

De plebanie van de ka­the­draal, die inmiddels is gerestaureerd, kan naast pastorie ook prima als bis­schops­huis dienen, terwijl ver­schil­lende kantoren van het bisdom op de Tilten­berg kunnen wor­den gehuisvest. Dit brengt me bij enkele ver­an­de­ringen inzake onze dio­ce­sane oplei­dingen.

Een nieuwe opzet van de pries­ter­oplei­ding

Op dit moment zijn zowel ons dio­ce­saan pries­ter­semi­narie (het Wil­li­brordhuis), alsook onze diaken - en cate­chisten­oplei­ding (het Boni­fa­tius­in­sti­tuut), op de Tilten­berg gehuisvest. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een weekend­oplei­ding, waar ook enkele andere bis­dom­men gebruik van maken. Ruim zes­tig stu­den­ten volgen deze oplei­ding tot diaken of cate­chiste. Voor dit nieuwe studie­jaar hebben zich tot mijn vreugde weer zes­tien nieuwe kan­di­da­ten gemeld, groten­deels uit ons eigen bisdom. Op 14 no­vem­ber a.s. zullen drie kan­di­da­ten tot per­ma­nent diaken wor­den gewijd.

Nieuw is dat we deze weekend oplei­ding nu ook hebben open­ge­steld voor pries­ter­kan­di­da­ten. De reden is dat zich in deze tijd vaak wat oudere kan­di­da­ten mel­den, die nog een baan hebben, of – zoals dit jaar – ook jonge mannen die pas katho­liek gewor­den zijn, en graag eerst parttime aan hun pries­ter­oplei­ding beginnen. Zij kunnen nu via het Boni­fa­tius instituut in vier jaar tijd hun ‘bachelor’ in de gods­dienstweten­schap halen, en dan ver­vol­gens enkele jaren intern in het semi­na­rie hun oplei­ding afron­den. Deze maand zijn drie nieuwe pries­ter­kan­di­da­ten voor ons bisdom via deze weg aan hun oplei­ding be­gon­nen.

Heilig Jaar van de BarmhartigheidIn totaal zijn nu eenen­twin­tig pries­ter­stu­denten voor ons bisdom in oplei­ding. Eén stu­deert in Rome. Twee doen stage in de pa­ro­chie. Zes volgen hun filo­so­fische of theo­lo­gische studies in het Wil­li­brordhuis of aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, en twaalf ver­blij­ven er in het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp. Daar­naast zijn hier nog enkele kan­di­da­ten in een voor­be­rei­dende fase. Behalve op de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang wor­den de colleges nu ook gegeven in ons missio­nair centrum in Heiloo, waar ook enkele se­mi­na­risten zullen gaan wonen. De idee is dat ze dan tij­dens hun oplei­ding al kunnen participeren in het jon­ge­ren­werk, de gezinspas­to­raal en de andere missio­naire taken van het Hei­lig­dom. Het is voor hen een mooie manier om erva­ring op te doen. Het retraiteaanbod in Heiloo zal gewoon doorgang kunnen vin­den. Op de Tilten­berg ont­staat tevens nieuwe ruimte voor de curie. Verder is er vanuit Rome in­te­res­se om op de Tilten­berg een inter­na­tio­nale ‘Summer course’ voor pas­to­raal ‘manage­ment’ te ves­tigen, uite­raard op hun kosten. We hou­den u op de hoogte.

Het Jaar van Barm­har­tig­heid

Zoals u weet heeft paus Fran­cis­cus een ‘Jaar van Barm­har­tig­heid’ af­ge­kon­digd. Het gaat in op 8 de­cem­ber 2015, het Hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, en tevens de vijf­tigste ver­jaar­dag van de afslui­ting van het Tweede Vati­caans Concilie. De zon­dag erop zal de paus de heilige deur van zijn ka­the­draal in Rome, de St. Jan van Lateranen, openen als ‘Deur van Barm­har­tig­heid’. Op die­zelfde zon­dag zullen we­reld­wijd alle bis­schop­pen één of meer­dere ‘Deuren van Barm­har­tig­heid’ openen in hun eigen diocees. De deur staat symbool voor Christus, door wiens lij­den, dood en ver­rij­ze­nis er voor ons ver­ge­ving is voor alle wat nog kwaad en donker is in ons leven, en door Wie wij toegang hebben tot Gods eeuwig Vaderhuis.

In ons bisdom zullen we naast de deur van de Ka­the­draal in Haar­lem, ook de deur van de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam en de deur van het Maria Hei­lig­dom in Heiloo als ‘Deuren van barm­har­tig­heid’ openen. Zoals de paus gevraagd heeft zullen vooral op deze plaatsen het hele door jaar regel­ma­tig pries­ters be­schik­baar zijn om als ‘apos­te­len van barm­har­tig­heid’ mensen het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, de biecht, aan te bie­den als moge­lijk­heid om zich diep­gaand met God te verzoenen en volle­dige ver­ge­ving te ont­van­gen. Voor de duur van dit jaar zullen zij uit Rome de vol­macht ont­van­gen om van alles vrij te spreken, zelfs van vormen van kwaad en zonde die tot nu toe waren voorbe­hou­den aan een bis­schop of aan Rome. Ik hoop van harte dat velen deze unieke kans willen benutten. Over concrete tij­den en vie­rin­gen zult u vanuit deze plaatsen, en via SamenKerk, ver­der geïn­for­meerd wor­den.

Heilige deurDe term ‘Deur van Barm­har­tig­heid’ heeft de paus overigens geleend van de Poolse zuster Faustina Kowalska, naar wie hij in zijn bul ‘Misericordia vultus’ ver­wijst. Zij leefde van 1905 tot 1938 en is later zalig verk­laard. Zij mocht ver­schil­lende open­ba­ringen van de Heer zelf ont­van­gen. In een inter­view licht de paus dat toe. Toen hij als der­tien­ja­rige op school een opstel moest maken, gaf zijn moe­der hem de dag­boeken van zuster Faustina. Het werd het eerste boek dat hij ooit gelezen heeft, zegt hij, en het heeft zijn leven beslissend beïn­vloed. Het bevat prach­tige gedachten over de onpeil­ba­re diepte van Gods barm­har­tig­heid. Ik heb er al eens eer­der naar verwezen. “Verkon­dig aan de wereld mijn grote, ondoorgron­de­lijke barm­har­tig­heid”, zegt Jezus haar, “Bereid de wereld voor op mijn tweede komst. Voordat Ik kom als Rechter, wil Ik eerst de ‘deur van mijn barm­har­tig­heid’ nog heel wijd open zetten. Geen enkele zonde, ook al was zij een afgrond van slecht­heid, kan mijn barm­har­tig­heid uit­putten...”.

Wie meer van haar leven en haar open­ba­ringen wil weten, moet het zelf maar eens opzoeken. Op 8 sep­tem­ber 2015 hebben ook de RK bis­schop­pen van Neder­land b.g.v. ‘het heilig Jaar van Barm­har­tig­heid’ een brief ge­schre­ven. De tekst vindt u op de web­si­te van ons bisdom en op die van de kerk­pro­vin­cie. Van harte aan­be­vo­len.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw PinksterenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose