Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis 2014

gepubliceerd: donderdag, 4 december 2014

De wereld is in chaos, maar er is hoop. De mens­heid is niet volle­dig aan zich­zelf over­ge­la­ten. 2000 jaar gele­den brak de hemel open. Herders zagen een groot licht. Engelen wezen hen de weg. De Messias was geboren. Gods Zoon mens gewor­den. Sindsdien gaat zijn Geest over deze wereld. Maar ook de Boze trekt zijn spoor. Uit­ein­de­lijk zal het goede over­win­nen. Dat is god­de­lijke belofte. De Heer kent zijn tijd.

Verwrongen beel­den van God

Als dat per­spec­tief van God, hoop en eeuwig­heid er niet meer is, veran­dert alles. Bestaande waar­den en normen, het besef van humani­teit, alles verliest z’n grond­slag. We hebben het gezien in de vorige eeuw, die beheerst werd door atheïstische ideo­lo­gieën en een ongekende mensenverach­ting. Maar ook religie is niet zon­der meer een garant voor vrede en humani­teit.

Verwrongen beel­den van God en eeuwig­heid kunnen even­zeer tot wreed­heid lei­den. Dat zien we vooral in onze tijd. In het extre­misme van de zgn. Islami­tische Staat heeft zelfs religie onmen­se­lijke vormen aan­ge­no­men. Niemand lijkt hier een ant­woord op te hebben. Niet de gema­tigde authen­tieke Islam, en nog min­der westerse politici en mili­tai­ren. Hoe moet je mensen bestrij­den die niet bang zijn voor de dood, omdat ze daarin een snelle weg zien naar het paradijs, zelfs als ze daarbij on­schul­dige mensen mee de dood in sleuren. Hoe moet je omgaan met mensen die denken God te behagen door ‘ongelo­vi­gen’ de keel door te snij­den. Daar is geen kruid meer tegen gewassen. Daar staan politici en mili­tai­ren vrijwel mach­te­loos.

Een vader zoekt zijn kind

Dit is vooral een morele en spi­ri­tu­ele vraag. Het gaat om het dichten van bronnen van haat, en het weerspreken van verwrongen beel­den van God en eeuwig­heid. Daaraan ontlenen extre­misten hun kracht en fanatisme. Decennia lang is de haat tegen het Westen gegroeid, waaraan ook de westerse neokoloniale poli­tiek niet vreemd is.

Wat kunnen we nu nog doen? Ik denk twee dingen: het aanreiken van een authen­tiek Gods­beeld, en bid­den. Kort­ge­le­den zag ik een do­cu­mentaire over een vader die zijn zoon zocht. Er was thuis ruzie geweest, de jongen had zijn ouders onrecht aan­ge­daan, en was daarna de wereld inge­trok­ken en ver­mist geraakt. Zijn vader heeft toen zijn baan opgezegd, al z’n bezit verkocht en is zijn kind gaan zoeken. Jarenlang is hij de halve wereld doorge­trok­ken, totdat hij z’n zoon vond en weer in de armen kon sluiten. Alle ruzie en verwijten waren totaal vergeten.

Een mooier beeld van wie en hoe God is, kun je niet vin­den. Je hoeft Hem niet te zoeken. Hij zoekt jou. Je moet je alleen laten vin­den, door open te zijn voor zijn bestaan en zijn liefde, door de bereid­heid je leven te richten naar waar­heid en ge­rech­tig­heid, en door te bid­den, al is het maar door een zucht van het hart. Geen enkel gebed gaat verloren.

Gered door gebed

Eeuwen vóór Christus trekt de koning van Assur, Sanherib, met een enorme over­macht op naar Jeru­za­lem. Hizkia, de koning van Juda, wei­gert de stad over te geven. Sanherib schrijft hem dan een brief en hoont: ‘Wie denk je wel dat je bent. Je hebt toch zelf gezien hoe Assur alle volken heeft ver­slagen. Hoe zou Jeru­za­lem dan gespaard blijven. Laat je niet bedriegen door de God op wie je ver­trouwt, Hij zal je niet uit mijn han­den kunnen red­den’. Hizkia gaat naar de tempel en legt de brief open op het altaar voor de Heer, en bidt: ‘ Heer, Gij alleen zijt toch God over alle ko­nink­rijken der aarde. Hoor hoe Sanherib U, de levende God, hoont. Verlos ons uit zijn greep, opdat alle volken der aarde erkennen dat Gij God zijt, en Gij alleen’.

Die nacht, zegt de Schrift, trok de engel van de Heer uit en bracht dood en ver­war­ring in het leger­kamp van Assur. Sanherib brak op en keerde verne­derd terug naar Assur, waar hij stierf.

Of het nu ons per­soon­lijk leven betreft, of de situatie in de wereld, de Heer wacht op ons gebed en ver­trouwen om red­ding te kunnen brengen. Laten we, net als de her­ders en wijzen, ons gebed en goede daden, maar ook onze noden en zon­den, neerleggen bij het Kind van Betlehem. Hij zal ons inner­lijke vrede geven en uit­komst, al is het mis­schien langs heel andere wegen dan wij zou­den ver­wach­ten. Ik wens u in die zin een gezegend kerst­feest toe.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en KerkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose