Bisdom Haarlem-Amsterdam


Woord van de bisschop


In de hemel

gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2013

In dit “jaar van het geloof” over­we­gen we het laatste artikel van de ge­loofs­be­lij­de­nis: “Ik geloof in ... de ver­rij­ze­nis van het lichaam en het eeuwig leven...”.

We gaan dood...

Er is één harde wer­ke­lijk­heid die voor ieder van ons geldt: we gaan dood. Totaal ver­schil­lend daar­en­te­gen is hoe mensen dit beleven: als het on­her­roe­pe­lijk einde of als een poort naar een nieuw en beter leven. Uit­ein­de­lijk maakt dat het verschil, niet alleen van het sterven en de dood, maar ook van alles wat daarvóór komt. Alles wat je doet en beleeft staat in een ander per­spec­tief.

Is er ooit iemand terugge­ko­men?

Ver­schil­lende keren heb ik ge­spro­ken met mensen die een bijna-dood-erva­ring had­den gehad. Hun verhalen leken vaak sterk op elkaar: ze zagen een licht, ervoeren een warmte, een thuis­ko­men, een geborgen­heid en meestal von­den ze het moei­lijk om die erva­ring te moeten verlaten en het aardse leven weer op te pakken. Maar meestal noem­den ze dan één groot voor­deel: “Ik ben niet meer bang voor de dood”.

Ook heb ik vaker mensen ontmoet die na de dood van een geliefd iemand nog iets van een teken kregen dat het goed was met die persoon. Een niet-gelo­vi­ge vader zag de dag na de begrafenis van zijn zoontje dit kind voor zich in een hoek van de kamer. Het jochie keek tevre­den, gelukkig en het lukte die vader niet om nog lan­ger ongelovig te blijven, nu hij dit had mee­ge­maakt. Hij was er zeer door getroost.

Als mensen zeggen dat ik niet kan weten dat er een hemel bestaat omdat er nog nooit iemand is terug geko­men, ant­woord ik dan ook dat dit zeer betrekke­lijk is: veel mensen hebben een erva­ring opgedaan van het eeuwig leven, van de hemel, al vin­den ze het vaak een te kwets­baar thema om er zomaar over te spreken.

Toch is dit mis­schien wel het be­lang­rijk­ste punt van ons geloof! De apostel Paulus schrijft het al: “Als er geen opstan­ding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet verrezen is, is uw geloof zon­der inhoud” (1 Kor. 15, 13-14).

Hemel, hel en vagevuur...

We moeten het eeuwig leven niet te veel in onze aardse cate­go­rieën van tijd en ruimte zien. De hemel is niet een grote feest­zaal waar we aan lange tafels zitten om met gou­den lepels van gou­den bor­den te eten, maar het is bij Christus zijn, God zien, zoals Hij is, van aange­zicht tot aange­zicht (1Jo. 3,2; 1Kor. 13,12; Apc. 22,4). Het gaat eigen­lijk ieder men­se­lijk voor­stel­lings­ver­mo­gen te boven, we weten alleen dat daar voor kwaad en zonde, lij­den en dood geen plaats meer is, dat alles zuiver en mooi is, maar dat betekent niet dat je “dus” naar de hel gaat als je bij je dood nog een onvolmaakte mens bent met gevoelens van jaloezie, haat, ver­keerde lust, heb­zucht en ga zo maar door. Gods liefde zal ons zuiveren en lou­te­ren,  wij hoeven die liefde alleen maar van harte te willen ont­van­gen.  Die loute­ring is wat wij wel “het vagevuur” noemen, maar wat in het Latijn “purgatorium”(zuive­ring) heet. Ook dat is niet zozeer een plaats als wel een proces waarin wij de overle­den kunnen bijstaan door ons gebed voor hen en doordat wij de Mis voor hen opdragen.

Loop met ver­trouwen...

De bijbel spreekt nog van de ver­rij­ze­nis van het lichaam aan het einde der tij­den. We belij­den dat telkens weer opnieuw in de ge­loofs­be­lij­de­nis, maar het blijft een moei­lijk punt. Hoe kan het dat ieder mens weer een lichaam krijgt? Wordt het niet te vol in de hemel? En je lichaam is aan het einde der tij­den toch allang tot stof ver­gaan? Maar we moeten niet te men­se­lijk, te “aards” denken. Het gaat om een verheer­lijkt lichaam, een gees­te­lijk lichaam, zegt de Schrift (Fil. 3,21; 1 Kor. 15,44) en dit gaat ons begrip te boven.

We lezen in het evan­ge­lie dat Christus met en verheer­lijkt lichaam verrezen is en zo verschijnt aan de apos­te­len, die Hem mogen aanraken en Hem zien eten. Maar uit­ein­delijk is de ver­rij­ze­nis van het lichaam een groot en ondoorgron­de­lijk mysterie. Ik geloof dat het de kerk­va­der Au­gus­ti­nus was die ooit een kind de opdracht gaf de zee met een emmertje in een kuiltje op het strand te doen. Toen het kind begon te klagen dat dit echt niet moge­lijk was, ant­woordde de kerk­va­der dat het net zo min moge­lijk was de groot­heid van God te doorgron­den.

Maar je zou ons ook kunnen ver­ge­lij­ken met een heel klein kind dat nog maar net een beetje kan lopen aan de hand van zijn vader. Het kind begrijpt (nog) niet wat die vader zegt, bedoelt en doet. Dat kind is klein en beperkt maar het moet aan de hand van die vader leren lopen met ver­trouwen.... Dat geldt eigen­lijk ook wel voor ieder van ons: loop met ver­trouwen aan de hand van je hemelse Vader. Hij brengt je weer thuis.

Maar ook al kunnen we veel nog niet begrijpen, toch gaat af en toe de hemel al een beetje voor ons open, hier op aarde al: soms krijg je een knipoog van de hemel...

mgr. dr. Jan Hendriks
titulair bis­schop van Arsacal
Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose