Bisdom Haarlem-Amsterdam


Afsluiting synodale gesprekken

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024

Vrij­dag 17 mei is de synthese van de synodale gesprekken in ons bisdom ge­pu­bli­ceerd. Hier­on­der staat de korte toe­spraak die Mgr. Jan Hendriks hield bij de pre­sen­ta­tie. Onderaan dit bericht kan het rapport wor­den gedownload.

Wapen Mgr. Hendriks

Broe­ders en zusters, beste mede­ge­lo­vigen,

Vandaag wor­den de syntheses ge­pu­bli­ceerd van de synodale gesprekken die de afgelopen maan­den in ons eigen bisdom zijn gehou­den en - lan­de­lijk - van de gesprekken die in alle Neder­landse bis­dom­men plaatsvon­den.

Ik wil aller­eerst allen heel harte­lijk bedanken die aan de gesprekken hebben mee­ge­daan; ook dank ik mw. Corine van der Loos, staf­func­tio­na­ris Caritas van ons bisdom, die de consul­ta­tie in ons bisdom heeft ge­coör­di­neerd.

De open en luis­te­rende hou­ding van de deel­ne­mers maakte dat gesprekken over soms moei­lijke thema’s wer­den gevoerd op een wijze die bijdroeg aan onderling verstaan en ver­die­ping van geloof. Daardoor geraakten de gesprekken niet in een dis­cus­sie­sfeer die alleen tegen­stel­lingen verscherpt. Dat is heel be­lang­rijk want het gaat er uit­ein­delijk om dat we samen de heilige Geest leren verstaan en wat die Geest aan de kerk leert (vgl. Apc. 2, 29), niet om de bevesti­ging van het eigen gelijk.

Die open­heid en luis­te­rende hou­ding is terug te vin­den in de synthese, die zo goed moge­lijk weer wil geven wat in de gesprekken is ver­woordt en opgemerkt.

Som­mi­ge deel­ne­mers aan de gesprekken hebben de vrij­heid om over on­der­wer­pen te spreken voor­heen vaak gemist. Hierin speelt onge­twij­feld de span­ning een rol die we voelen tussen ener­zijds de katho­lie­ke ge­loofs­leer, de geest van de tijd waarin we leven en de per­soon­lijke geloofsweg die ieder gaat en waarin we steeds mogen groeien op ons eigen tempo.

Alles mocht in de synodale gesprekken gezegd wor­den, zon­der dat er meteen theo­lo­gische be­schou­wingen of leer­stel­lingen van het katho­lie­ke geloof tegen­over wer­den gezet. De gesprekken wer­den in hun eigen waarde gelaten en zo, op die­zelfde manier, bie­den we ook de syntheses aan die zullen wor­den mee­ge­no­men in het we­reld­wijde geloofs­ge­sprek van de synode die in ok­to­ber in Rome plaats­vindt en waar­van de re­sul­taten aan de paus zullen wor­den aan­ge­bo­den.

Zeker in deze dag voor het Pinkster­feest willen we voor dit synodaal proces en voor onze eigen geloofsweg bid­den om de gaven van de heilige Geest, met het gebed van de Pinksternoveen:

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelo­vi­gen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal her­schapen wor­den.
- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bid­den
God, Gij hebt de harten van de gelo­vi­gen
door de ver­lich­ting van de Heilige Geest on­der­we­zen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijs­heid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroos­ting verblij­den.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Van harte wens ik U een gezegend Pinkster­feest! En bidt alstublieft voor de Paus, voor het wel­slagen van de synode en in deze dagen ook voor de beide wij­de­lin­gen die op zater­dag na Pink­ste­ren in onze ka­the­draal de heilige pries­ter­wij­ding zullen ont­van­gen.

Haar­lem, 17 mei 2024

+ Johannes Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose