Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag synode door Mgr. Hoogenboom

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2023
foto: Katholiekleven.nl
Verslag synode door Mgr. Hoogenboom

Op vrij­dag 27 ok­to­ber is het einde van de bis­schop­pen­synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in zicht. Samen met de andere deel­ne­mers heeft hulp­bis­schop Ted Hoogen­boom (van het aarts­bis­dom Utrecht) er bijna vijf weken opzitten van verstilling, bid­den, spreken over een meer synodale Kerk maar vooral naar elkaar luis­te­ren.

‘Dit was een rijke tijd die mis­schien goed is samen te vatten met het beeld dat we mee kregen tij­dens de retraite voor­af­gaand aan de bis­schop­pen­synode: er is een boom geplant en die draagt veel vruchten, maar het oogsten, dat komt nog’, aldus mgr. Hoogen­boom.

Tijdens een pers­ont­moe­ting op de laatste vrij­dag van de synode beant­woordt de Neder­landse deel­ne­mer vragen van jour­na­listen die ter plekke zijn en van hen die meekijken vanuit Neder­land via een live­stream. Veel belang­stel­ling is er voor het slot­do­cu­ment dat op die vrij­dag nog niet de­fi­ni­tief is. Op zater­dag 28 ok­to­ber wordt over de eind­ver­sie gestemd door alle synode­deel­ne­mers. Deze eind­tekst met de stemuit­slagen wordt dan ver­vol­gens tij­dens een speciaal moment ge­pre­sen­teerd.

Adviserende tekst

‘Voor alle dui­de­lijk­heid: het zijn geen besluiten waar over wordt gestemd en die dan met meer­der­heid van stemmen in gang zou­den moeten wor­den gezet. Het gaat om een adviserende tekst voor paus Fran­cis­cus, waarin hij de erva­ringen en gedachten van de synode­deel­ne­mers over alle be­spro­ken thema’s vindt samen­ge­vat. Het slot­do­cu­ment zal een ver­taal­slag nodig hebben om er mee aan het werk te kunnen in de pa­ro­chies, de bis­dom­men, de reli­gi­euze ordes en con­gre­ga­ties zodat deze synode ook daar vruchten gaat afwerpen.’

De synode­va­der verwacht dat ook thema’s als de rol en verant­woor­de­lijk­heid van vrouwen in de Kerk en het op weg gaan met mensen die zich tot de lhbtiq+ rekenen in het slot­do­cu­ment aan de orde komen, omdat daar ook over is ge­spro­ken. Ook klerikalisme, waar paus Fran­cis­cus zich fel tegen uitspreekt, is aan de orde geweest. Mgr. Hoogen­boom ver­telt dat de synode zich heeft aan­ge­slo­ten bij wat paus Fran­cis­cus zegt. ‘Zij die gezag uit­oefe­nen in de Kerk moeten altijd Jezus als voor­beeld nemen als de Goede Herder, die zijn schapen liefheeft en ze vanuit die liefde leidt. Niet om zelf op een voet­stuk te staan en de zorg voor de kudde te vero­nacht­za­men. Leiding­ge­ven in de Kerk zal altijd moeten staan in het teken van de onbaat­zuch­tige dienst­baar­heid waarin de Heer zelf ons voorgaat.’

Familie­feest

Terug­blik­kend zegt mgr. Hoogen­boom dat hij bij de ver­ga­der­zaal met de ronde tafels ook een fees­te­lijk gevoel had. ‘Het had ook iets van een feest­zaal voor een receptie bij­voor­beeld. En de synode was ook vieren, het geloof samen vieren. Het voelde ook wel als een familie­feest, waarop je met de hele familie bij elkaar bent, waar het kan knet­te­ren maar waar het vooral ook heel goed is om elkaar te zien, samen te zijn, te spreken en te bid­den.’

Een be­lang­rijke vrucht van de synode zal volgens de hulp­bis­schop moeten zijn dat elke gedoopte zich ge­roe­pen weet om bij te dragen aan het ker­ke­lijk leven. Dat vraagt om vor­ming en catechese voor alle gedoopten, onder wie ook de se­mi­na­risten, de per­ma­nente diakens, pries­ters en bis­schop­pen. Een moge­lijk thema om over door te praten tij­dens de volgende fase bracht mgr. Hooge­boom zelf in: ‘Ik heb tij­dens een per­soon­lijke interventie de vraag aan de orde gesteld hoe synodali­teit vorm en inhoud kan krijgen in een vergrijzende en kleiner wor­dende kerk, zoals dat in Neder­land, maar ook in veel andere lan­den, het geval is. Dat is een thema dat wat mij betreft (maar ook volgens andere synode­deel­ne­mers) meer aan bod had mogen komen. De Kerk is niet overal in de wereld jong en vitaal.’

Mgr. Hoogen­boom werd getroffen door de enorme verschillen in vitali­teit tussen kerken we­reld­wijd: “Ik sprak een Afrikaanse bis­schop die in de afgelopen drie jaar der­tig nieuwe pa­ro­chies met pas­to­rale raden had opgericht, waarin veel vrouwen een be­lang­rijke rol spelen. Dat staat in schril contrast met lan­den waar de Kerk kleiner wordt en het heel vaak gaat over pa­ro­chiefusies en kerk­slui­tingen. En dan zijn er ook complexe cultuurgebon­den vragen en uit­dagingen. Som­mi­ge bis­schop­pen gaven bij­voor­beeld aan dat zij als ‘Westers’ ervaren visies op seksua­li­teit, gen­der en relaties als een nieuwe vorm van kolo­nia­lisme ervaren. En hoewel er dank­baar­heid is voor het missie­werk vanuit Westerse lan­den die het geloof hebben gebracht, zegt men in de voor­ma­lige missie­ge­bie­den ook dat dit geloof nog meer eigen moet wor­den, aan­slui­tend bij de eigen cultuur.’

In deze context ver­telt mgr. Hoogen­boom over een ontroerende ont­moe­ting met een bis­schop uit Indonesië die de oom van mgr. Hoogen­boom heeft gekend toen die in dat land mis­sio­na­ris was. Het was een bij­zon­der moment voor hem om nu de neef te kunnen ont­moe­ten van een man die vroe­ger zoveel voor hem betekend had.

Terug naar Neder­land

Het mag dui­de­lijk zijn dat het hart van mgr. Hoogen­boom nog helemaal vol is van alle opgedane inzichten en erva­ringen tij­den de synode. Hij hoopt dat de inzichten van allen samen mogen rijpen en dat ze dan een goede vorm kunnen krijgen in het ker­ke­lijk leven in Neder­land. ‘Luis­te­ren is daarbij een hele opgave. Het hoofd moet koel blijven, maar het hart wam. We moeten ons hierin ook kwets­baar op durven stellen zodat we geraakt kunnen wor­den door wat de ander zegt. Voor mij was de synode een intensieve erva­ring en ik ben dank­baar dat ik dit heb mogen meemaken en dat ik mijn erva­ringen en opgedane inzichten nu mee terug mag nemen naar Neder­land.’

Video

Katho­liek­le­ven.nl maakte een video van de pers­ont­moe­ting met Mgr. Hoogen­boom.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose