Bisdom Haarlem-Amsterdam


Werkdocument synode 2023-2024

gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023

Het se­cre­ta­riaat de bis­schop­pen­synode heeft op 20 juni het ‘Instru­mentum laboris’, het werk­do­cu­ment, ge­pu­bli­ceerd voor de Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode. Het do­cu­ment dient ter voor­be­rei­ding en geeft rich­ting aan de tweedelige ver­ga­de­ring van deze synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’, die in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024 wordt gehou­den.

Het werk­do­cu­ment bestaat uit zo’n zes­tig pagina’s, met daarin de erva­ringen ver­werkt die zijn opgedaan tij­dens de eerste twee fases van de synode, die plaatsvon­den in de bis­dom­men en con­ti­nen­taal. Het do­cu­ment vormt de basis voor het werk van de deel­ne­mers aan de Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode.

Op 10 ok­to­ber 2021 zette paus Fran­cis­cus een reis in gang om te bepalen welke stappen geno­men moeten wor­den “om te groeien als een synodale Kerk”. Het Instru­mentum laboris is daarom bedoeld als een hulp­mid­del voor onder­schei­ding tij­dens de Algemene Ver­ga­de­ring, terwijl het tege­lijker­tijd dient als een middel ter voor­be­rei­ding van de deel­ne­mers van de bij­een­komst.

Inhoud

Het Instru­mentum laboris bestaat uit een verklarende tekst en vijf­tien werk­bla­den die een dyna­mische visie op het concept “synodali­teit” laten zien. Er zijn twee hoofdsecties: Deel A belicht de erva­ringen van de afgelopen twee jaar en schetst een route naar een steeds meer synodale Kerk; Deel B - geti­teld “Communio, Missio, Participatio” - richt zich op de “drie prioritaire kwesties” die de kern vormen van het werk dat in ok­to­ber 2023 gedaan moet wor­den.

Deze kwesties zijn uit­ge­werkt in drie hoofd­the­ma’s die als volgt wor­den samen­ge­vat: Groeien in ge­meen­schap door ie­der­een te verwel­ko­men en niemand uit te sluiten; het erkennen en waar­de­ren van de bijdrage van iedere gedoopte met het oog op zen­ding; en het iden­ti­fi­ceren van bestuurss­truc­tu­ren en -dyna­mieken waardoor par­ti­ci­pa­tie en gezag in de loop van de tijd in een missio­naire synodale Kerk tot uitdruk­king kunnen komen.

‘Een synodale Kerk is ook “een Kerk van ont­moe­ting en dialoog” met gelo­vi­gen van andere religies en met andere culturen en samen­le­vingen. Het is een Kerk die “niet bang is voor de verschei­den­heid die zij draagt”, maar integen­deel “deze waar­deert zon­der haar tot uniformi­teit te dwingen.” De Kerk is synodaal wanneer ze onophou­de­lijk gevoed wordt door het mysterie dat ze viert in de li­tur­gie, waarin ze elke dag “radicale een­heid” ervaart in het­zelfde gebed, te mid­den van een “verschei­den­heid” van talen en riten’, aldus het werk­do­cu­ment.

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose