Bisdom Haarlem-Amsterdam


Landelijke handreiking voor synodale gesprekken

gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024
Landelijke handreiking voor synodale gesprekken

“Hoe kunnen we een meer synodale en missio­naire Kerk zijn?” De ko­men­de twee maan­den kunnen pa­ro­chies, reli­gi­euzen, katho­lie­ke leken­be­we­gingen en katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voor­ge­legd van­wege de tweede fase voor de Bis­schop­pen­synode over synodali­teit.

De Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit die is opgericht door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en die een brede samen­stel­ling heeft, maakte een lan­de­lijke hand­rei­king voor de gesprekken die nu gevoerd kunnen wor­den.

Vanuit de synode­ver­ga­de­ring in ok­to­ber 2023 zijn een aantal punten naar voren geko­men, waarover in de Kerk ver­der nage­dacht moet wor­den. Deze zijn be­schre­ven in het zogeheten Synthese-do­cu­ment. Dit do­cu­ment is ver­taald naar het Neder­lands (no­vem­ber 2023) en er is nu ook een samen­vat­ting gemaakt.

Thema’s

De Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit beveelt aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

  • Ver­die­ping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missio­naire Kerk;
  • Deelname aan een verwel­ko­mende Kerk;
  • Vrouwen in het leven en de zen­ding van de Kerk.

De Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit heeft om het gesprek hierover te verge­mak­ke­lijken per on­der­werp een gesprekssheet gemaakt. Telkens is er een korte inlei­ding met vragen voor het synodale gesprek. Men kan ook ingaan op de andere on­der­wer­pen uit het inter­na­tio­nale synthese-do­cu­ment.

De wijze van gesprek die wordt voor­ge­steld, en waarover de lan­de­lijke hand­rei­king ook uitleg geeft, is “het gesprek in de Geest”. “Een synodaal gesprek is gebaat bij ont­vanke­lijk­heid, we proberen goed naar elkaar te luis­te­ren. Het is geen debat waarbij we willen bewijzen wie gelijk of onge­lijk heeft”, aldus de hand­rei­king. “Wat echt be­lang­rijk is, is dat we proberen te ont­dek­ken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die erva­ring te ver­tellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onder­schei­ding.”

Verslagen

Pa­ro­chies, reli­gi­euzen, katho­lie­ke leken­be­we­gingen en katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties wor­den uit­ge­no­digd om een kort ver­slag te maken van hun gesprekken en dit in te sturen. Per brief zijn zij geïn­for­meerd over het mail­a­dres dat zij hier­voor kunnen gebruiken.

De uiterste datum voor inzen­dingen is 15 april 2024. Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zijn name­lijk gevraagd om in mei ver­slag te doen aan het synode­secre­ta­riaat in Rome.

  • In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam coör­di­ne­ren de dekens de gesprekken in de pa­ro­chies en de ver­slag­ge­ving naar het Bisdom
  • Reli­gi­euze in­sti­tu­ten kunnen mailen naar de KNR
  • Katho­lie­ke leken­be­we­gingen kunnen mailen naar de se­cre­ta­ris van de bij­een­komsten van de katho­lie­ke leken­be­we­gingen
  • Katho­lie­ke (maat­schap­pe­lijke) organi­sa­ties kunnen mailen naar VKMO - Katho­liek Netwerk

Naast de lan­de­lijke hand­rei­king zijn op dit moment ook twee video’s be­schik­baar die een indruk geven van het synodaal gesprek. Aanvullend ma­te­ri­aal is te vin­den op de web­si­tes Luis­te­rend op Weg en rkkerk.nl. Hier vindt u ook meer in­for­ma­tie over het synodale proces alsmede de Neder­landse vertaling van het synthese-do­cu­ment, de samen­vat­ting, maar ook het bij­ge­voegde do­cu­ment. De web­si­te van het Alge­meen Se­cre­ta­riaat voor de Synode met alle synode­do­cu­menten en in­for­ma­tie over het proces is synod.va.

Wie an­ders­zins vragen heeft over deze consul­ta­tieronde in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kan een bericht sturen naar synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose