Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldwijd gebed voor synode

Woensdag 31 mei - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2023

Synode 2021 - 2024Op woens­dag 31 mei viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Maria Visi­ta­tie, de ge­dach­te­nis aan het bezoek dat Maria, toen zij zwan­ger was van Jezus, bracht aan haar nicht Elisabeth (Luc. 1, 9-56). Op deze dag zal we­reld­wijd wor­den gebe­den voor de ko­men­de bis­schop­pen­synode over de Synodale Kerk - Communio, Participatio, Missio. Ook in Neder­land wordt in meer­dere Maria-hei­lig­dommen gebe­den.

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maakt naast het eer­der ge­pu­bli­ceerde synode­ge­bed, nog een aantal andere gebe­den be­schik­baar die op 31 mei, tevens afslui­ting van de Maria­maand, gebe­den kunnen wor­den. Op vraag van het synode­secre­ta­riaat wordt er gebe­den voor het synode­pro­ces en de weg die de Kerk daarin volgt. Ook is gevraagd om het proces onder bescher­ming van de Heilige Maagd Maria te plaatsen en ver­der om gebed voor de be­trok­ken­heid van alle ge­roe­penen, zowel leken, pries­ters, als reli­gi­euzen bij het proces.

In ons bisdom zal wor­den gebe­den in de Genade­ka­pel op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Ie­der­een is van harte welkom om mee te komen bid­den, maar thuis de gebe­den meebid­den kan na­tuur­lijk ook.

Gebe­den

Voor de synode

  1. God, in uw ondoorgron­de­lijke voor­zienig­heid hebt Gij besloten tot de uitbrei­ding van het rijk van Christus over de gehele aarde om alle mensen te doen delen in de wel­daad van de verlos­sing. Wij bid­den U: laat uw kerk, als sacra­ment van het heil der wereld, het mysterie van uw liefde tot de mensen open­ba­ren en tot wer­ke­lijk­heid maken. Door Christus, onze Heer.
  2. Almach­tige God, geef dat uw kerk steeds het heilig volk blijft, een zoals Gij een zijt, Vader, Zoon en heilige Geest, om voor de wereld het heil­bren­gend teken te zijn van uw hei­lig­heid en een­heid, en haar te brengen tot de volmaakt­heid van uw liefde. Door Christus, onze Heer.
  3. Almach­tige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heer­lijk­heid aan alle volken geopen­baard. Waak over het werk van uw barm­har­tig­heid: geef dat uw kerk, verspreid over heel de wereld, standhoudt in de belij­denis van uw Naam. Door Christus, onze Heer.
  4. God, in de afzon­der­lijke kerken, die overal ter wereld op weg zijn naar U, open­baart Gij de ene, heilige, katho­lie­ke en apos­to­lische kerk. Verleen aan de gelo­vi­gen van onze kerk de genade zich zo rond hun her­der te verenigen en door het evan­ge­lie en de eucha­ris­tie een ge­meen­schap te wor­den in de heilige Geest, dat zij op waar­dige wijze heel uw volk ver­te­gen­woor­digen en teken en werktuig wor­den van Christus' aanwe­zig­heid in de wereld. Door Christus onze Heer.
  5. Heer, Leider en Beschermer van uw kerk, vervul uw die­naars met de geest van inzicht, waar­heid en vrede, zodat zij ten volle beseffen wat U wel­ge­vallig is en dit met volle­dige inzet ten uit­voer brengen. Door Christus onze Heer.
  6. God, vol goed­heid zorgt Gij voor uw volk en liefde kenmerkt uw bestuur. Wij bid­den U: schenk een geest van wijs­heid aan allen die Gij in uw kerk bekleed hebt met gezag, zodat zij uw volk brengen tot een diepere kennis van de waar­heid en tot een groei in hei­lig­heid die U wel­ge­vallig is. Door Christus, onze Heer.
  7. Heer, laat onder ons een geest heersen van begrip, oprecht­heid en vrede. Leer ons open te staan voor wat Gij van ons vraagt en in volle­dige eens­ge­zind­heid na te streven wat wij als uw wil hebben leren kennen. Door Christus onze Heer.
  8. God, uw Zoon heeft beloofd, bij allen die in zijn Naam zijn ver­ga­derd zelf aanwe­zig te zijn. Mogen ook wij zijn aanwe­zig­heid ervaren en laat ons hart in waar­heid en liefde onder­vin­den de rijkdom van uw genade. barm­har­tig­heid en vrede. Door Christus onze Heer.
  9. God, Vader van wie alle gaven komen: al wat wij hebben, al wat wij zijn. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is, hoe talrijk uw welda­den. Geef dat wij U oprecht beminnen met heel ons hart en al onze krachten. Door Christus onze Heer.

Wij staan voor U, Heilige Geest

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgende
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Details

dag: Feest Maria Visi­ta­tie
datum: Woens­dag 31 mei 2023
pro­gram­ma: 10.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
11.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks
11.45 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding
locatie: Genade­ka­pel
Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 146 Heiloo

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose