Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldwijd gebed voor synode

Woensdag 31 mei - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2023

Synode 2021 - 2024Op woens­dag 31 mei viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Maria Visi­ta­tie, de ge­dach­te­nis aan het bezoek dat Maria, toen zij zwan­ger was van Jezus, bracht aan haar nicht Elisabeth (Luc. 1, 9-56). Op deze dag zal we­reld­wijd wor­den gebe­den voor de ko­men­de bis­schop­pen­synode over de Synodale Kerk - Communio, Participatio, Missio. Ook in Neder­land wordt in meer­dere Maria-hei­lig­dommen gebe­den.

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maakt naast het eer­der ge­pu­bli­ceerde synode­ge­bed, nog een aantal andere gebe­den be­schik­baar die op 31 mei, tevens afslui­ting van de Maria­maand, gebe­den kunnen wor­den. Op vraag van het synode­secre­ta­riaat wordt er gebe­den voor het synode­pro­ces en de weg die de Kerk daarin volgt. Ook is gevraagd om het proces onder bescher­ming van de Heilige Maagd Maria te plaatsen en ver­der om gebed voor de be­trok­ken­heid van alle ge­roe­penen, zowel leken, pries­ters, als reli­gi­euzen bij het proces.

In ons bisdom zal wor­den gebe­den in de Genade­ka­pel op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Ie­der­een is van harte welkom om mee te komen bid­den, maar thuis de gebe­den meebid­den kan na­tuur­lijk ook.

Gebe­den

Voor de synode

  1. God, in uw ondoorgron­de­lijke voor­zienig­heid hebt Gij besloten tot de uitbrei­ding van het rijk van Christus over de gehele aarde om alle mensen te doen delen in de wel­daad van de verlos­sing. Wij bid­den U: laat uw kerk, als sacra­ment van het heil der wereld, het mysterie van uw liefde tot de mensen open­ba­ren en tot wer­ke­lijk­heid maken. Door Christus, onze Heer.
  2. Almach­tige God, geef dat uw kerk steeds het heilig volk blijft, een zoals Gij een zijt, Vader, Zoon en heilige Geest, om voor de wereld het heil­bren­gend teken te zijn van uw hei­lig­heid en een­heid, en haar te brengen tot de volmaakt­heid van uw liefde. Door Christus, onze Heer.
  3. Almach­tige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heer­lijk­heid aan alle volken geopen­baard. Waak over het werk van uw barm­har­tig­heid: geef dat uw kerk, verspreid over heel de wereld, standhoudt in de belij­denis van uw Naam. Door Christus, onze Heer.
  4. God, in de afzon­der­lijke kerken, die overal ter wereld op weg zijn naar U, open­baart Gij de ene, heilige, katho­lie­ke en apos­to­lische kerk. Verleen aan de gelo­vi­gen van onze kerk de genade zich zo rond hun her­der te verenigen en door het evan­ge­lie en de eucha­ris­tie een ge­meen­schap te wor­den in de heilige Geest, dat zij op waar­dige wijze heel uw volk ver­te­gen­woor­digen en teken en werktuig wor­den van Christus' aanwe­zig­heid in de wereld. Door Christus onze Heer.
  5. Heer, Leider en Beschermer van uw kerk, vervul uw die­naars met de geest van inzicht, waar­heid en vrede, zodat zij ten volle beseffen wat U wel­ge­vallig is en dit met volle­dige inzet ten uit­voer brengen. Door Christus onze Heer.
  6. God, vol goed­heid zorgt Gij voor uw volk en liefde kenmerkt uw bestuur. Wij bid­den U: schenk een geest van wijs­heid aan allen die Gij in uw kerk bekleed hebt met gezag, zodat zij uw volk brengen tot een diepere kennis van de waar­heid en tot een groei in hei­lig­heid die U wel­ge­vallig is. Door Christus, onze Heer.
  7. Heer, laat onder ons een geest heersen van begrip, oprecht­heid en vrede. Leer ons open te staan voor wat Gij van ons vraagt en in volle­dige eens­ge­zind­heid na te streven wat wij als uw wil hebben leren kennen. Door Christus onze Heer.
  8. God, uw Zoon heeft beloofd, bij allen die in zijn Naam zijn ver­ga­derd zelf aanwe­zig te zijn. Mogen ook wij zijn aanwe­zig­heid ervaren en laat ons hart in waar­heid en liefde onder­vin­den de rijkdom van uw genade. barm­har­tig­heid en vrede. Door Christus onze Heer.
  9. God, Vader van wie alle gaven komen: al wat wij hebben, al wat wij zijn. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is, hoe talrijk uw welda­den. Geef dat wij U oprecht beminnen met heel ons hart en al onze krachten. Door Christus onze Heer.

Wij staan voor U, Heilige Geest

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgende
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Details

dag: Feest Maria Visi­ta­tie
datum: Woens­dag 31 mei 2023
pro­gram­ma: 10.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
11.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks
11.45 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding
locatie: Genade­ka­pel
Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 146 Heiloo

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose