Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Zonder gebed geen synode’

gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode heeft meer­dere gebe­den be­schik­baar gemaakt zodat men in onder meer de pa­ro­chies we­reld­wijd mee kan bid­den voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Fran­cis­cus gezegd en alle gelo­vi­gen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bid­den.

Deze gebe­den die het se­cre­ta­riaat be­schik­baar heeft gemaakt met het oog op de synode­bij­een­komst die in ok­to­ber in Rome plaats­vindt, zijn nu ook be­schik­baar in een Neder­landse vertaling.

Het gaat om gebe­den voor ver­schil­lende momenten en gelegen­he­den. Zo is er een aantal gebeds­in­ten­ties die door de week kunnen wor­den gebe­den. Voor de 25e (24 sep­tem­ber) en 26e zon­dag (1 ok­to­ber) van het li­tur­gisch Jaar (A) zijn er meer­dere voor­beden en voor de 26e zon­dag is er bovendien een plech­tige slot­ze­gen be­schik­baar.

De gebe­den zijn met de pa­ro­chies gedeeld en zijn hier te down­loa­den:

Intenties voor een week­dag

De gebe­den wor­den in de eucha­ris­tie gericht tot God de Vader (vgl. Algemene Inlei­ding Romeins MissaaI nrs. 30, 54; Inlei­ding Getij­den­ge­bed nrs. 181, 185, 191). In de mis en het getij­den­ge­bed wor­den slechts zeer uitzon­der­lijk gebe­den en gebeds­in­ten­ties gericht tot Jezus Christus en wordt de H. Geest slechts in enkele gezangen (Pinkstersequentie en Pinksterhymnen) recht­streeks aan­ge­spro­ken.

Naar het voor­beeld van de Pinkstergezangen heeft het Di­cas­te­rie voor de synodes bij wijze van uit­zon­de­ring enkele intenties ge­for­mu­leerd voor het uni­ver­seel gebed tij­dens een eucha­ris­tie­vie­ring of avond­ge­bed op een week­dag.

Tot de Heilige Geest, de Schepper en Heer van de Kerk, die haar door de tijd heen leidt en haar steeds met zacht­moe­dig­heid voortstuwt, richten wij deze smeek­bede:

Refrein: Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, Heilige Geest, ziel van de Kerk: wil het zwoegen, de hoop en het verlangen van ieder die betrokken is bij de synode­ver­ga­de­ring, tot een­heid brengen en laat het vrucht dragen. Wij smeken U: Refrein

Kom, zachte Adem van God, Gij die in Jezus de kwijnende vlam laat oplaaien, en die kracht schenkt aan het geknakte riet. Wij roepen U aan: Refrein

Kom, Schepper Geest, Gij die verdorde been­de­ren herstelt, de verlorenen verzamelt, en talen die elkaar niet begrijpen, tot dialoog brengt. Wij bid­den U: Refrein

Kom, bran­dend vuur van God, Gij die elke ijdele gedachte zuivert, elke droef­heid verbrandt en veran­dert in vreugde om een nieuwe geboorte. Wij vragen U: Refrein

Kom, Schoon­heid van de nederigen en de armen, en richt de mooie bruid van het Lam op door de tranen van hen die vrede lief­heb­ben en hon­ge­ren naar ge­rech­tig­heid. Wij smeken U: Refrein

Kom, god­de­lijke Verge­ving, en bekeer ons tot uw adem die ons verzoent voor een nieuwe omgang met elkaar. Wij roepen U aan: Refrein

Kom, ongenaak­ba­re Wijs­heid, en vervul ons met uw synodale gaven. Wij vragen U met aan­drang: Refrein

Kom, onfeil­ba­re Hoop van de Kerk, en ont­ke­ten dromen en verlangens die beant­woor­den aan het hart van God, ook al lijken ze onmoge­lijk in het oog van de mens. Wij smeken U: Refrein

Uni­ver­seel Gebed 25e en 26e zon­dag door het Jaar A

Voor de 25e en 26e zon­dag in de tijd door het Jaar - A, voor­af­gaand aan de ope­ning van de synodale bij­een­komst, wor­den enkele intenties voor het uni­ver­se­le gebed (de voor­bede) voor­ge­steld:

Voor de Kerk aan de voor­avond van een nieuwe fase in het synodale traject:
dat de levende en werkzame aanwe­zig­heid van het Evan­ge­lie haar mag maken zoals de wijn­gaard uit de parabel, - een levens­krach­tige plaats waarin alle mannen en vrouwen die gericht zijn op het ont­dek­ken van de zin van het bestaan, een plaats en gehoor vin­den en op adem komen. Laat ons bid­den.

Voor de bis­schop­pen en alle deel­ne­mers aan de synodale bij­een­komst:
dat uit het luis­te­ren naar de Heilige Geest voor­stel­len voort­vloei­en waardoor het hele volk van God als een dyna­mische ge­meen­schap mag onder­vin­den dat het wer­ke­lijk deelneemt aan het leven van de Kerk en een levend en aan­trek­ke­lijk ge­tui­ge­nis mag zijn van de nieuw­heid van het Evan­ge­lie in de wereld. Laat ons bid­den

Voor de theologen:
dat hun bijdrage aan het werk van de Synode vergezeld mag gaan van de gave van wijs­heid en open­ba­ring, zodat de gave van het geloof heel het volk van God verrijkt. Laat ons bid­den

Voor de jon­ge­ren die zoeken naar waar­heid en authen­tiek ge­tui­ge­nis, concreet­heid en spiri­tua­li­teit:
dat zij zich dankzij de synodale weg steeds meer betrokken kunnen voelen bij het leven en de zen­ding van de Kerk te mid­den van de uit­dagingen van de heden­daag­se wereld, en dat zij met het en­thou­sias­me van hun leef­tijd aan velen de hoop geven die voort­komt uit de ont­moe­ting met Jezus. Laat ons bid­den

Voor ons die hier verzameld zijn, in ge­meen­schap met chris­te­lijke ge­meen­schappen over de hele wereld:
dat wij de goed­heid mogen proeven van de Heer die tot ons komt in het Lichaam en Bloed van Jezus, dat wij van Hem een nieuwe visie op onze naaste ont­van­gen en dat wij edel­moe­dig mogen getuigen in de wereld waarin wij leven. Laat ons bid­den

Als slot­ge­bed van het uni­ver­se­le gebed kan de pries­ter een van de collecta-gebe­den nemen uit het mis­for­mu­lier bij gelegen­heid van een synode:

Heer, Leidsman en Beschermer van uw Kerk, wij bid­den U:
vervul uw die­naars met de geest van inzicht, waar­heid en vrede,
zodat zij met heel hun hart erkennen wat U behaagt,
en dit met al hun kracht ten uit­voer brengen.
Door Christus, onze Heer.

Ofwel:

God, Gij die gena­dig zorg draagt voor uw volk en heerst met liefde,
schenk de geest van wijs­heid
aan wie Gij het bestuur hebt toe­ver­trouwd,
zodat zij uw volk brengen
tot een diepere kennis van de waar­heid
en tot een groei in hei­lig­heid die U wel­ge­vallig is.
Door Christus, onze Heer.

Plech­tige slot­ze­gen 26e Zondag door het jaar

De pries­ter spreekt zelf de uit­no­di­ging uit:

Broe­ders en zusters, Jezus beloofde te mid­den van zijn leer­lin­gen te zijn die in zijn naam zijn verenigd. De ko­men­de dagen opent paus Fran­cis­cus in Rome de eerste zit­ting van de 16e Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode. Laten we de zegen van de Heer afsmeken en ons hart verheffen tot God, opdat Hij door de bijstand van de Heilige Geest onze ge­meen­schap ver­sterkt, ons brengt tot de volle waar­heid en de deel­ne­mers aan de synodale bij­een­komst steeds verlicht.

Dan volgt de wegzen­ding. De pries­ter strekt zijn han­den uit naar het volk en zegt:

De Heer zij met u.
En met uw geest.

De diaken, of indien er geen diaken is, de pries­ter zelf, zegt de uit­no­di­ging: Buigt u voor de zegen. Daarna spreekt de pries­ter, met de han­den uitgestrekt over het volk, de zegen uit, waarop allen ant­woor­den: Amen.

Moge God onze Vader, die vele malen en op velerlei wijzen tot de vaderen ge­spro­ken heeft door de profeten, u en de hele Kerk lei­den in trouw aan zijn Woord en in het on­der­schei­den van zijn wil.
Amen.

Moge de Enig­ge­bo­ren Zoon, die in de vol­heid van de tijd is gezon­den
om aan ie­der­een de rijkdom te open­ba­ren van de barm­har­tig­heid van de Vader,
u bewaren in de ge­meen­schap met Hem en met uw broe­ders en zusters.
Amen.

Moge de Heilige Geest u allen, en in het bij­zon­der de synodale bij­een­komst, brengen tot een onderkennen van de tekenen van de tijd om in alles gehecht te zijn aan de wil van God en om over­vloe­dige vruchten van een­heid te dragen door het leven van de Kerk te bevor­de­ren en te getuigen van het Evan­ge­lie.
Amen.

En de zegen van de almach­tige God, Vader, en Zoon, ✠ en Heilige Geest, dale over u neer en blijve altijd met u.
Amen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose