Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene

Vrijdag 3 november - 11.00 uur - Jozefkerk Oss

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023

Op vrij­dag 3 no­vem­ber 2023 or­ga­ni­seert de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene een dag in het teken van de verbin­ding tussen oecumene en synodali­teit, waar­van paus Fran­cis­cus steeds bena­drukt dat ze elkaar posi­tief kunnen beïn­vloe­den. Deel­ne­mers aan onze reis naar het oecu­me­nisch avond­ge­bed Together in Rome ver­tellen over hun erva­ringen! Daar­naast is er een lezing over het thema, gevolgd door een avond­ge­bed.

11.00 - 14.00 uur - Algemene Leden­ver­ga­de­ring

De jaar­lijkse leden­ver­ga­de­ring bespreekt het jaar­ver­slag, de jaar­cij­fers en de koers van de vereni­ging. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Deel­ne­mers aan de ALV krijgen een lunch.

14.00 - 17.00 uur - In­spi­ra­tie­mid­dag

Vica­ris Arjen Bultsma, gedele­geerde voor oecumene van Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den zal ingaan op de ver­hou­ding tussen oecumene en synodali­teit, met oog voor de recente ont­wik­ke­lingen rond de eerste zit­ting van de synode.

Deel­ne­mers aan ‘Together: Sa­men­komst van Gods Volk’ in Rome ver­tellen over hun erva­ringen. Hoe kijken zij terug op deze bij­zon­dere reis? Met prach­tige foto’s en verhalen!

Samen bid­den we voor de een­heid en het door­gaande synodale proces, onder meer het gebed Adsumus Sancte Spiritus.

Aanmel­den

U kunt zich uiter­lijk 25 ok­to­ber via se­cre­ta­riaat@oecumene.nl aanmel­den voor de ochtend en/of de mid­dag. Toegang is gratis, uw vrij­wil­lige bijdrage voor het voort­zet­ten van onze ac­ti­vi­teiten met de doel­groep van Together wordt zeer op prijs gesteld! Dit kan ter plaatse of via:

  • NL97 INGB 0000 8019 19
    t.n.v. Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene
    o.v.v. ‘In­spi­ra­tie­dag 2023’

Details

datum: vrij­dag 3 no­vem­ber 2023
tijd: 11.00 - 14.00 uur - Algemene Leden Ver­ga­de­ring
14.00 - 17.00 uur - In­spi­ra­tie­mid­dag
locatie: Sint Jozef­kerk, Molen­straat 8 Oss

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose