Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Missionaire Parochie - Online kick-off

Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: maandag, 25 oktober 2021

In aanloop naar de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ wordt er door de organi­sa­tie don­der­dag­avond 28 ok­to­ber en vrij­dag­avond 29 ok­to­ber 2021 een online kick-off eve­ne­ment geor­ga­ni­seerd.

De Canadese pries­ter James Mallon, hoofd­spre­ker van de con­fe­ren­tie op 24 en 25 maart 2022, zal tij­dens de kick-off een inlei­ding geven. Voor de con­fe­ren­tie zelf hebben zich al zo’n 1000 mensen inge­schre­ven.

Stream Ka­the­draal TV

Donder­dag 28 ok­to­ber - 20.00 uur.

Op don­der­dag­avond 28 ok­to­ber 2021 van 20.00 tot 21.30 uur wordt de online ont­moe­ting ver­zorgd in een studio vanuit Veenendaal. In het pro­gram­ma zal fr. James Mallon live vanuit Canada spreken met aan­slui­tend een Q&A (vraag en ant­woord).

Drie gasten zullen ter plekke vanuit hun eigen context rea­geren op de inlei­ding van Mallon en ver­tellen over de eigen erva­ringen op weg naar een missio­naire pa­ro­chie. De gasten zijn: Mgr. Jan Liesen, bis­schop van Breda; Heleen van de Reep, pas­to­raal werkster in de Clara en Fran­cis­cus Federatie in het Groene Hart en Carolien Hoogen­boom, project­me­de­werkster voor de ‘Missio­naire Pa­ro­chie’ voor young pro­fes­sio­nals, jon­ge­ren­wer­ker in bisdom Haar­lem en vrijwilligster in een pa­ro­chie te Haar­lem. Het geheel is inge­bed in muziek, gebed en interactie via social media.

Samen kijken in de pa­ro­chie

Aan­be­vo­len wordt om deze online kick-off bij­een­komst samen met anderen uit de pa­ro­chie te kijken en hierover dan door te spreken met elkaar, bij­voor­beeld in een zaal van de pa­ro­chie. Hierbij kunt u de stream bij­voor­beeld met een beamer projec­te­ren en na de live­stream samen delen over wat u gezien en gehoord heeft.

Extra Zoom bij­een­komst

vrij­dag 29 ok­to­ber - 20.00 uur

Op vrij­dag­avond 29 ok­to­ber 2021 is er de moge­lijk­heid om van 20.00 tot 21.00 uur via een Zoom bij­een­komst door te praten over de inlei­ding van Mallon die hij don­der­dag heeft gegeven. Een ieder kan een deel­groep kiezen, waarin uitgewisseld kan wor­den met mensen uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren af­han­ke­lijk van waar men staat in het proces naar een (meer) missio­naire pa­ro­chie. De opties voor een deel­groep zijn:

  1. Ik twijfel of dit gaat werken in mijn pa­ro­chie;
  2. Ik sta alleen in dit proces, wat nu?;
  3. In onze pa­ro­chie willen we een start maken en
  4. In onze pa­ro­chie zijn we al een tijdje onderweg.

Inschrijven voor deelname aan de stream of zoomsessie kan via on­der­staan­de link. De stream van 28 nov. is sowieso te volgen via Ka­the­draal TV.

Con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’

Dit kick-off eve­ne­ment is de opmaat naar de con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda. De organi­sa­tie is in han­den van het Bisdom Breda in samen­wer­king met het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum, Xpand, de Vlaamse Impuls­groep en het net­werk van nieuwe bewe­gingen in de rooms-katho­lie­ke Kerk.

De Missionaire ParochieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose