Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering

gepubliceerd: zaterdag, 21 augustus 2010

Centrum voor de Sociale Leer van de KerkOp vrij­dag­mid­dag 22 ok­to­ber 2010 or­ga­ni­seert het CSLK een studie­mid­dag over de "Arbeid en Men­se­lijke Waar­dig­heid in een tijd van Globalise­ring". Locatie 'de Tilten­berg' in Vo­ge­len­zang.

“Arbeid is een aspect dat blijvend en fun­da­men­teel is, dat altijd actueel is en voort­du­rend vernieuwde aan­dacht vraagt en beslist ge­tui­ge­nis vereist. Omdat steeds nieuwe vragen en problemen opdoemen, wor­den ook steeds nieuwe ver­wach­tingen gewekt, maar dreigen ook angsten en gevaren, die ver­band hou­den met deze fun­da­men­tele dimensie van het men­se­lijke bestaan: het men­se­lijk leven wordt iedere dag uit deze arbeid opge­bouwd, hieraan ontleent het zijn spe­ci­fie­ke waar­dig­heid; maar tege­lijk ligt in deze arbeid de blijvende maatstaf van men­se­lijk zwoegen en lij­den, van opoffe­ring en onrecht, die diep in het sociale leven van de afzon­der­lijke naties en op inter­na­tio­naal vlak door­drin­gen”.
(Laborem Exercens 1, Paus Johannes Paulus II, 1981)

Pro­gram­ma
Dagvoor­zit­ter: ing. Ph. S. Weijers

13.00 uur

Ontvangst en registratie
13.30 uur

Opening en inlei­ding door dagvoor­zit­ter ing. Ph. S. Weijers, per­ma­nent diaken en bestuurslid CSLK
13.45 uur
‘Arbeid in de en­cy­cliek Caritas in Veritate‘ door Prof. Dr. G. J. M. van Wissen, em. hoog­le­raar Ver­ge­lij­kend Staats­recht UvA, docent Katho­lie­ke Sociale Leer, vz CSLK
14.15 uur
‘Wisselende kijken op arbeid en men­se­lijke waar­dig­heid’ door Drs. H. J. G. M. Crijns, theoloog en directeur van lan­de­lijk bureau DISK
14.45 uur
Pauze
15.00 uur
‘De sabbat, een paleis in de tijd dat wij samen bouwen‘ door Drs. J.J. Hasse­laar Ba, econoom en theoloog, beleids­ad­vi­seur CNV Vakcentrale
15.30 uur
‘Het normatieve kader voor inter­na­tio­naal onder­ne­men’ door Mr. Drs. H. K. Klamer, se­cre­ta­ris Levens­be­schou­wing en Maat­schap­pe­lijk Onder­ne­men VNO-NCW
16.00 uur
Panel­dis­cus­sie en dis­cus­sie met de zaal
16.40 uur
Afslui­ting
16.45 uur
Drankje

Op de studie­mid­dag zal het boek ‘De men­se­lijke arbeid in de Katho­lie­ke Sociale Leer, ont­wik­ke­ling en actuali­teit’ van Ph. S. Weijers, bestuurslid CSLK, wor­den uitge­ge­ven en ter plaatse te koop zijn.

Aanmel­den kan bij de se­cre­ta­ris van het CSLK, Marieke Karsten, email mkarsten@tilten­berg.org.
Een ieder is van harte welkom, entree € 7,50 ter bestrij­ding van de onkosten.

Klik hier voor de uit­no­di­ging (PDF)
Zie ook www.cslk.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale EthiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose