Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis

Lezingen en bijlagen CSLK studiedag

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) haar symposium ‘Finan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?’. Eerder was dit symposium wegens corona uit­ge­steld van 27 maart op de Am­ster­damse Zuid-As naar 4 sep­tem­ber in de Haar­lemse ka­the­draal.

Gezien de reacties na afloop mag gesteld wor­den dat de lezingen zeer goed ont­van­gen zijn. Zoals ge­woon­lijk wordt weer een bundel ge­pu­bli­ceerd van de lezingen en bijlagen. Op de web­si­te van het CSLK kan de bundel reeds wor­den besteld.

Inhoud

De inhoud omvat alle lezingen en rele­vante bijlagen:
(personalia onderaan dit bericht)

Lezingen

 • Voor­woord door voor­zit­ter Victor Scheffers
 • Inlei­ding door dagvoor­zit­ter Philip Weijers
 • Never waste a good crisis, Eric Holterhues
 • Houden de banken ons een spiegel voor?, Eelke de Jong
 • Achter cijfers gaan mensen schuil, Jan Maasen
 • Ethics is kno­wing the difference..., Wies Wage­naar
 • De 10 gebo­den als in­spi­ra­tie, Arjen Siegmann

Bijlagen

 • Structuur­be­gin­selen van de Katho­lie­ke Sociale Leer
 • Naar de her­vor­ming van het inter­na­tio­naal finan­ciëel en monetaire systeem
 • Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige econo­mische en finan­ciële systeem

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 130 pagina's, inclusief een literatuur­lijst.

Be­stel­len

Uw be­stel­ling kan wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl; vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van deze bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,64, totaal € 13,59. Betaling is vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling:

 • IBAN bankreke­ning-nummer: NL89 INGB 0004 9863 52
  t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, te Vo­ge­len­zang
  o.v.v. Bundel ‘Lezingen 4 sep­tem­ber 2020’

Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels gedrukt zijn, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in de email opge­ge­ven post­a­dres.

Personalia sprekers

 • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
 • Prof. Dr. E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
 • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
 • Mevr. Drs. W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
 • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent finan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
 • Drs. V.M. Scheffers, voor­zit­ter CSLK; eer­der alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land (1983-2015); voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.
 • Ing. Ph.S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose