Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Conferentie - Geroepen om te delen

Zaterdagmiddag 8 november 2014 in Egmond - Binnen

gepubliceerd: maandag, 13 oktober 2014

Naar aan­lei­ding van de open brief die de reli­gi­euzen in Neder­land schreven over de economie in tij­den van crisis, wordt op zater­dag­mid­dag 8 no­vem­ber 2014 een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd met als thema: ‘Ge­roe­pen om te delen - Aanzetten voor een eer­lijke economie vanuit katho­lie­ke spiri­tua­li­teit en sociale leer’.

Aanzetten voor een eer­lijke economie
vanuit katho­lie­ke spiri­tua­li­teit en sociale leer

In gesprek over de econo­mische crisis Volgens onze rege­rings­lei­ders klimt de economie lang­zaam uit het dal. Feit blijft echter wel, dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op sociale voor­zie­ningen en dat bescher­ming van het milieu naar de ach­ter­grond is gedrongen. Net als vele anderen in Neder­land, zijn ook de reli­gi­euzen – de zusters, broe­ders, paters en monniken – diep bezorgd over de econo­mische crisis die ons land sinds 2008 in haar greep houdt. De reli­gi­euzen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nodigen u graag uit voor een gesprek over een eer­lijke en duurzame economie.

Conferentie - Geroepen om te DelenTegen de ach­ter­grond van de econo­mische crisis hebben de reli­gi­euzen in Neder­land een open brief ge­schre­ven over de economie. Die brief werd op 10 mei 2014 ge­pre­sen­teerd.

Een crisis is bij uitstek een ‘moment van de waar­heid’, een gelegen­heid om te zoeken naar ant­woor­den op dieper­lig­gende vragen die door de crisis aan de opper­vlak­te zijn geko­men. Wat is echt van waarde? Hoe willen we ons in de samen­le­ving tot elkaar ver­hou­den? Hoe zorgen we voor een leef­ba­re toe­komst voor ie­der­een, niet alleen hier, maar ook elders?

We beseffen dat er geen simpele ant­woor­den zijn. Maar als mensen die gewor­teld zijn in een lange reli­gi­euze traditie, geloven we dat we kunnen bouwen op de woor­den van Jezus van Nazareth en kunnen voort­bou­wen op ant­woor­den die gene­ra­ties voor ons hebben gegeven.

Deze brief is de aan­lei­ding om ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in gesprek te gaan over een eer­lijke economie en over de vraag hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

Organi­sa­tie

 • Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR)
 • Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

Pro­gram­ma

13.30 uur:
Opening zaal
Koffie en thee staan klaar
14.00 uur:
Welkom door Gerard Moorman
theo­lo­gisch staf­me­de­werker KNR
kort be­zin­nend moment
14.15 uur:
De Katho­lie­ke Sociale Leer en de econo­mische crisis:
een andere kijk op het econo­misch vraag­stuk
prof. dr. Roel van der Voort
econoom en interim-voor­zit­ter Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
14.45 uur:
Een Bene­dic­tijns per­spec­tief op een eer­lijke economie
br. Thijs Kete­laars o.s.b.
15.05 uur:
Naast de armen gaan staan
Een missio­nair per­spec­tief
zr. Johanna Kete­laar
15.25 uur:
Werken aan een sociaal en eco­lo­gisch duurzame kerk
pastoor Kees van Lent, Hoofd­dorp
15.45 uur:
Pauze
16.00 uur:
Plenair gesprek
concrete stappen naar een eer­lijke economie
16.45 uur:
Slui­ting
gelegen­heid om nog wat te drinken

Details

 • Wanneer: Zater­dag 8 no­vem­ber 2014
 • Waar: Bene­dic­tushof (Sint-Adelbert­ab­dij), Venne­wa­tersweg 27a, Egmond-Binnen
 • Hoe laat: 13.30 tot 16.45 uur
 • Voor wie: allen die zich vanuit chris­te­lijke in­spi­ra­tie willen inzetten voor een eer­lijke economie:
  • pa­ro­chi­anen die actief zijn in de caritas
  • pastores
  • reli­gi­euzen en mis­sio­na­rissen
 • Opgave: cmbr@knr.nl of 073-6921321
 • Deelname: € 5


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose