Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen

Vrijdagmiddag 7 november 2014

gepubliceerd: zaterdag, 11 oktober 2014

Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal OndernemenOp vrij­dag­mid­dag 7 no­vem­ber 2014 or­ga­ni­seert het CSLK in samen­wer­king met Stich­ting Ker­ke­lijk Erfgoed een studie­mid­dag over Sociaal Opdracht­gever­schap en Sociaal Onder­nemen, bezien vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer. Tot de doel­groep behoren o.a. beleids­mede­werkers en inkopers van over­he­den, on­der­ne­mers, bur­gers, vakbon­den, politici, consultants, academici, stu­den­ten en alle anderen die zich door de the­ma­tiek aan­ge­spro­ken voelen.

Par­ti­ci­pa­tie­maat­schap­pij

Ge­meen­ten, maar ook provincies, de Rijksover­heid en andere publieke en private organi­sa­ties, proberen sinds enkele jaren sociale winst (“social return”) te rea­li­se­ren door het opnemen van sociale voor­waar­den in inkoop- en aan­beste­dings­trajecten. Opdracht­nemers wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het ver­gro­ten van de arbeids­par­ti­ci­pa­tie van mensen met een afstand tot de arbeids­markt en/of het vakman­schap door het bie­den van leer/werk­plaatsen en stage­plekken. Onder­nemers en over­he­den kunnen zo een bijdrage leveren aan de totstand­koming van een par­ti­ci­pa­tie­maat­schap­pij.

Studie­mid­dag Deel I

In deel I van de studie­mid­dag wor­den juri­dische, econo­mische en ethische aspecten van social return behandeld. Prof. mr. Manunza zal van uit het Europese recht doel en toe­ge­voegde waarde van Sociaal Opdracht­gever­schap behan­de­len. Prof. dr. Jeurissen zal Sociaal Opdracht­gever­schap en Sociaal Onder­nemen bezien vanuit de ethiek van het onder­ne­men en de katho­lie­ke sociale leer. De erva­ringen met social return en hoe het beleid op dat gebied te verbe­te­ren zijn het on­der­werp van de delen II en III van de studie­mid­dag:

 • Hoe adequate sociale voor­waar­den te formu­le­ren?
 • Wat zijn de erva­ringen en tips van betrok­ke­nen?
 • Welke juri­dische beper­kingen gel­den voor social return?
 • Hoe ervaren on­der­ne­mers de aanpak van over­he­den?
 • Welke rol speelt social return in de ver­an­de­ring van verant­woorde­lijke samen­leving naar par­ti­ci­pa­tie­samen­le­ving

Praktijk­er­va­ringen wor­den gedeeld door een voor social return verant­woor­de­lijk ambte­naar, een on­der­ne­mer met erva­ring met social return en een vertegen­woor­diger van een organi­sa­tie die net­werken op het gebied van social return sti­mu­leert.

Sprekers

 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoog­le­raar Aanbeste­dings­recht aan de Uni­ver­si­teit Utrecht en co-directeur Public Procure­ment Research Centre
 • Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoog­le­raar Bedrijfs­ethiek aan de Nyenrode Business Uni­ver­si­teit
 • Dhr. Niels van Olffen, werk­zaam bij Aebi Schmidt, een onder­neming met sociaal onder­ne­men als onder­deel van haar bedrijfs­pro­fiel en met erva­ring op het gebied van Social Return
 • Dhr. Carlo Carboni, mana­ger Stede­lijk Bureau Social Return van de ge­meen­te Am­ster­dam
 • mevr Carla Groot–Djakou, consultant werk­zaam bij het Stede­lijk Bureau Social Return van de ge­meen­te Am­ster­dam
 • Mevr. Fenna Noor­dermeer, directeur van PEP Par­ti­ci­pa­tie Emanci­patie Pro­fes­sio­nals, een Haagse organi­sa­tie die zich inzet voor een stad waarin meer mensen durven, willen en kunnen meedoen.
 • Dhr. Martijn van Emmerik, werk­zaam bij TNO en is mede-auteur van het rapport Inventari­sa­tie van Social Return bij Ge­meen­ten

Pro­gram­ma

14.00 uur:
Opening door de dagvoor­zit­ter, Maurice Essers
14.05 uur:
Elisabetta Manunza, juri­dische aspecten van Sociaal opdrachtgever­schap
14.40 uur:
Ronald Jeurissen, ethiek en economie van Sociaal opdrachtgever­schap en Sociaal onder­ne­men
15.15 uur:
Pauze
15.25 uur:
Pre­sen­ta­tie van TNO rapport over Social Return bij ge­meen­ten, Martijn van Emmerik
15.40 uur:
Niels van Olffen, missie en praktijk­er­va­ringen van een on­der­ne­mer
16.00 uur:
Carlo Carboni en Carla Groot-Djakou, beleid en erva­ringen van een ge­meen­te met Social Return
16.20 uur:
Panel gesprek (olv dagvoor­zit­ter en Kim Schofaerts)

Details

Wanneer:
7 no­vem­ber 2014
Tijd:
14.00-17.30 uur
Toegang:
€ 45 per persoon
Plaats:
De Boskant­ka­pel, Fluwelen Burgwal 45, 2511 CH Den Haag
OV:
5-10 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal Station
Opgave van deelname:
Vóór 4 no­vem­ber via email adres: sociaal­op­drachtgever­schap@gmail.com
Meer in­for­ma­tie:
via www.stich­tingkatho­lie­kerf­goed.nl of via 06-14975950 (Rachel de Vos)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose