Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!

Vrijdag 4 september - 13.00 tot 16.30 uur - Bavo Haarlem

gepubliceerd: donderdag, 20 augustus 2020

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020 een bij­een­komst over de finan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis. Basis voor de con­fe­ren­tie is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige econo­mische en finan­ciële systeem’.

Deze con­fe­ren­tie stond eer­der gepland op 27 maart 2020 maar kon toen van­wege de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus geen doorgang vin­den.

Omdat de Bavo­kathe­draal in Haar­lem met inachtne­ming van de corona­maat­re­ge­len meer mensen kan plaatsen, is in­schrij­ving weer geopend!

Finan­ciële crisis van 2008

De we­reld­wijde finan­ciële crisis van 2008 had een gelegen­heid kunnen zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de finan­ciële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus ver­dienste­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen niet her­dacht.

Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling

Het is dan ook zaak om nieuwe econo­mische en finan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige econo­mische en finan­ciële systeem’ opge­steld uit­gaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en daar­mee de ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid.

Agenda

Op de bij­een­komst zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vati­caanse do­cu­ment, bepalen in hoeverre finan­ciële in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde uitingen in dit andere rele­vante do­cu­menten.

spreker on­der­werp
Ph. Weijers Opening en inlei­ding (dagvoor­zit­ter)
E. Holterhues “Never waste a good crisis: waartoe is een finan­ciële in­stel­ling op aarde?”
Wat zeggen recente en­cy­clie­ken en do­cu­menten hierover en wat is mijn visie op een gezonde finan­ciële sector.
E. de Jong “Houden de banken ons een spiegel voor?”
Aan de hand van enkele voor­beel­den vanuit de finan­ciële sector en andere sectoren, komen een aantal ont­wik­ke­lingen aan bod die zich na de krediet­cri­sis hebben voor gedaan waardoor vraag­te­kens bij het func­tio­ne­ren van banken zijn gezet.
J. Maasen “Achter cijfers gaan mensen schuil”
Hoe econo­mische en finan­ciële systemen het dage­lijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; kortom: over de gevolgen van leven met schul­den en in armoede.
W. Wage­naar “Ethics is kno­wing the difference between what you have the right to do and what is right to do”
Als leidraad voor het voor­ko­men van ongewenst gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en ervan leerde (twee praktijk voor­beel­den). Dilemma's nu en in de toe­komst.
A. Siegmann “De 10 gebo­den als in­spi­ra­tie”
De finan­ciële sector kent een grote mate van regels, wet­ge­ving en over­heidsin­grij­pen. Hoe kan er meer ruimte komen voor ethiek en per­soon­lijke verant­woor­de­lijk­heid?
E. Holterhues Panel­dis­cus­sie
V. Scheffers Samen­vat­ting en afslui­ting

Personalia

  • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
  • Prof. Dr. E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
  • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
  • Mevr. Drs. W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
  • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent finan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
  • Drs. V.M. Scheffers, voor­zit­ter CSLK; eer­der alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land (1983-2015); voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.
  • Ing. Ph.S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.

Details

datum: vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020
tijd: van 13.00 tot 16.30 uur
ont­vangst is vanaf 12.30 uur
entree: toegang is vrij
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leidse­gracht 146, Haar­lem
aanmel­den: info@cslk.nl
meer info: www.cslk.nl

 


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose