Bisdom Haarlem-Amsterdam


Summerschool Katholieke Sociale Leer

gepubliceerd: vrijdag, 25 mei 2012

Centrum Sociale leer van de Kerk (CSLK)Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Sint Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de tweede opeen­volgende zomer een Summer School over de Sociale Leer van de Kerk, op de unieke locatie van De Stal op de Kaag, aan de Kagerplassen. Jon­ge­ren van 18 tot 30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Steeds dui­de­lijker wordt dat de inrich­ting en het func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie en de over­heid niet zon­der normen en waar­den kunnen. De belang­stel­ling voor het norma­tief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bie­den, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan. In deze Summer School gaan we ons ver­die­pen in deze sociale ethiek en werken deze in het bij­zon­der uit naar de vel­den van economie en poli­tiek. We dis­cus­si­ëren aan de hand van pre­sen­ta­ties van des­kun­digen en leggen in de work­shops de relatie tussen theorie en prak­tische toepas­sing en rele­vantie. Daar­naast is er voldoende ruimte voor ontspan­ning en on­der­lin­ge dis­cus­sies in de zomerse ambiance van de Stal op de Kaag. Graag heet het CSLK je van harte welkom!

Pro­gram­ma

Dag 1 - maan­dag 13 au­gus­tus

Welkom - On­der­lin­ge kennis­ma­king - ‘Wat is de Katho­lie­ke Sociale Leer?’ Inlei­ding in de the­ma­tiek door Gerard van Wissen, dis­cus­sie - Lunch - Work­shop ‘Rele­vantie van de KSL voor de heden­daag­se maat­schap­pe­lijke wer­ke­lijk­heid aan de hand van praktijk­voor­beel­den’ moderator Caroline Van Halem-Tax - Theepauze - Lezing door prof. dr. F. van Iersel, dis­cus­sie - Samen koken - Diner - Lagerhuis.

Dag 2 - dins­dag 14 au­gus­tus

H. Mis (facul­ta­tief) cele­brant drs. G. Bruggink, rector van de Tilten­berg - Ontbijt - ‘Poli­tiek en KSL; Geloof en poli­tiek’ inlei­ding in de the­ma­tiek door Gerard van Wissen. Dis­cus­sie. - Koffiepauze - Lezing door mr. J. van Gennip - Lunch - Dis­cus­sieronde met mr. J. van Gennip - Theepauze - Work­shop, moderator Joost van Halem: ‘Hoe werkt de poli­tiek: de morele afwe­ging en de kracht van argu­menten’ - Rond­vaart op de Kaag - Barbecue.

Dag 3 - woens­dag 15 au­gus­tus

H. Mis (facul­ta­tief), cele­brant pastor C.T.J. van Lent - Ontbijt - ‘Economie en KSL’ dis­cus­sieronde over de rele­vante passages van Caritas in Veritate, moderator Gerard van Wissen – Koffiepauze - Lezing door mgr. A. van Luyn. Dis­cus­sie. - Lunch - Work­shop met pastor C.T.J. van Lent – Theepauze - Evaluatie en uit­rei­king cer­ti­fi­ca­ten - Afslui­ting en borrel.

Prak­tisch

Aanmel­ding: Aanmel­dings­for­mu­lier (verkrijg­baar via CSLK se­cre­ta­riaat) en motivatie­brief
Locatie: De Stal op de Kaag, op Kaageiland
Eigen bijdrage: € 75 p.p. (deze Summer School wordt gesponsord) (Betaling geldt als in­schrij­ving)
Literatuur: Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk en en­cy­cliek Caritas in Veritate (samen € 25), te ver­krij­gen via de organi­sa­tie
Cer­ti­fi­caat: Deelname wordt beloond met cer­ti­fi­caat van het St. Boni­fa­tius Instituut/CSLK


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose