Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2009
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor haar tweede studie­mid­dag ‘De kracht van het gezin’ op 23 ok­to­ber 2009.

Het gezin is weer on­der­werp van dis­cus­sie. Een mooi moment om vanuit de katho­lie­ke sociale leer een blik te werpen op de positie van het gezin in Neder­land.

Gezinsnota

In 2008 publi­ceerde de Minister voor Jeugd en Gezin de Nota Gezinsbeleid met de titel ‘De Kracht van het Gezin’. Deze nota is een uitvloeisel van het streven van het kabinet om Neder­land gezins­vrien­de­lijker te maken. Dit hangt samen met de doel­stel­ling van het kabinet om te inves­te­ren in sociale samenhang.

De nota is te down­loa­den op www.jeug­den­ge­zin.nl

Gezin nu

Het is dui­de­lijk dat deze the­ma­tiek heel veel vragen oproept. Om maar enkele te noemen: wat is er maat­schap­pe­lijk de afgelopen decennia veran­derd met betrek­king tot het gezin en welke con­se­quenties heeft dit? Wat is een gezin, wat is de relatie hier­van tot andere samen­le­vings­ver­ban­den?

Een andere vraag is hoe te­gen­woor­dig wordt omge­gaan met de span­nings­volle relatie van werk en gezin. En hoe kan de kracht van ge­zin­nen wor­den ver­sterkt?

Bij dit alles doet zich de vraag voor wat de rol van de over­heid hierbij is.

Katho­liek geluid in maat­schap­pe­lijk debat

De studie­mid­dag neemt de gezinsnota van minister Rouvoet als vertrek­punt en beoogt een substantiële bijdrage te leveren aan de maat­schap­pe­lijke dis­cus­sie over het gezin. Wat betreft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) wordt het tijd dat katho­lie­ken van zich laten horen in de Neder­landse samen­le­ving. Het Centrum is van mening dat het katho­lie­ke geluid rondom het gezins­the­ma vernieuwend is en in een be­lang­rijke behoefte voorziet.

Wie, wat, waar, wanneer en hoe

De studie­mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk, verbon­den aan het oplei­dings­in­sti­tuut ‘De Tilten­berg’ van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Uit­ge­no­digd zijn allen die zich door de the­ma­tiek aan­ge­spro­ken voelen. (www.tilten­berg.org)
  • Wanneer: 23 ok­to­ber 2009
  • Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375 Vo­ge­len­zang
  • Tijd: 12.30 - 16.30 uur
  • Entree: Toegang gratis; Uw vrij­wil­lige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
  • Aanmel­den: (verplicht) vóór 20 ok­to­ber

Info

Meer in­for­ma­tie bij: Marieke Karsten, mkarsten@tilten­berg.org, tel. 0252-345345, en op de site van het Centrum (www.cslk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 1 oktober 2020Bundel Financiële ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale EthiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose