Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie Diocesane Commissie op rapport Samson

gepubliceerd: dinsdag, 9 oktober 2012

Met ontroe­ring in haar stem bood de directeur van Jeugd­zorg Neder­land gis­te­ren, mede namens alle mede­wer­kers (dus ook de daders!) haar oprechte excuses aan voor dat wat kin­de­ren in over­heidsin­stel­lingen op het gebied van seksueel mis­bruik is over­ko­men. Een mooi gebaar, maar steekt dit niet wat erg mager af tegen dat wat de verant­woor­de­lijken binnen de R.K. Kerk twee jaar gele­den over zich heen kregen?

Commissie SamsonEen mis­schien min­der zicht­baar emo­tio­nele aarts­bis­schop maakte dat­zelfde excuus, maar dat werd, ook door politici, afgedaan als obligaat en met te weinig empathie. Wat schetst mijn verba­zing dat de hui­dige bewindslie­den beweren erg geschokt te zijn (wist men dit dan niet? In de Kerk had men het toch ook moeten weten? ) maar ver­der niet eens een sorry over de lippen kunnen krijgen.

De R.K. Kerk is hard aangepakt, en terecht. Bis­schop­pen die zelf in de jaren van het mis­bruik nog kind waren werd gevraagd hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen. Zij hebben dit royaal gedaan door zelf een onaf­han­ke­lijke com­mis­sie (Deetman) in te stellen met een meld­punt en een klachten­com­mis­sie. Er is ind­ringend archief­on­der­zoek gedaan en slacht­of­fers zijn daar vaak erg mee geholpen. Iets wat bij de over­heid helaas niet kan, omdat het meeste volgens wette­lijke bepa­lin­gen vernie­tigd is. Zou dat nu juist in de Kerk niet ‘doofpot’ heten?

Ker­ke­lijke mede­wer­kers hebben aan het onder­zoek mee­ge­werkt, iets wat bij de over­heid kenne­lijk gewei­gerd kon wor­den. Alle aanbevelingen van Deetman zijn over­ge­no­men en wor­den nog gevolgd. Dat is geen ver­dienste van de Kerk en vraagt ook niet om een sch­ou­derklopje. Het is plicht! Dit moet nu opnieuw gebeuren in de over­heidsin­stel­lingen en andere sectoren in de samen­le­ving. Niet omdat de Kerk dit verdient, maar de slacht­of­fers, want het gaat nog steeds om hen en hun verhalen zijn vaak gruwe­lijk. Daar waar de Kerk af te rekenen heeft met een zwaar belast his­to­risch verle­den, daar heeft de over­heid te maken met een jeugd­zorg waar kin­de­ren tot op de dag van vandaag kenne­lijk lang niet allemaal veilig zijn.

Dat vraagt een grote verant­woor­de­lijk­heid van alle betrok­ke­nen, en met name van de verant­woor­de­lijke bewindslie­den. Samson merkte overigens op dat de jeugd­zorg lang ‘ver­zuild’ geor­ga­ni­seerd was. De Kerk heeft van haar ‘mea culpa’ werk willen maken en heeft nog een flinke weg te gaan. Het is dus niet alleen aan de over­heid, maar ook aan onze pro­tes­tantse, joodse en humanis­tische collega’s  om dit voor­beeld te volgen en samen met de R.K. Kerk af te rekenen met het verle­den, slacht­of­fers optimaal te helpen en samen wegen te vin­den om de kin­de­ren van nu de vei­lig­heid en geborgen­heid te bie­den die ze verdienen.

Eric Fennis
Namens de Com­mis­sie Seksueel Mis­bruik
Bisdom Haar­lem-Am­ster­damGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose