Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

gepubliceerd: maandag, 4 april 2016
Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
De onaf­han­ke­lijke stich­ting Beheer & Toezicht inzake seksueel mis­bruik in de R.-K. Kerk in Neder­land geeft in zijn jaar­ver­slag over 2015 inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slacht­of­fers die zich sinds 2010 gemeld hebben.

Het bestuur van de stich­ting doet ver­slag van de ac­ti­vi­teiten van het Platform Hulp­ver­le­ning, de Klachten­com­mis­sie, de Compen­sa­tie­com­mis­sie en het Bureau Meld­punt. De bestuurssamen­stel­ling wordt vermeld en de kosten die zijn gemaakt in 2015.

Het jaar­ver­slag bevat drie bijlages. In bijlage 1 wordt gerappor­teerd over de mel­dingen, klachten en uit­spra­ken per 31 de­cem­ber 2015. Bijlage 2 geeft een over­zicht van schik­kingen tot en met 31 de­cem­ber 2015. Bijlage 3 bevat in­for­ma­tie over compen­sa­ties die door ordes/con­gre­ga­ties en bis­dom­men zijn betaald.

Geheim­hou­ding en steunbe­wijs

Bij het over­zicht van schik­kingen tot en met 31 de­cem­ber 2015 (bijlage 2) zegt het Jaar­ver­slag: “Bij schik­kingen (meestal in de vorm van vast­stel­lings­over­een­komsten) wordt stan­daard (ook in het belang van slacht­of­fers) geheim­hou­ding af­ge­spro­ken. Uit schik­kingen die via bemid­de­ling van de Klachten­com­mis­sie of via mediation door Slacht­of­fer in Beeld, SiB, zijn bereikt, wordt in­for­ma­tie over de daders aan het Meld­punt ter beschik­king gesteld voor steunbe­wijs in andere zaken. Dat leidt ook tot door het Meld­punt zelf gestarte her­zie­ningen in zaken waar eerst on­vol­doen­de steunbe­wijs was.

Schik­kingen die buiten het Meld­punt om tot stand zijn geko­men, kunnen ook van belang zijn voor steunbe­wijs. Het Meld­punt heeft gere­geld ker­ke­lijke instanties ver­zocht om afschriften van die schik­kingen en deze gekregen. Ook onge­vraagd hebben ker­ke­lijke instanties deze in­for­ma­tie verstrekt. Aangezien met name de organi­sa­tie van slacht­of­fers KLOKK met veruit de meeste slacht­of­fers contact heeft, houdt ook deze lot­ge­no­ten­orga­ni­sa­tie het Meld­punt op de hoogte van schik­kingen en eventueel steunbe­wijs. Op grond daar­van beschikt het Meld­punt over een bij bena­dering volle­dig beeld.”

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose