Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kerken tekenen verklaring veilige kerk

gepubliceerd: zaterdag, 13 december 2014

Meer dan twin­tig kerken hebben woens­dag 10 de­cem­ber in Zeist een ver­kla­ring getekend waarin ze uit­spre­ken zich sterk te blijven maken voor een veilige leef- en werk­om­ge­ving binnen de kerk, het kerk­ge­noot­schap en de daarbij aan­ge­slo­ten ge­meen­ten en pa­ro­chies. Namens de R.K.-Kerk tekende mgr. Van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, en referent voor de oecumene.

De onderteke­ning ging gepaard met een korte li­tur­gie en een on­der­lin­ge be­zin­ning. De tekst is ondertekend door de volgende kerken en aan­ge­slo­ten in­stel­lingen:

Algemene Doops­ge­zinde Sociëteit; Angli­caanse Kerk in Neder­land; Basis­be­we­ging van Kritische Groepen en Ge­meen­ten in Neder­land; Bond van Vrije Evan­ge­lische Ge­meen­ten in Neder­land; Chris­te­lijke Ge­re­for­meer­de Kerken; Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te; Ge­re­for­meer­de Ge­meen­ten; Ge­re­for­meer­de Kerken (vrijgemaakt); Hersteld Hervormde Kerk; Kerk van de Nazarener; Kerk­ge­noot­schap der Zevende­dags Adventisten; Koptisch-Orthodoxe Kerk in Neder­land; Leger des Heils; Molukse Evan­ge­lische Kerk; Neder­lands-Ge­re­for­meer­de Kerken; Orthodoxe Kerk in Neder­land; Oud-Katho­lie­ke Kerk van Neder­land; Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land; Rafaël Neder­land; Reli­gi­eus Genoot­schap der Vrien­den; Remonstrantse Broe­der­schap; Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land; Syrisch-Orthodoxe Kerk in Neder­land; Verenigde Pinkster­ge­meen­ten; Voort­ge­zette Ge­re­for­meer­de Kerken in Neder­land; Vrij­zin­nigen Neder­land.

Op 10 de­cem­ber 2014 ondertekende tekst

Amersfoort/Zeist

De kerk: een veilige plek

Machts­mis­bruik komt in alle sectoren van de samen­le­ving voor, binnen ge­zin­nen en in werk­si­tua­ties, in jeugd- en in ouderen­zorg, bij het onder­wijs en in het vereni­gingsleven. Ook op ker­ke­lijk erf doet het zich voor. Met name door kwesties rond seksueel mis­bruik waren kerken en ker­ke­lijke in­stel­lingen de laatste jaren gere­geld in het nieuws. Men zou ver­wach­ten dat zij voor ie­der­een veilige plekken zijn. Dat bleek te vaak niet het geval te zijn. Intussen hebben ver­schil­lende kerken hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men: slacht­of­fers en daders kregen be­ge­lei­ding; er wer­den protocollen en meld­pun­ten ingericht; pro­ce­dures en processen zijn in gang gezet; er is beleid ont­wik­keld rond voorlich­ting en preventie, hulp­ver­le­ning, erken­ning en genoegdoe­ning.

De Raad van Kerken in Neder­land meent dat het goed is dat beleid te verankeren, en het draag­vlak ervan te verbre­den, door een intentie­ver­kla­ring op te stellen over de kerk als veilige plek. Deze ver­kla­ring werd door alle lid kerken van de Raad en door enkele andere kerken ondertekend. Ze luidt:

De kerk hoort een veilige plek te zijn.

Ge­za­men­lijke ver­kla­ring van kerken in Neder­land

Kerken horen een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen en waar ze veilig zijn: jong en oud, gemeen­te­le­den/pa­ro­chi­anen en bezoekers, vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten.

Wij, chris­te­lijke kerken in Neder­land, erkennen dat die vei­lig­heid ook in onze kringen in het geding was en is, dat ze voort­du­rende aan­dacht en preventie vraagt. De kerken nemen de nodige maat­regelen.

We veroor­de­len alle vormen van grens­over­schrij­dend gedrag, waarbij in pas­to­rale of andere relaties mis­bruik wordt gemaakt van macht. Met name denken we aan seksueel mis­bruik en geweld, dat kwets­ba­re, veelal jonge mensen voor het leven kan tekenen. Dit onrecht tegen de mede­mens noemen wij zonde: het is kwaad in Gods ogen.

We weten ons ertoe ge­roe­pen in eigen kring derge­lijk mis­bruik tegen te gaan. Waar we het tegen­ko­men in pas­to­rale relaties nemen we passende maat­regelen. De slacht­of­fers ervan zeggen we onze be­trok­ken­heid toe.

We achten het, ook jegens hen, onze plicht er alles aan te doen dat de kerk wer­ke­lijk voor ieder een veilige plek is.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose