Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik

gepubliceerd: vrijdag, 10 mei 2019
foto: Arsacal.nl
Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik

Paus Fran­cis­cus heeft nieuwe ker­ke­lijke wet­ge­ving voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk doorge­voerd voor de be­han­de­ling van klachten van seksueel mis­bruik en kin­der­por­no­­gra­fie. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd don­der­dag 9 mei 2019 ge­pu­bli­ceerd.

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal in samen­wer­king met de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) de nieuwe richt­lij­nen bestu­de­ren en bekijken wat eventueel in de hui­dige rege­lingen dient te wor­den aan­ge­past.

De bis­schop­pen veroor­de­len seksueel mis­bruik, waar dit ook gepleegd wordt. Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evan­ge­lie van Christus uit te dragen, mag seksueel mis­bruik nooit ofte nimmer voor­ko­men. De Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor min­der­ja­rigen die – op welke manier dan ook – aan haar zorgen wor­den toe­ver­trouwd.

Bij klachten van seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen tegen nog levende personen die vallen onder de verant­woor­de­lijk­heid van een bis­schop of hogere overste wordt door deze onverwijld aangifte gedaan bij het Open­baar Ministerie en wor­den tegen de betrokken aan­ge­klaag­de adequate maat­regelen geno­men om herhaling te voor­ko­men.

Mgr. Hendriks heeft ook een uit­ge­breid bericht ge­pu­bli­ceerd op Arsacal.nl over het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’.

Meer in­for­ma­tie

  • Op de web­si­te rkkerk.nl is voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie in­for­ma­tie uit de laatste jaren verzameld in het ‘dossier mis­bruik’. Daar is onder meer de digitale versie van het Eind­rap­port van de com­mis­sie Deetman te down­loa­den en het Eind­ver­slag van de Stich­ting Beheer & Toezicht over haar werk­zaam­he­den (2011-2018).
  • De ‘Ver­kla­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie’ van 10 sep­tem­ber 2018 zet uiteen wat de R.-K. Kerk in Neder­land met klachten van seksueel mis­bruik door mede­wer­kers van de Kerk heeft gedaan dan wel momen­teel doet.

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose