Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor

gepubliceerd: dinsdag, 28 juni 2016
Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor

Vandaag, 28 juni 2016, publiceert de voormalige Commissie Deetman zijn slotmonitor. De slotmonitor overziet wat de R.-K. Kerkprovincie in Nederland de afgelopen vijf jaar deed om slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld tegen minderjarigen hulp, erkenning en genoegdoening te geven.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR zullen kennisnemen van de slotmonitor. De slotmonitor betreft een omgang met een pijnlijke geschiedenis en beschrijft een periode van vijf intensieve jaren van werken aan erkenning, genoegdoening en hulp. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR zullen samen over de slotmonitor spreken.

Cijfers

Het aantal slachtoffers dat hulp, erkenning en genoegdoening heeft gekregen, is ruim tweeduizend. Het betreft hier slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld. Naar de stand van zaken van 1 juni 2016 betreft het 1.297 (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten over seksueel misbruik, 144 klagers waarvan de klacht niet gegrond was verklaard maar in de slotactie erkend zijn, 420 klagers en melders over excessief geweld en minstens 369 klagers over seksueel misbruik met wie mediation- en schikkings­over­een­komsten zijn overeengekomen.

Van alle klachten heeft 98,4 procent op basis van de klachten­regeling, schikkingen en slotactie geleid tot erkenning van en genoegdoening voor het aangedane seksueel misbruik.

Algemene conclusie slotmonitor

De algemene conclusie van de slotmonitor is, dat de R.-K. Kerk zich ervan bewust is geworden dat erkenning, genoegdoening en hulpverlening jegens de slachtoffers ook een publieke functie heeft. De Commissie Deetman baseert zich in haar slotmonitor bij deze conclusie op wat de R.-K. Kerk heeft gedaan om het aangedane leed te erkennen en daarvoor genoegdoening en hulp aan te bieden. Ook nam de RKK ‘haar verant­woor­de­lijk­heid voor die klachten over seksueel misbruik die onvoldoende aannemelijk konden worden gemaakt. Die opdracht, waartoe breed is opgeroepen, ook door de Tweede Kamer, is uitgevoerd’, concludeert de Commissie Deetman.

De bood­schap van de Commissie Deetman aan de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) “is en blijft dat in het belang van de slachtoffers moet worden gehandeld. Nu, maar ook zolang het nodig blijft.” Volgens de voormalige onderzoeks­com­mis­sie is hulpverlening “een plicht en verant­woor­de­lijk­heid die blijft bestaan na en naast erkenning en genoegdoening.”

Aanbevelingen

De voormalige onderzoeks­com­mis­sie raadt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en KNR aan om over wat in de laatste jaren hier in Nederland is gedaan hun zuster­orga­ni­sa­ties in andere landen te informeren en deze rapportage ook be­schik­baar te stellen ‘aan de hoogste leidinggevenden in het Vaticaan en aan de generalaten van ordes en con­gre­ga­ties.

Ook beveelt de Commissie Deetman, zoals eerder, de R.-K. Kerk aan om ook de komende jaren in jaarverslagen verantwoording af te leggen over de behandeling van klachten, van verzoeken om compensatie, over hulp en onder­steuning en over de omgang met schrijnende gevallen.

Het is belangrijk, benadrukt Deetman, dat de R.-K. Kerk hulp blijft bieden en het contact blijft onderhouden met al diegenen die daartoe behoefte voelen. Dat is nodig om - wanneer de pijn zich weer doet voelen - te doen wat nodig is: slachtoffers helpen en onder­steunen. Deetman noemt het een morele plicht en verant­woor­de­lijk­heid van de R.-K. Kerk om het beschaamde vertrouwen te herstellen.

Het klemmend advies om te blijven doen wat nodig is, betekent ook een dringende aansporing aan de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR om dat gezamenlijk te doen, aldus de oud-commissievoorzitter.

Aangegeven wordt dat het goed zou zijn voor alle slachtoffers van seksueel misbruik en excessief geweld als één lijn zou worden getrokken waar het gaat om hulp, erkenning en genoegdoening.

Met betrekking tot geheimhoudingsbepalingen roept de slotmonitor op, dat geheimhoudingsbepalingen in over­een­kom­sten met slachtoffers niet langer voor deze slachtoffers moeten gelden. Op basis van onderzoek naar 354 over­een­kom­sten tussen slachtoffers van seksueel misbruik en vertegen­woor­digers van de RKK in Nederland stelt de slotmonitor vast dat er minstens 369 mediation- en schikkings­over­een­komsten zijn met slachtoffers. Hierbij gaat het in 18 gevallen om over­een­kom­sten met bisdommen (waarvan 6 met geheimhoudingsbepalingen) en in 351 gevallen om over­een­kom­sten met ordes en con­gre­ga­ties (waarvan in ieder geval 255 met geheimhoudingsbepalingen). Deetman constateert op basis van dit onderzoek een gebrek aan transparantie en dringt aan op een open omgang met deze over­een­kom­sten. Het onderzoek onder leiding van Deetman heeft feitelijk niet kunnen vaststellen dat hierbij sprake was van al dan niet bewust uitgeoefende dan wel gevoelde druk op slachtoffers om specifieke gevallen van seksueel misbruik buiten de openbaarheid te houden.

Jeugd- en pleegzorg

In breder verband zegt de slotmonitor: “De voormalige onderzoeks­com­mis­sie spreekt de hoop uit dat ook afgewezen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg, van wie klachten over seksueel misbruik onvoldoende aannemelijk konden worden gemaakt, een mogelijkheid krijgen voor erkenning en genoegdoening zoals de RKK die inmiddels kent.”

Downloaden van documenten

 • Slotmonitor
 • Persbericht 17a
  Oproep voormalige Commissie Deetman:
  Hef geheimhoudingsplicht in over­een­kom­sten op voor slachtoffers van seksueel misbruik RKK
 • Persbericht 17b
  Slotactie: alsnog erkenning en genoegdoening voor klagers met niet gegrond verklaarde klacht
 • Persbericht 17c
  Voormalige Commissie Deetman in slotmonitor:
  RK kerk in algemeen bewust van belang van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers van misbruik

Zie ook: www.onderzoekrk.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport SamsonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose