Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik

gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2012

Op 28 sep­tem­ber publi­ceerde de heer Deetman, voor­zit­ter van de voor­ma­lige Onder­zoeks­com­mis­sie naar seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, zijn eerste rapportage over de uit­voe­ring van de aanbevelingen van de voor­ma­lige onder­zoeks­com­mis­sie. Daarvoor werd de eerste open­ba­re jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten aan de heer Deetman aan­gereikt.

Open­ba­re verantwoor­ding

De jaar­lijkse open­ba­re rapportage geschiedt conform de aanbevelingen van de Onder­zoeks­com­mis­sie. (“Over de in­span­ningen om met slacht­of­fers en anderen laag­drem­pe­lig bij te dragen aan erken­ning, hulp, genoegdoe­ning en nazorg leggen bis­schop­pen en hogere oversten ge­za­men­lijk in een jaar­lijks ver­slag in het open­baar verantwoor­ding af.” Aanbevelingen, Eind­rap­port Onder­zoeks­com­mis­sie 1A.) Hij komt voort uit de aanbevelingen van de voor­ma­lige Onder­zoeks­com­mis­sie, en kan ook door de voor­ma­lige Onder­zoeks­com­mis­sie wor­den getoetst.

Rapportage van belang

Op verzoek van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) begeleidde de lan­de­lijke Contact­groep, die werd opgericht begin 2012, de eerste open­ba­re rapportage over seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen. Mgr. J. van den Hende is voor­zit­ter van de Contact­groep. Hij zegt: “Het is van belang dat middels monito­ring dui­de­lijk wordt hoe de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land het delicate probleem van het seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen aanpakt.”

Wat slacht­of­fers is over­ko­men en aan­ge­daan kan helaas niet meer ongedaan wor­den gemaakt, maar de Katho­lie­ke Kerk is zich ten volle bewust van haar verant­woor­de­lijk­heid om het aangedane leed te erkennen, genoegdoe­ning te bie­den en hulp te laten verlenen. Dit komt tot uitdruk­king in per­soon­lijke contacten met slacht­of­fers en ver­te­gen­woor­digende organi­sa­ties van slacht­of­fers, en in allerlei voor­zie­ningen die wor­den ingezet.

De eerste rapportage

De rapportage werd op 5 juni 2012 aan­ge­bo­den door de Contact­groep aan de heer Deetman en wordt nu op dezelfde dag als de monito­ring van de heer Deetman open­baar gemaakt. De rapportage van de bis­dom­men en de ordes en con­gre­ga­ties kan wor­den gedownload op de web­si­te van de Kerk­pro­vin­cie (www.rkkerk.nl) en de web­si­te van de KNR (www.knr.nl).

Voor de rapportage lever­den afzon­der­lijke bis­dom­men en hogere oversten de in­for­ma­tie aan. Daar­naast is in de rapportage in­for­ma­tie opgeno­men die lan­de­lijk beleid betreft. De periode die deze eerste jaar­rap­portage beslaat is maart 2010 - mei 2012.

Overige reacties

Een inhou­de­lijke reactie op de monito­ring van de heer Deetman volgt wanneer de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR hierover hebben kunnen spreken.

De stich­ting Beheer en Toezicht, die onder meer het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK aanstuurt, doet als onaf­han­ke­lijke in­stel­ling zelf­stan­dig ver­slag.

De lan­de­lijke Contact­groep is een aanspreek­punt namens de bis­dom­men en de ordes/con­gre­ga­ties voor mensen die als min­der­ja­rige slacht­of­fer wer­den van seksueel mis­bruik door een ver­te­gen­woor­diger van de Katho­lie­ke Kerk. De gesprekken van de Contact­groep komen niet in de plaats van eventuele gesprekken van bis­schop­pen en reli­gi­euzen met slacht­of­fers en slacht­of­fer­groepen. De Contact­groep werkt aanvullend en kan wor­den gezien als een vangnet voor slacht­of­fers en slacht­of­fer­groepen als stagnatie optreedt in processen van erken­ning en herstel.

Zie voor de diverse betrokken in­stel­lingen het over­zicht van betrokken instanties, dat werd opgeno­men in de eerste jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten.

 

Voor­woord door mgr. Van den Hende

“We staan open voor kri­tiek en ver­be­te­ringen die nodig zijn. We denken niet licht over hetgeen door mis­bruik in men­sen­le­vens is gebeurd.” Dit schrijft mgr. Van den Hende in het voor­woord bij de eerste jaar­rap­portage van de bis­schop­pen en hogere oversten.

Oprechte zorg en zorg­vul­dige pro­ce­dures

Mgr. Van den Hende is voor­zit­ter van de lan­de­lijke Contact­groep, die werd ingericht door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR). Op verzoek van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR coördi­neerde de Contact­groep de totstandko­ming van de jaar­rap­portage inzake seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. De jaar­lijkse rapportage van de bis­schop­pen en hogere oversten beoogt goed zicht te geven op de oprechte zorg van de Kerk voor slacht­of­fers en op de zorg­vul­dig­heid in pro­ce­dures van erken­ning en genoegdoe­ning.

Seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen

“Het zijn moei­lijke tij­den voor ie­der­een die te maken heeft met het seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen. Dit rea­li­seer­den we ons opnieuw heel sterk bij de pre­sen­ta­tie van het Eind­rap­port van de Onder­zoeks­com­mis­sie door de heer Deetman. Aller­eerst voor slacht­of­fers, bij wie boos­heid en verdriet sterk naar boven komen, soms na vele jaren te hebben gezwegen. Elke keer dat na maart 2010 nieuwe feiten rond mis­bruik bekend wer­den, wer­den mensen die door het mis­bruik waren bescha­digd gekwetst. En telkens ook als er zaken niet goed gaan in processen om te komen tot herstel en genoegdoe­ning, doen oude won­den pijn, wordt gene­zing bemoei­lijkt,” schrijft de bis­schop in zijn voor­woord bij de rapportage.

Recht doen aan slacht­of­fers

We moeten onder ogen zien wat mensen van de Kerk kin­de­ren hebben aan­ge­daan, aldus de bis­schop, die ook ingaat op de opdracht die mede­wer­kers van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk hebben. “De heer Deetman typeerde de werk­zaam­he­den van de Onder­zoeks­com­mis­sie tij­dens de pers­pre­sen­ta­tie van het eind­rap­port op 16 de­cem­ber 2011 als ‘triest en frustrerend werk, omdat de feiten niet ongedaan kunnen wor­den gemaakt.’ Deze emotie zien we ook bij onze mede­wer­kers, die de zorg voor kin­de­ren en slacht­of­fers van mis­bruik oprecht zijn toe­ge­daan. […] De trieste constate­ring dat de feiten niet ongedaan kunnen wor­den gemaakt, tekent alle ver­be­te­ringen die we in onze organi­sa­tie door­voer­den en zullen door­voeren. Maar ik hoop dat dit ons niet ont­moe­digt om steeds het goede te doen met het oog op de slacht­of­fers, en steeds het goede te blijven kiezen om zo goed moge­lijk recht te doen aan slacht­of­fers.”Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose