Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Berichtgeving over misbruik door pater S.

gepubliceerd: woensdag, 15 augustus 2012

In diverse media is de afgelopen dagen ge­pu­bli­ceerd over pater S. in ver­band met mis­bruik van min­der­ja­rige(n). Som­mi­ge in­for­ma­tie bleek correct, andere volstrekt niet. Het lijkt ons opportuun u inzicht te geven in wat het bisdom van deze zaak weet.

Tot voor enkele maan­den was deze geheel onbekend. In 2011 kwam voor het eerst een mel­ding binnen, die in 2012 in een klacht werd omgezet, en nu bij de klachten­com­mis­sie in onder­zoek is. Het bleek te gaan om een geval van ontucht door pater S. met een meisje van omstreeks tien jaar, gepleegd rond 1980, waarvoor hij in 1985 ver­oor­deeld was tot een voor­waar­de­lijke straf.

Opmer­ke­lijk is dat over deze zaak in het archief van het bisdom niets is te vin­den. Ook de com­mis­sie Deetman is na intensief onder­zoek van mel­dingen en archieven deze zaak niet op het spoor geko­men. Het Noordhollands Dagblad gaf aan ook in de eigen archieven over deze zaak, die toch voor de rechter geweest is, niets te kunnen vin­den. Het bisdom heeft alleen kunnen con­sta­te­ren dat noch justitie, noch politie in die tijd de Overste van de pater of de Bis­schop heeft geïn­for­meerd. Ook hebben recht­bank­ver­slaggevers hierover in die tijd niet bericht. Wel moet het bekend geweest zijn bij de toen­ma­lige pastoor van pater S., en wellicht bij anderen, die er evenwel voor hebben gekozen het bisdom niet te in­for­meren. Twee ver­volgbenoe­mingen van pater S. in 1983 en 1987 zijn op voor­dracht van het kerk­bestuur door de toen­ma­lige bis­schop­pen beves­tigd, waarbij uit niets enige kennis van deze zaak blijkt.

Recente­lijk is één nieuwe mel­ding (waaruit geen klacht is gemaakt) binnenge­ko­men, die ook rond 1980 zou hebben gespeeld. Tot zover reikt de in­for­ma­tie van het bisdom. Met name het Haar­lems Dagblad zegt van een twaalftal gevallen te weten. Op grond van een anonieme mel­ding bericht het dat pater S. in 1996/ 1997 in de ka­the­draal zou hebben gewerkt en aldaar mis­bruik zou hebben gepleegd. Dit bleek volle­dig uit de lucht gegrepen, en is inmiddels door de krant gerectifi­ceerd. Het publiceren van anonieme beschul­digingen, zon­der onder­zoek en zon­der navraag, kan ethisch en juri­disch eigen­lijk niet en stelt ons voor grote problemen. We wor­den gecon­fron­teerd met allerlei emoties zon­der daar pro­ce­dureel of pas­to­raal iets mee te kunnen. Nogmaals roepen wij slacht­of­fers met klem op zich bij de klachten­com­mis­sie, de con­gre­ga­tie of het bisdom te mel­den. Elke serieuze klacht zal met alle discretie en empathie wor­den behandeld, en alle nood­za­ke­lijke maat­regelen zullen wor­den geno­men.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose