Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seksueel misbruik: Wat doet de Kerk?

gepubliceerd: vrijdag, 22 juni 2012

Het is alge­meen bekend dat de katho­lie­ke Kerk een onder­zoek heeft laten ver­rich­ten naar het seksueel mis­bruik binnen de in­stel­lingen van de Kerk over de periode van 1945-2010, nadat daarover steeds meer klachten en berichten naar buiten kwamen.

Het onder­zoeks­rap­port van de “com­mis­sie Deetman” werd in de­cem­ber 2011 bekend gemaakt. Intussen hebben de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), mede op wens van de Tweede Kamer, tot een aanvullend ver­volg­on­der­zoek besloten met name naar mishan­de­ling en mis­bruik van meisjes (april 2012). De Rooms Katho­lie­ke Kerk was daar­mee de eerste organi­sa­tie in Neder­land die een derge­lijk breed onder­zoek naar het mis­bruik in de eigen gele­de­ren heeft laten doen.

Uit het onder­zoek van de com­mis­sie Deetman, de uitgelekte re­sul­taten en de voort­gangs­be­richten van de com­mis­sie Samson en (andere) weten­schap­pe­lijke onder­zoeken wordt dui­de­lijk dat zowel mishan­de­ling in het alge­meen als seksueel mis­bruik in het bij­zon­der veel meer verspreid zijn dan lang werd aan­ge­no­men. Het rapport van de com­mis­sie Deetman komt op een percentage van 9,7% van de Neder­lan­ders van veer­tig jaar en ouder die voor het acht­tien­de jaar onvrijwillig seksueel bena­derd zijn, zon­der mis­bruik in de familie­kring mee te rekenen. Het gaat in ieder geval om een breed en erns­tig probleem. Er moet dus beslist nog ver­der onder­zoek wor­den gedaan naar de oor­zaken van mis­bruik en de factoren die daarbij een rol spelen.

Als ver­volg op het onder­zoek van de com­mis­sie Deetman is een aantal maat­regelen geno­men door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, de reli­gi­euzen en de afzon­der­lijke bis­dom­men. Hier­on­der noemen we de be­lang­rijk­ste:

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam heeft een drietal voort­gangs­be­richten gegeven  in de vorm van een brief aan de gelo­vi­gen van het bisdom. Op de web­si­te van het bisdom vindt in­for­ma­tie-voor­zie­ning plaats in een “dossier mis­bruik”. Binnen het bisdom is een com­mis­sie opgericht om slacht­of­fers bij te staan. Deze com­mis­sie wordt geleid door kanselier Eric Fennis. De bis­schop en de hulp­bis­schop hebben gesprekken met slacht­of­fers die dat wensen en de hulp­bis­schop en de kanselier geven op verzoek in­for­ma­tie-avon­den met name in pa­ro­chies.

Na een tussen-rapportage van de com­mis­sie Deetman, hebben de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de hogere oversten van de reli­gi­euzen de com­mis­sie Bandell inge­steld die op 24 juni 2011 heeft geadviseerd tot de oprich­ting van de de onaf­han­ke­lijke Stich­ting Beheer & Toezicht inzake seksueel mis­bruik in de RK Kerk. Deze Organi­sa­tie is in sep­tem­ber 2011 van start gegaan. Binnen dit kader is een Meld­punt ingericht waar klachten kunnen wor­den neer­ge­legd, een Platform Hulp­ver­le­ning staat slacht­of­fers bij (ongeveer 10% van de kla­gers doet daarop een beroep), een Klachten­com­mis­sie behandelt concrete klachten die wor­den inge­diend en een Compen­sa­tie­com­mis­sie stelt een vergoe­ding vast. Deze Stich­ting is welis­waar inge­steld door Bis­schop­pen en reli­gi­euzen maar werkt onaf­han­ke­lijk van hen. Op de web­si­te www.meld­punt­mis­bruikrkk.nl is hierover alle in­for­ma­tie te lezen. Daar is ook te vin­den hoeveel klachten zijn behandeld en de uit­spra­ken van de klachten­com­mis­sie wor­den er geanoni­miseerd weerge­ge­ven.

In januari 2012 besloten de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR tot de in­stel­ling van een Contact­groep, waar­van mgr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, de voor­zit­ter is. De com­mis­sie houdt (aanvullend) contact met in­di­vi­duele kla­gers/slacht­of­fers en vooral met slacht­of­fer­groepen om te zien waar zich moge­lijk knel­pun­ten bevin­den en hoe de hulp­ver­le­ning aan slacht­of­fers kan wor­den bevor­derd. Op de web­si­te www.rkkerk.nl wor­den berichten geplaatst over de werk­zaam­he­den van de contact­groep. Deze contact­groep ver­zorgt ook de ver­volg-rapportage over de uit­voe­ring van de aanbevelingen van de com­mis­sie Deetman.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voorts een Com­mis­sie Gedrags­co­de inge­steld, wederom in samen­wer­king met de KNR. Deze com­mis­sie bestaat uit bis­schop­pen en reli­gi­euzen die op basis van inter­na­tio­naal aanvaarde normen en gedrags­co­des de do­cu­menten voor­be­rei­den waarin het beleid wordt neer­ge­legd om in de toe­komst seksueel en ander mis­bruik zo veel moge­lijk te voor­ko­men en adequaat te bestraffen.

In voor­be­rei­ding is een do­cu­ment met Basisnormen, die vastleggen hoe de bis­schop­pen met klachten van seksueel mis­bruik zullen omgaan. Deze normen wor­den ter goed­keu­ring aan Rome voor­ge­legd en daarna ge­pu­bli­ceerd. Voor alle Neder­landse bis­dom­men wordt tevens een nieuwe uniforme Gedrags­co­de voor­be­reid. Bestaande gedrags­co­des zijn daartoe aan­ge­vuld en getoetst aan natio­naal en inter­na­tio­naal aanvaarde stan­daards.

Voor de pries­ter­oplei­dingen en andere oplei­dingen wor­den even­eens uniforme toela­tings­pro­ce­du­res voor­be­reid door de rectoren van de oplei­dingen en ook zal wor­den bezien welke eisen ten aanzien van persoons­vor­ming en voorko­ming van mis­bruik moeten wor­den gesteld aan de oplei­ding. Binnen de voort­ge­zette vor­ming van de nieuwe pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten zal hieraan even­eens aan­dacht moeten wor­den besteed (hetgeen overigens in het alge­meen al wordt gedaan).

Voor wat betreft de aan­stel­ling en zen­ding van personen die binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk werk­zaam zijn, hebben de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR in 2005 een Protocol opge­steld inzake het navragen van antece­denten van kan­di­da­ten. Dit protocol is van kracht en voldoet goed. Vast­ge­steld wordt tevens een uniforme pro­ce­dure die zal wor­den gevolgd wanneer beroeps­krachten wor­den aan­ge­steld of vrij­wil­li­gers wor­den aan­ge­no­men die omgaan met kwets­ba­re groepen of met finan­ciën. Daar­naast zal wor­den vast­ge­steld voor welke cate­go­rieën van personen een Ver­kla­ring omtrent Gedrag moet wor­den geëist. Deze maat­regelen zijn in een vergevor­derd stadium van voor­be­rei­ding.

Voor de bestraf­fing van grens­over­schrij­dend gedrag wordt met goed­keu­ring van Rome een lan­de­lijke ker­ke­lijke straf­recht­bank van eerste en tweede instantie inge­steld. De straffen die deze recht­banken opleggen betreffen het uit­oefe­nen van het pries­ter­schap en andere ker­ke­lijke bevoegd­he­den en laten pro­ce­dures voor civiele recht­banken onverlet; straf­klach­ten voor een ‘gewone’ recht­bank blijven dus onvermin­derd moge­lijk.

Op de eerste plaats staan de aan­dacht voor de slacht­of­fers en de erken­ning van wat hun is aan­ge­daan, opdat er hopen­lijk ook een stukje inner­lijke gene­zing voor hen moge­lijk zal wor­den. Daar­naast is preventie een be­lang­rijk aan­dachts­veld, opdat we erns­tige misdra­gingen als waar­van hier is, in de toe­komst zoveel moge­lijk kunnen voor­ko­men.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose