Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vervolg van de aanpak van het seksueel misbruik

Brief van 15 juni 2012

gepubliceerd: vrijdag, 22 juni 2012

Aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers en cate­chisten alsmede de besturen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hoog-/Zeer-/Weleer­waarde heren, Dames en Heren,

Al sinds het ver­schij­nen van het rapport van de Com­mis­sie Deetman wordt er ge­spro­ken over het ver­volg van de aanpak van het seksueel mis­bruik. In alle gremia van het bisdom, maar ook bij ont­moe­tingen met regio’s en bezoeken aan pa­ro­chies is dit telkens mede on­der­werp van gesprek.

Wij merken dat dit zeer ge­waar­deerd wordt en ieder zich betrokken wenst bij dit zo pijn­lijke on­der­werp. Ondanks alle pogingen om de com­mu­ni­ca­tie over deze kwestie zo optimaal moge­lijk te ver­zorgen, wordt terecht opgemerkt dat men in de pa­ro­chies niet alle in­for­ma­tie meekrijgt. Vandaar dat vaak de vraag wordt gesteld wat de Kerk momen­teel aan het seksueel mis­bruik doet.

Bijgaand treft u daarom een over­zicht van de maat­regelen die inmiddels lan­de­lijk en binnen het bisdom geno­men zijn, of bin­nen­kort wor­den inge­voerd. Wellicht is het voor u moge­lijk de pa­ro­chi­anen middels het pa­ro­chie­blad hierover te in­for­meren, of te ver­wij­zen naar de web­si­te van het bisdom waar alle actuele in­for­ma­tie op staat.

Als er binnen uw pa­ro­chie of regio behoefte is aan in­for­ma­tie­avon­den, dan zijn de Hulp­bis­schop en ondergetekende graag bereidt deze avon­den te ver­zorgen. Waar nodig wil de Com­mis­sie van ons bisdom daarbij adviseren en meehelpen voor­be­rei­den. Mochten wij op andere momenten u van dienst kunnen zijn, dan hopen wij dat u ons weet te vin­den.

Mede namens de Hulp­bis­schop en met harte­lijke groet,

Drs. E.H.A. Fennis, diaken
KanselierGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose