Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nederlandse synthesedocumenten naar Rome

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024
Mgr. Hoogenboom tijdens de vergadering van de bisschoppensynode in 2023
Mgr. Hoogenboom tijdens de vergadering van de bisschoppensynode in 2023

De Neder­landse bis­schop­pen hebben woens­dag 15 mei in samen­spraak met de Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit vier samen­vat­tingen van ver­slagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Neder­landse bis­dom­men, reli­gi­euzen, katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en katho­lie­ke leken­be­we­gingen.

Vanuit de ver­ga­de­ring van de zes­tien­de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2023 kwam een aantal punten naar voren, om in de Kerk ver­der over na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan. De bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd werd gevraagd om in mei 2024 aan het synode­secre­ta­riaat te rappor­te­ren over de vruchten van dit synodaal proces in de plaat­se­lijke Kerken. Alle ver­slagen samen vormen input voor het werk­do­cu­ment voor de tweede sessie van de bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2024 te Rome zal plaats­vin­den.

Vanuit de Lande­lijke Werk­groep

De Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit in Neder­land gaf ter bespre­king voor alle gespreks­bij­een­komsten vier thema’s mee: ver­die­ping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn, vor­ming in een missio­naire Kerk, deelname aan een verwel­ko­mende Kerk, vrouwen in het leven en de zen­ding van de Kerk.

De vier syntheses laten zien dat in het alge­meen de gespreks­deel­ne­mers zich zeer betrokken voelen bij hun kerk­ge­meen­schap en bij de toe­komst ervan. Een aantal van hen gaf na­druk­ke­lijk aan de verbin­dende wer­king van de synodale gesprekken te ervaren. De gesprekken gaven hen ver­trouwen, in de kracht van Gods Geest, dat de weg naar de toe­komst samen gegaan kan wor­den.

Downloads


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose