Bisdom Haarlem-Amsterdam


Stille Omgang

Zaterdag 16 maart - Centrum Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2024
foto: Wim Koopman
Stille Omgang

Tijdens deze Veer­tig­da­gen­tijd zal weer de Stille Omgang wor­den gelopen door het Centrum van Am­ster­dam. In de nacht van zater­dag 16 op zon­dag 17 maart zullen weer duizen­den gelo­vi­gen naar onze hoofd­stad reizen, het Mirakel van Am­ster­dam eren en bid­den voor hun intenties.

Mirakel­stad

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalifi­ca­tie aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze ver­ering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Jubeljaar 2025

Gebeds­in­ten­tie 2024

De gebeds­in­ten­tie voor 2024 is “Pelgrims van hoop, bid­dend voor vrede” en sluit aan op het gebeds­jaar voor­af­gaand aan het Jubel­jaar 2025.

Paus Fran­cis­cus heeft 2025 opge­roe­pen als een Heilig Jaar of Jubel­jaar met het inter­na­tio­nale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelo­vi­ge gevraagd om voor­af­gaand aan dit Jubel­jaar een jaar van gebed te hou­den. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.

Zustergezel­schappen

Vanuit het gehele land or­ga­ni­se­ren de Zustergezel­schappen een ge­za­men­lijke reis naar de Stille Omgang. Zij gaan als groep op pad en vieren ook als groep de H.Mis. Daarna lopen ze de Stille Omgang en reizen ver­vol­gens als groep weer terug. Op de web­si­te van de Stille Omgang vindt u een lijst met alle Zustergezel­schappen.

Stille Omgang - Jongerenprogramma

Jon­ge­ren­pro­gramma

Elk jaar is er een speciale vie­ring voor de jon­gere deel­ne­mers aan de Stille Omgang. Zij or­ga­ni­se­ren zelf een pro­gram­ma en een aan­slui­tende kerk­dienst en lopen daarna de Stille Omgang. Jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den voor de locatie Papegaai (Jozef­kerk). Op de jon­ge­ren­pa­gina tref je meer in­for­ma­tie aan en kan je je in­schrij­ven.

In­di­vi­duele pelgrims

U kunt zich ook aanmel­den als in­di­vi­duele deel­ne­mer aan de Stille Omgang. In februari wor­den de de­fi­ni­tieve tij­den en locaties vast­ge­steld en krijgt u per e-mail bericht. U kunt kiezen uit een H. Mis op twee locaties op ver­schil­lende tijdstippen. Aan­slui­tend loopt u de Stille Omgang met de aanwe­zigen.

Route

Video

In 2020 is een boeiende video gemaakt over het Mirakel van Am­ster­dam.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose