Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aartshertog bezoekt Heilige Stede

gepubliceerd: maandag, 19 maart 2012

Het was een bij­zon­dere Stille Omgang, dit jaar. Niet die van zater­dag­nacht, waar duizen­den mensen in her­in­ne­ring aan het Mirakel kwamen bid­den voor hun per­soon­lijke intenties en die van de Kerk. Na­tuur­lijk was en is die ook wel bij­zon­der, want nog altijd uniek in de wereld en een bijna anachronis­tisch blijk van Godsver­trouwen in een cultuur die een afgron­de­lijke zelfverant­woor­de­lijk­heid, zelfred­zaam­heid en zelfbeschik­king propa­geert.

Aartshertog bezoekt Heilige Stede (foto: Erik van den Boom)Maar zeker die Omgang van drie dagen daarvoor, op 15 maart, het Hoog­feest van het Mirakel, zoals het in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gevierd wordt.

Veel van zijn faam ontleent Am­ster­dam aan het feit dat het vijf eeuwen gele­den werd beguns­tigd met het privilege, de keizers­kroon te mogen dragen, een soort van uitzon­der­lijk keurmerk. De stad had het te danken aan keizer Maxi­mi­liaan von Habs­burg ,die zijn bede tot Christus in het Mirakel van Am­ster­dam verhoord zag en daarop deze gunst verleende.

Afgelopen woens­dag was het hui­dige hoofd van de Habs­burg-dynastie, aarts­her­tog Karl von Habs­burg, in Am­ster­dam. Op uit­no­di­ging van mgr. Punt bezocht de klein­zoon van Oos­ten­rijks laatste keizer Am­ster­dam – waar hij voor zijn werk regel­ma­tig komt – ditmaal met andere ogen. De bis­schop, vergezeld van hulp­bis­schop mgr. Hendriks, emeritus-hulp­bis­schop mgr. Van Burg­ste­den SSS wiens Con­gre­ga­tie van de sacra­men­tijnen momen­teel verant­woor­de­lijk is voor de devotie rond het Aller­hei­ligste in de Am­ster­damse bin­nen­stad, ont­ving de aarts­her­tog in het klooster van de Sacra­men­tijnen, gelegen aan de Nieuwe­zijds en het Begijnhof. De Pastores van de Bin­nen­stad had­den zich daar verzameld, evenals (oud-)be­stuurs­le­den van het Gezel­schap dat jaar­lijks de befaamde pro­ces­sie or­ga­ni­seert. Er was een kort Lof en ver­vol­gens toog men naar buiten, opgewacht door talrijke ver­te­gen­woor­digers van de media.

De aarts­her­tog toonde zich onder de indruk en verheugd over de nog altijd in het Am­ster­damse bewust­zijn levende band met zijn familie, die onder meer tot uitdruk­king komt in de gevelsteen boven het Zuiderpor­taal van de Oude Kerk. Pijn­lijk was de klassieke rondgang rond de Heilige Stede, waar­van de grote bede­vaart­kerk nog in 1908 werd afgebroken en ver­vangen door de kleinere her­vormde kerk die thans in gebruik is als spookhuis.

De aarts­her­tog vierde aan het einde van zijn bezoek de Eucha­ris­tie met mgr. Punt. Hij ver­telde dat hij graag in 2013 zou terug­ko­men om zelf, moge­lijk vergezeld van fami­lie­le­den, de Omgang te lopen.

(foto’s Erik van den Boom)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose