Bisdom Haarlem-Amsterdam


Stille Omgang 2021 alleen online

Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart

gepubliceerd: zaterdag, 6 februari 2021

Het gezel­schap van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier kan wor­den geor­ga­ni­seerd. Er wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring en een video van de route.

Stille Omgang alleen online

Het Gezel­schap van de Stille Omgang zal de Stille Omgang alleen online or­ga­ni­se­ren. We verzoeken de Zustergezel­schappen dan ook om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Er kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op eigen ini­tia­tief deel­ne­mers de route lopen, maar zon­der onze super­vi­sie en organi­sa­tie. Dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang zal een speciale mis or­ga­ni­se­ren in Am­ster­dam die online te volgen is. U krijgt hier te zijner tijd een nader bericht over met een link naar het YouTube-kanaal. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

Bedroefd maar in Christus verbon­den

Het moge dui­de­lijk zijn dat we onge­loof­lijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Am­ster­dam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de moge­lijk­he­den, in­di­vi­duen of paren de route in gebed zullen lopen. Zo hou­den we de traditie in ere. Voor u hopen we middels de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.

Meer in­for­ma­tie

 

Oud-voor­zit­ter Maarten Elsen­burg overle­den

Maan­dag 25 januari 2021 is Maarten Elsen­burg, oud-voor­zit­ter van Het Gezel­schap van de Stille Omgang, in het bij­zijn van zijn familie overle­den. Op de web­si­te van het gezel­schap staat een korte In Memoriam:

In november 2011 ontving Maarten Elsenburg nog de pauselijke onderscheiding ‘Commandeur Gregoriusorde’
In no­vem­ber 2011 ont­ving Maarten Elsen­burg nog de pau­se­lijke onder­schei­ding ‘Commandeur Gregoriusorde’ uit han­den van Mgr. Punt

“Voor velen van u was Maarten jarenlang het gezicht, aanspreek­punt en inspi­ra­tor van de organi­sa­tie rondom de Stille Omgang. Als een ware pater familias was hij oprecht betrokken bij alle lokale Zustergezel­schappen en hield hij de familie bij elkaar. Maarten, die in 1974 bestuurslid werd en in 1982 voor­zit­ter, is na zijn terug­tre­den als voor­zit­ter in 2010 met hart en ziel verbon­den ge­ble­ven aan zijn dier­baar ‘kind’, de Stille Omgang. Zijn ver­diensten voor Kerk en samen­le­ving zijn groot en een in­spi­ra­tie voor ons als be­stuurs­le­den. Tijdens onze bestuurs­ver­ga­de­ring op 26 januari jl. hebben wij Maarten her­dacht en voor hem en zijn familie gebe­den.”


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose