Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mirakel van Amsterdam

Zaterdag 18 maart - Stille Omgang

gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2023

Stille Omgang Amsterdam

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” - dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 wordt gelopen. Op don­der­dag 16 maart wordt voor de vierde maal de ‘Elsen­burg­le­zing’ geor­ga­ni­seerd met deze keer als sprekers Paul van Geest en Maurice Essers.

Intentie

De intentie is gekozen naar aan­lei­ding van het Johannese­van­ge­lie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neer­ge­daald (Joh. 6,48-51). Ook ver­wijst het naar onderstaand gedicht van Titus Brandsma die in gevangen­schap Christus beter leert kennen. Hij leert ons als marte­laar te ‘getuigen’ en daarin vol te hou­den.

O, Jezus , als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lij­densmoed, Och alle lij­den is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet.
Maar ’t alleruit­ver­ko­renst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen.
En laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bij­zijn maakt mij alle goed.

Pro­gram­ma 2023

De Stille Omgang zal dit jaar weer in de tra­di­tio­nele vorm geor­ga­ni­seerd wor­den. Er wor­den vanuit het land door diverse ‘Zustergezel­schappen’ bus­reizen geor­ga­ni­seerd. Als u wilt meereizen, kunt u dat via het aanmeld­for­mu­lier aan­ge­ven.

 • De Stille Omgang start en ein­digt op het Spui in Am­ster­dam.
 • Als sanitaire voor­zie­ning zullen we voor de deel­ne­mers een toilet­wa­gen op het Spui neer­zet­ten.
 • Na het lopen van de Stille Omgang, kunt u in de Lutherse kerk een (warm) drankje drinken en er zijn broodjes. Hier kunt u wachten tot de bus op het Rokin klaar staat.
 • Het centrum van Am­ster­dam is momen­teel moei­lijk bereik­baar door grootschalige werk­zaam­he­den (ver­van­ging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofd­rou­tes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht dit jaar onbereik­baar.
 • Voor de mensen die niet naar Am­ster­dam kunnen reizen, zal de H. Mis in de Nicolaas­basi­liek via live­stream be­schik­baar zijn, zodat u in de eigen omge­ving de traditie kunt voort­zet­ten en lokaal kan omgaan.
 • De jon­ge­ren zullen in de Heilige Jozef­kerk (Papagaai) wor­den uit­ge­no­digd en vóór de H. Mis is er een jon­ge­ren­pro­gramma vanaf 20.45 uur.

Stille Omgang

Stille OmgangAm­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalifi­ca­tie aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze ver­ering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de negen­tien­de eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Eucha­ris­tie­vie­ringen

In de volgende kerken zullen Eucha­ris­tie­vie­ringen zijn voor de pelgrims. De pelgrims­groepen wor­den in overleg inge­deeld. Het meest actuele over­zicht vindt u hier.

 • De H. Nicolaas aan de Prins Hendrik­kade
 • De Begijnhof­ka­pel (Spui)
 • De Krijt­berg (Singel)
 • De Heilige Jozef­kerk (Kalver­straat)
 • De Obrecht­kerk (Jacob Obrecht­straat)

Elsen­burg­le­zing

Op don­der­dag 16 maart wordt voor de vierde maal de Elsen­burg­le­zing gehou­den, na drie jaren waarin de beper­kingen door Covid ons dusdanig beperkten om deze bij­een­komst te or­ga­ni­se­ren. Dit jaar is de spreker Paul van Geest die zal ingaan op onze Jaar­in­ten­tie: Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen.

Als tweede spreker zal ons bestuurslid Maurice Essers ver­tellen over de Stille Omgang in de tijd van Titus Brandsma. Een his­to­risch per­spec­tief over de nu Heilig verklaarde gees­te­lij­ke Brandsma die als in­spi­ra­tie diende voor onze jaar­in­ten­tie.

De Elsen­burg­le­zing wordt geor­ga­ni­seerd door het bestuur van de Stille Omgang. Jaar­lijks nodigen wij be­stuurs­le­den van Stich­tingen van katho­lie­ke charitasin­stel­lingen, ver­te­gen­woor­digers van Katho­lie­ke onder­wijsin­stel­lingen en be­stuur­ders van andere organi­sa­ties die het Katho­lie­ke erf­goed levend hou­den, uit om elkaar te ont­moe­ten en te verbin­den. De lezing wordt vooraf­ge­gaan door een H. Mis en een een­vou­dige maal­tijd van soep & broodjes.

Mocht u in­te­res­se hebben dan kunt u contact opnemen via info@stille-omgang.nl

Occo Codex

Muziek bij het Mirakel - Occo CodexIn het voor­jaar van 2023 geeft Collegium Musicum Am­ster­dam twee concerten rondom de Occo Codex en het Mirakel van Am­ster­dam. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Am­ster­damse koopman Pompeius Occo, die dit manu­script rond 1530 liet vervaar­digen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de ‘Kapel ter Heilige Stede’, gesticht ter her­in­ne­ring aan het Mirakel van het Heilig Sacra­ment te Am­ster­dam.

De uit­voe­ringen zijn op:

 • Zater­dag 18 maart 2023 - Begijnhof; in Engelse Kerk: 19.00 Eucha­ris­tie. Collegium Musicum Am­ster­dam zingt uit Occo Codex )
 • Zondag 19 maart 2023 - 15:30 H. Jozef­kerk (De Papegaai) Kalver­straat 58, Am­ster­dam
 • Zater­dag­avond 15 april in Heilig Land­stich­ting bij Nijmegen

Mirakelweek

In de week van 15 t/m 18 maart zijn er op het Begijnhof allerlei vie­rin­gen in het kader van het Mirakel - het Heilig Sacra­ment. Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den op de web­si­te:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose