Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk

Synodebijeenkomst in het bisdom ter voorbereiding op ‘Praag’

gepubliceerd: zondag, 5 februari 2023
foto: Julius Silver
Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk

Van 5 tot 12 februari is de Europese synode­bij­een­komst in Praag. Vanuit ieder land nemen vier gedele­geer­den ter plaatse deel en 20 via Zoom. Ter voor­be­rei­ding op deze bij­een­komst is een Werk­do­cu­ment ge­schre­ven waarin de erva­ringen en aan­dachts­pun­ten uit het eerste synode-jaar uit de hele wereld verzameld zijn.

Dio­ce­sane bij­een­komst op 26 januari

Op don­der­dag 26 januari kwamen in ons bisdom ver­te­gen­woor­digers vanuit de Pries­ter­raad, de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad, uit mi­gran­ten­paro­chies, drugs­pas­to­raat en ge­van­ge­nis­pas­to­raat samen met de leden van de synode­com­mis­sie, om dit Werk­do­cu­ment te bespreken.

Welke intuïties uit het do­cu­ment komen overeen met de erva­ringen in ons bisdom en welke erva­ringen zijn nieuw voor ons of verhel­de­rend? Welke span­ningen en welke vragen of kwesties zijn be­lang­rijk en zou­den in het ver­volg van de synode aan bod moeten komen? Welke priori­teiten en te­rug­ke­rende thema’s en oproepen zijn van belang voor de synode­ver­ga­de­ring in ok­to­ber 2023 in Rome.

Het do­cu­ment gebruikt het beeld van de tent. Dat spreekt tot de ver­beel­ding, omdat de kerk op ons continent in balling­schap is, in de verdruk­king. De tent kan zich ver­plaatsen, met de mensen die erin zijn en met de ta­ber­na­kel, het heilige der heiligen. Dat geeft hoop. De tent is het teken dat God met zijn volk meetrekt. Als de tentpinnen bre­der wor­den gezet, kunnen meer mensen erin opgeno­men wor­den. Het beeld van de tent vraagt ook om be­zin­ning op en begrip van het fun­dament, op de rol van het heilige.

Vanuit deze vraag komen een aantal thema’s naar voren die van belang zijn voor het ver­volg van de synode: de afstand tussen clerus en leken, de voor­keursoptie voor de jon­ge­ren, en de vor­ming om een synodale, dat is een luis­te­rende kerk, te zijn. Hoe kunnen wij door te luis­te­ren tot een­heid komen.

Een centraal thema op deze avond was de inclusivi­teit en de communio in de kerk. Deze wer­den door ieder aan de orde gesteld, ook vanuit de mi­gran­ten­ge­meen­schappen en vanuit het cate­go­riaal pas­to­raat. Hoe kunnen ge­van­ge­nen, verslaaf­den, mi­gran­ten en anderen die aan de kant staan, wor­den tot tocht­ge­noten naar wie geluisterd wordt. Niet lan­ger mensen voor wie wij iets doen, maar met wie we samen kerk zijn.

Gedetineer­den zijn ook de Kerk

“Gedetineer­den zijn ook de Kerk. Er moet niet voor hen gebe­den wor­den, zij zijn de bid­dende kerk. Het draait bij de gedetineer­den veel meer om de communio dan om de eucha­ris­tie of de sacra­menten, al is het maar omdat er geen pries­ters be­schik­baar zijn en er dus alleen gebeds­vie­ringen wor­den gehou­den. Desondanks is er veel erva­ring van sacrali­teit. Dat komt voort uit het geloof en het meedoen van de ge­meen­te. De ge­van­ge­nispastor ziet dat de kerk in de marge een hele sterke kerk is, waarin heel veel behoefte is aan het kerk-zijn. Oecumene is bij ge­van­ge­nis­pas­to­raat be­lang­rijk; gedetineer­den kunnen hun kerk niet kiezen. Ie­der­een wordt bij elkaar geworpen. Ie­der­een moet zich voegen naar wat er gebo­den wordt. Dat is nooit een probleem. In die zin zijn de gedetineer­den een voor­beel­dige kerk.”

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveauBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose