Bisdom Haarlem-Amsterdam


200 Deelnemers synodevergadering Praag

Van 5 t/m 11 februari

gepubliceerd: vrijdag, 3 februari 2023

Vanaf 5 tot en met 11 februari vindt in Praag de ver­ga­de­ring van Europese bis­schop­pen­con­fe­ren­ties plaats (CCEE). Van­wege de bis­schop­pen­synode over synodali­teit (“Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”) is deze ver­ga­de­ring van de CCEE bedoeld als con­ti­nen­tale fase voor de bis­schop­pen­synode. De voor­zit­ters van de Europese bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wer­den gevraagd met een dele­ga­tie te komen die meereist naar Praag en mensen die online deel­ne­men.

De CCEE vroeg om een dele­ga­tie van drie personen, naast de deel­ne­mende bis­schop. Vanuit de Neder­landse kerk­pro­vin­cie zal de fysieke dele­ga­tie bestaan uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, mw. prof. dr. M.C.H. van Dijk - Groeneboer, mw. drs. L.H.A. van Oordt en pater dr. R.J.A. Steenvoorde OP.

Daar­naast werd gevraagd om maximaal tien mensen die online meedoen. De leden van de online dele­ga­tie zijn: mw. Sophie van de Boom (bisdom Breda, samen met dhr. Ben Hartmann), dhr. Benno van Croes­dijk (bisdom Rotter­dam), dhr. Dominicus Kamsma (bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den), mw. Ellen Kleinpen­ning (bisdom Den Bosch), mw. Corine van der Loos (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam), de zeereer­waarde heer Martin Los pr. (aarts­bis­dom Utrecht) en dhr. Rob Pauls (bisdom Roermond).

In totaal zijn er 200 deel­ne­mers aanwe­zig in Praag. De 39 bis­schop­pen­con­fe­ren­ties in Europa hebben elk 4 dele­ga­tiele­den. Daar­naast zijn er 44 gasten. Online zijn er in totaal bijna 400 deel­ne­mers.

Ver­ga­de­ring in Praag

Tijdens de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring in Praag zijn er de eerste dagen (6-9 februari) gesprekken met alle Europese dele­ga­ties. Het pro­gram­ma bestaat uit korte plenaire pre­sen­ta­ties vanuit de lan­den en uit gesprekken in groepen over de drie vragen die het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode voor de continenten aanreikt. Deze drie vragen gaan over welke erva­ringen men herkent in het do­cu­ment voor de con­ti­nen­tale fase, wat be­lang­rijke vragen en kwesties zijn voor de Kerk in het eigen wereld­deel, wat de be­lang­rijke on­der­wer­pen zou­den zijn om te bespreken tij­dens de Synode­ver­ga­de­ring in ok­to­ber 2023. Daarna volgen nog twee ver­ga­der­da­gen voor de bis­schop­pen (10-11 februari).

Brief aan de bis­schop­pen

Voor­af­gaand aan de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ringen hebben kar­di­naal Grech en kar­di­naal Hollerich een brief ge­schre­ven aan bis­schop­pen we­reld­wijd. Kar­di­naal Grech is se­cre­ta­ris-generaal van de synode. Kar­di­naal Hollerich is alge­meen relator. Zij schrijven over de rol van de bis­schop­pen als “het zicht­ba­re beginsel en fun­dament van een­heid in hun par­ti­cu­liere Kerken” (Lumen Gentium 23) in relatie tot het synodale proces.

In de brief bakenen zij het on­der­werp van de synode af. “Het thema dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen is hel­der: ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’”, schrijven zij. “Dit is daarom het enige thema dat we gevraagd zijn om te verkennen in elk van de fases in het proces. Er zijn veel en ook gevarieerde ver­wach­tingen ten aanzien van de synode 2021-2024, maar het is niet de taak van de ver­ga­de­ring om alle issues die in de Kerk wor­den bedis­cus­sieerd te bespreken.” Dit gezegd hebbende, is de taak van de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring om aan te geven wat “de priori­teiten, te­rug­ke­rende thema’s en oproepen tot actie” zou­den moeten zijn om over te spreken tij­dens de synode in ok­to­ber 2023.

Bis­schop­pen­synode

De bis­schop­pen­synode werd inge­steld door paus Paulus VI in 1965, op verzoek van de bis­schop­pen die deelnamen aan het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965). Het Concilie vroeg om de oude praxis van de synodes te her­stel­len “om zo beter en doeltreffen­der te kunnen zorgen voor de bloei van het geloof en de instand­hou­ding van het ker­ke­lijke leven in de ver­schil­lende kerken, over­een­koms­tig de eisen van de tijd” (Christus Dominus, 36).

In 2015 hield paus Fran­cis­cus een toe­spraak bij gelegen­heid van het vijf­tig­ja­rig jubileum van de bis­schop­pen­synode. Hij zei daarin: wat vraagt God van de Kerk in het derde mil­len­nium? Dat ze samen optrekt in geloof. De paus geeft aan: de wereld waarin wij leven en waarin wij ge­roe­pen zijn om lief te hebben en te dienen, die vraagt dat de Kerk samen­wer­king in alle aspecten van haar zen­ding ver­sterkt.

Proces

Op verzoek van paus Fran­cis­cus krijgt deze bis­schop­pen­synode vorm als een proces. Dat proces begon met gesprekken in de bis­dom­men. Deze ‘dio­ce­sane fase’ startte op 17 ok­to­ber 2021, nadat de bis­dom­men hier­voor begin sep­tem­ber de do­cu­menten had­den ont­van­gen. Per land werd teruggekop­peld aan het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode via een natio­nale synthese die uiter­lijk 15 au­gus­tus 2022 moest zijn toe­ge­stuurd. Daarna maakte het Se­cre­ta­riaat een do­cu­ment voor de con­ti­nen­tale fase. Dat verscheen op 24 ok­to­ber 2022 met als titel “Vergroot de ruimte van uw tent” (Jesaja 54, 2) en werd verstuurd aan bis­schop­pen we­reld­wijd om opnieuw met mensen over in gesprek te gaan met het oog op het con­ti­nen­tale gesprek. Na de con­ti­nen­tale fase volgen bij­een­komsten van bis­schop­pen in Rome in ok­to­ber 2023 en in ok­to­ber 2024.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose