Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021-2023 naar continentale fase

gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2022

Op vrij­dag 26 au­gus­tus 2022 mar­keerde een pers­con­fe­ren­tie in Rome de start van de Continentale fase van de Synode over de synodali­teit die van 2021 tot 2023 wordt gehou­den. Op 15 au­gus­tus werd de Dio­ce­sane fase af­ge­slo­ten.

In deze fase hebben vele gelo­vi­gen met elkaar ge­spro­ken over het thema ‘Voor een synodale kerk, communio, participatio, missio’. De ver­slagen van deze gesprekken in de bis­dom­men en van een aantal lan­de­lijke overlegorganen wer­den ver­werkt tot de nationale synthese van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie en opgestuurd naar Rome.

Van alle syntheses wordt door het Alge­meen Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode de eerste versie gemaakt van het zo­ge­naamde Instru­mentum laboris. Dit zal het werk­do­cu­ment vormen voor de zeven continentale ver­ga­de­ringen van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen van Afrika, Oceanië, Azië, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Deze zeven inter­na­tio­nale ont­moe­tingen zullen op hun beurt zeven Slot­do­cu­menten produceren, die als basis zullen dienen voor het tweede Instru­mentum laboris, dat zal wor­den gebruikt in de Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2023.

Europa

De Raad van Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van Europa (CCEE) telt negenen­der­tig leden, waar­on­der drieen­der­tig bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, de aarts­bis­schoppen van Lu­xem­burg, het prinsdom Monaco, de maroni­tische aarts­bis­schop van Cyprus en de bis­schop­pen van Chişinău (Moldavië) van de Mukachevo Eparchie en het Apos­to­lisch Bestuur van Estland; samen ver­te­gen­woor­digen zij de katho­lie­ke kerk in vijfen­veer­tig lan­den van het Europese continent.

Een his­to­rische ker­ke­lijke dialoog, niet eer­der gezien.

"We staan voor een ker­ke­lijke dialoog zon­der prece­dent in de ge­schie­de­nis van de Kerk, niet alleen van­wege de hoeveel­heid ont­van­gen reacties of het aantal betrok­ke­nen, maar ook van­wege de kwali­teit van de deelname. Het luister- en onder­schei­dings­pro­ces was zeker niet perfect. Wij weten dit, maar wij weten ook dat wij proberen steeds meer het beeld te zijn van de synodale Kerk, wij leren ook van onze fouten". Dit verklaarde kar­di­naal Jean-Claude Hollerich, alge­meen rapporteur van de XVIe Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode, tij­dens de pers­con­fe­ren­tie waarin deze tweede fase van het synodale proces werd ge­pre­sen­teerd.

Kar­di­naal Mario Grech, se­cre­ta­ris-generaal van de synode, dankte “het gehele Volk van God” dat aan het synode­pro­ces heeft deel­ge­no­men met een gevoel van dank­baar­heid en veel hoop voor de toe­komst van de Synodale Kerk. Ongeacht de inhoud die uit de lezing van de samen­vat­tingen naar voren zal komen, laten de gehoorde of beleefde erva­ringen een Kerk zien die leeft, die behoefte heeft aan authentici­teit en gene­zing en die er meer en meer naar verlangt een ge­meen­schap te zijn die de vreugde van het Evan­ge­lie viert en verkon­digt, en die leert samen te wan­de­len en te on­der­schei­den". Ver­vol­gens stond de kar­di­naal in zijn toe­spraak stil bij het principe van circulari­teit: dat de vruchten van de synode terugge­ge­ven zullen wor­den aan de plaat­se­lijke kerken, dat ken­mer­kend is voor dit synodale proces.

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van de het Vati­caan over de synode kunt u alle toe­spra­ken van de pers­con­fe­ren­tie nalezen en vindt u ook een filmpje dat een indruk geeft van de eerste (dio­ce­sane) fase die we achter de rug hebben.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte SpiritusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose