Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021-2023 naar continentale fase

gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2022

Op vrij­dag 26 au­gus­tus 2022 mar­keerde een pers­con­fe­ren­tie in Rome de start van de Con­ti­nen­tale fase van de Synode over de synodali­teit die van 2021 tot 2023 wordt gehou­den. Op 15 au­gus­tus werd de Dio­ce­sane fase af­ge­slo­ten.

In deze fase hebben vele gelo­vi­gen met elkaar ge­spro­ken over het thema ‘Voor een synodale kerk, communio, participatio, missio’. De ver­slagen van deze gesprekken in de bis­dom­men en van een aantal lan­de­lijke overlegorganen wer­den ver­werkt tot de natio­nale synthese van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie en opgestuurd naar Rome.

Van alle syntheses wordt door het Alge­meen Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode de eerste versie gemaakt van het zoge­naamde Instru­mentum laboris. Dit zal het werk­do­cu­ment vormen voor de zeven con­ti­nen­tale ver­ga­de­ringen van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen van Afrika, Oceanië, Azië, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Deze zeven inter­na­tio­nale ont­moe­tingen zullen op hun beurt zeven Slot­do­cu­menten produceren, die als basis zullen dienen voor het tweede Instru­mentum laboris, dat zal wor­den gebruikt in de Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2023.

Europa

De Raad van Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van Europa (CCEE) telt negenen­der­tig leden, waar­on­der drieen­der­tig bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, de aarts­bis­schoppen van Lu­xem­burg, het prinsdom Monaco, de maroni­tische aarts­bis­schop van Cyprus en de bis­schop­pen van Chişinău (Moldavië) van de Mukachevo Eparchie en het Apos­to­lisch Bestuur van Estland; samen ver­te­gen­woor­digen zij de katho­lie­ke kerk in vijfen­veer­tig lan­den van het Europese continent.

Een his­to­rische ker­ke­lijke dialoog, niet eer­der gezien.

"We staan voor een ker­ke­lijke dialoog zon­der prece­dent in de ge­schie­de­nis van de Kerk, niet alleen van­wege de hoeveel­heid ont­van­gen reacties of het aantal betrok­ke­nen, maar ook van­wege de kwali­teit van de deelname. Het luister- en onder­schei­dings­pro­ces was zeker niet perfect. Wij weten dit, maar wij weten ook dat wij proberen steeds meer het beeld te zijn van de synodale Kerk, wij leren ook van onze fouten". Dit verklaarde kar­di­naal Jean-Claude Hollerich, alge­meen rapporteur van de XVIe Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode, tij­dens de pers­con­fe­ren­tie waarin deze tweede fase van het synodale proces werd ge­pre­sen­teerd.

Kar­di­naal Mario Grech, se­cre­ta­ris-generaal van de synode, dankte “het gehele Volk van God” dat aan het synode­pro­ces heeft deel­ge­no­men met een gevoel van dank­baar­heid en veel hoop voor de toe­komst van de Synodale Kerk. Ongeacht de inhoud die uit de lezing van de samen­vat­tingen naar voren zal komen, laten de gehoorde of beleefde erva­ringen een Kerk zien die leeft, die behoefte heeft aan authentici­teit en gene­zing en die er meer en meer naar verlangt een ge­meen­schap te zijn die de vreugde van het Evan­ge­lie viert en verkon­digt, en die leert samen te wan­de­len en te on­der­schei­den". Ver­vol­gens stond de kar­di­naal in zijn toe­spraak stil bij het principe van circulari­teit: dat de vruchten van de synode terugge­ge­ven zullen wor­den aan de plaat­se­lijke kerken, dat ken­mer­kend is voor dit synodale proces.

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van de het Vati­caan over de synode kunt u alle toe­spra­ken van de pers­con­fe­ren­tie nalezen en vindt u ook een filmpje dat een indruk geeft van de eerste (dio­ce­sane) fase die we achter de rug hebben.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose